Vážené dámy, vážení pánové, v návaznosti na včerejší smršť nových krizových a mimořádných opatření Vám v této právní aktualitě přinášíme přehledný souhrn veškerých změn, které na nás v následujících dnech dopadnou.


S ohledem na Vaše časté dotazy týkající se zejména výkladu jednotlivých opatření (nejen) ve vztahu k provozu Vašich společností (např. konání internách pracovních setkání, seminářů, sales mítinků atp.), jsme si pro Vás rovnou připravili odpovědi na vybrané dotazy, které Vás v souvislosti s novými nařízeními jistě napadnou a které bude třeba operativně a co nejdříve vyřešit. Rovněž jsme do právní aktuality zařadili i základní informace týkající se omezení „běžného“ života nás všech, jelikož i v této oblasti nás čeká řada změn, v nichž není snadné se zorientovat.

I. Konání hromadných akcí

S účinností od středy 14.10.2020 dochází na základě vládního krizového opatření k omezení možnosti konání hromadných akcí, a to jak ve vnitřních prostorách budov, tak i ve vnějších prostorách v počtu vyšším než 6 osob. Z tohoto opatření jsou i nadále možné výjimky, přičemž ta, která Vás jistě zajímá nejvíce, se vztahuje na zaměstnance vykonávající práci pro stejného zaměstnavatele a osoby společně vykonávající podnikatelskou či obdobnou činnost. V těchto případech jsou hromadné akce možné i v počtu osob převyšujícím číslo 6, a to za předpokladu, že účastníci této akce udržují alespoň dvoumetrový odstup od osob, které se dané akce nezúčastní.

Zákaz konání hromadných akcí by měl v této podobě zůstat v platnosti až do 03.11.2020 včetně.

FAQ:

 • Mohou se nadále konat interní pracovní (sales) mítinky?

  Dle našeho názoru (ačkoli není výklad krizového opatření v tomto bodě jasný), je možné i nadále konat interní pracovní mítinky v počtu převyšujícím 6 osob. Co se pak týče povinnosti nošení ochranných prostředků dýchacích cest, zde bychom v každém případě zvolili spíše opatrnější postup a na nošení roušky, respirátoru či jiné ochrany v těchto případech trvali.
   
 • Je možné organizovat odborné semináře, setkání s lékaři?

  Tyto akce dle našeho názoru nespadají pod výše vymezenou výjimku, a pokud se rozhodnete pro jejich konání, bude třeba se držet nejpřísnějšího možného výkladu – tedy, celkový počet účastníků (zaměstnanců a pozvaných třetích osob dohromady) by nesměl nepřevyšovat počet 6 osob. Účastníci této akce by pak (za předpokladu, že by se konala ve vnitřních prostorách) museli mít po celou dobu roušku či jinou ochranu dýchacích cest. Současně, bychom však, s ohledem na další bod vládního nařízení, spíše doporučili uvedené akce odložit, neboť nařízení přímo zakazuje, a to bez jakékoliv výjimky, konání kongresů a vzdělávacích akcí (což by mohlo v některých případech kolidovat s obsahem Vámi pořádaných akcí).
   
 • Za jakých podmínek je možné organizovat semináře, příp. webináře (pro klienty)?

  V případě seminářů se vzhledem k analogii případu užije odpovědi u předcházejícího bodu.

  Pokud se jedná o webináře pořádané pro klienty (např. zaměstnance jiných společností), častým dotazem bývá, zda by mohl být problémem větší počet organizátorů v místnosti, odkud je streamováno. V tomto případě se však nejedná o hromadnou akci ve smyslu krizového opatření, tudíž je možné, aby byli organizátoři přítomni v jednom místě, a to i v počtu převyšujícím 6 osob. Na osoby vystupující jako přednášející se pak vztahuje výjimka z povinnosti nošení ochranného prostředku dýchacích cest. U publika (pokud by mělo být „dohromady“ v jedné místnosti) pak bude rozhodující, zda se jedná o zaměstnance a zda obsah webináře nějakým způsobem souvisí s jejich činností (pak by mělo být shromáždění většího počtu osob v pořádku).

II. Nošení ochranných prostředků

V této oblasti došlo na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví  s účinností od úterý 13.10.2020 k doplnění povinnosti nošení ochranných prostředků dýchacích cest i na zastávkách hromadné dopravy.  I nadále pak trvá povinnost mít zakrytá ústa a nos ve všech vnitřních prostorách staveb, přičemž stále platí výjimka vztahující se (mimo jiné) na zaměstnance pracující na jednom místě, pokud se nachází v minimální dvoumetrové vzdálenosti od ostatních zaměstnanců (kterou jsme podrobněji rozebrali v předcházející aktualitě).        
 

Povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest bude v této podobě platit od odvolání.

FAQ:

 • Jsou zaměstnanci povinni mít roušky i na interních mítincích, pokud dodržují vzájemný dvoumetrový odstup?

  Jak jsme již uváděli v předcházející aktualitě, zde se přikláníme spíše k výkladu, že na interní schůzky se výjimka z povinnosti nošení roušek nevztahuje.

III. Návštěvy ve zdravotnických zařízeních

Návštěvy pacientů ve zdravotnických zařízeních poskytujících lůžkovou péči byly na základě vládního krizového opatření zakázány již s účinností od 09.10.2020, přičemž na tomto zákazu se nic nezměnilo.

Zákaz návštěv pacientů by měl v této podobě platit až do 25.10.2020 včetně.

FAQ:

 • Vztahuje se zákaz návštěv i návštěvy farmaceutických reprezentantů s doktory?

  Formálně vzato se zákaz návštěv vztahuje výhradně na návštěvy pacientů, tj. možnost „repů“ sjednat si schůzku s lékařem by v tomto ohledu neměla být omezena. Současně lze však předpokládat, že řada nemocnic prostřednictvím svých interních omezení tyto „návštěvy“ rovněž zakáže – toto by proto bylo nutné před každou návštěvou ověřit, příp. doporučujeme schůzku sjednat ideálně mimo prostory nemocnice.

  Zde je rovněž třeba brát v potaz i to, že nemocnice jsou s ohledem na současnou epidemiologickou situaci značně exponovaným místem s vysokým rizikem nákazy, tudíž je třeba zvážit, zda je vhodné „repy“ do těchto míst vysílat. V případě realizace takovéto návštěvy doporučujeme vždy zajistit co nejvyšší úroveň ochrany (tj. roušku, ideálně respirátor, ochranné rukavice, desinfekční gel apod.).

IV. Omezení „běžného“ života

a) Omezení provozu restauračních zařízení

S účinností od 14.10.2020 dochází na základě vládního krizového opatření k zákazu přítomnosti osob v provozovnách restauračních zařízení – jedná se tedy o návrat k okénkovému výdaji. Tento zákaz se nevztahuje na zaměstnanecké stravování, tj, na kantýny a závodní jídelny, jejichž provoz však bude omezen prostřednictvím doplňujících opatření (1,5 metrový rozestup mezi stoly, max. 4 osoby u jednoho stolu apod.). Provozní doba restauračních zařízení je pak omezena na dobu od ranních 6:00 do večerních 20:00 hod.

b) Uzavření školských zařízení

S účinností od 14.10.2020 dochází na základě vládního krizového opatření k uzavření všech škol (včetně družin), a to s výjimkou škol mateřských. Tento zákaz bude platit až do 01.11.2020 včetně. Současně byly na 26.10.2020 a 27.10.2020 vyhlášeny tzv. volné dny pro žáky základních a středních škol, tj. o tyto dva dny budou „prodlouženy“ podzimní prázdniny.

c) Omezení provozu sportovišť

S účinností od 14.10.2020 dochází na základě vládního krizového opatření k uzavření vnitřních prostor sportovišť (zákaz se vztahuje jak vnitřní prostory staveb, tak i na venkovní halové prostory). Sportovat je tedy možné pouze venku, a to v maximálním počtu 6 osob.

Aktuální průběh situace pro Vás budeme i nadále velice bedlivě sledovat a v případě změny Vás budeme, tak jako doposud, neprodleně informovat.

S úctou,

Libor Štajer