Vážené dámy, vážení pánové, prostřednictvím této právní aktuality Vám přinášíme novinky v oblasti povinného testování zaměstnanců, které vláda schválila v pátek 05.03.2021 a které by Ministerstvo zdravotnictví mělo v následujících hodinách či dnech vtělit do jím vydávaných mimořádných opatření.

Vážené dámy, vážení pánové,

prostřednictvím této právní aktuality Vám přinášíme novinky v oblasti povinného testování zaměstnanců, které vláda schválila v pátek 05.03.2021 a které by Ministerstvo zdravotnictví mělo v následujících hodinách či dnech vtělit do jím vydávaných mimořádných opatření.

Pro krátkou rekapitulaci nejprve připomínáme, že Ministerstvo zdravotnictví začátkem tohoto týdne nařídilo všem zaměstnavatelům s 50 a více zaměstnanci povinné testování zaměstnanců. Zaměstnavatelé s 250 a více zaměstnanci jsou povinni zajistit pro své zaměstnance testy již od středy 03.03.2021, a následně s účinností od 12.03.2021 zajistit kontrolu toho, aby na pracoviště měli přístup pouze zaměstnanci s negativním výsledkem testu provedeného v posledních 7 dnech. „Menším zaměstnavatelům“ s 50 až 249 zaměstnanci byly uvedené povinnosti pouze o několik dnů odloženy, když testy pro své zaměstnance měli zajistit k 05.03.2021 a kontrolu při vstupu na pracoviště jsou povinni provádět až od 15.03.2021. Bližší informace naleznete v jedné z našich předchozích aktualit.

Jak je již předestřeno výše, s účinností od 09.03.2021 (dle aktuálních informací) by mělo dojít k následujícím změnám v oblasti povinného testování zaměstnanců.

 • Zařazení externích dodavatelů (např. OSVČ) a agenturních zaměstnanců pod pojem „zaměstnanec“

  Nejzásadnější změnou je bezesporu to, že dle nové verze mimořádného opatření se za zaměstnance považují rovněž agenturní zaměstnanci a externí dodavatelé (resp. dle textu opatření „osoby, které na základě jiného právního vztahu, něž je pracovněprávní vtah, vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci“). I tito se tak zahrnují do celkového počtu zaměstnanců jednotlivých zaměstnavatelů.

  Ve vztahu k zahrnutí externích dodavatelů (pro zjednodušení dále „OSVČ“) do celkového počtu zaměstnanců je však třeba upozornit na to, že je mimořádné opatření v tomto směru formulováno poměrně nešťastně, jelikož zahrnutí těchto osob podmiňuje jejich „výskytem na pracovišti“. Jednak se tato skutečnost může v čase (klidně i „ze dne na den“) měnit, jednak opatření nepočítá (a není jasné, zda záměrně) s OSVČ, které nevykonávají činnost na pracovišti zaměstnavatele, avšak ani v domácím prostředí (zejm. tedy s „pracovníky v terénu“). V tomto ohledu je tak dané opatření vůči OSVČ mírnější než ke „klasickým“ zaměstnancům. V praxi tedy není zřejmé, jak by měla být podmínka v podobě výkonu práce či obdobné činnosti na pracovišti zaměstnavatele vykládána a které OSVČ by měly být do celkového počtu zaměstnanců zahrnuty. Toto pak může být pro některé zaměstnavatele skutečně zásadní problém, jelikož v mnoha případech může v důsledku započtení OSVČ mezi zaměstnance dojít k překročení výše zmíněné hranice 50, resp. 250 zaměstnanců.
   
 • Rozšíření výjimky z povinného testování i na všechny očkované zaměstnance

  Dle původního textu příslušného mimořádného opatření spadali (pomineme-li osoby, které předloží negativní výsledek „vlastního“ RT-PCR či POC antigenního testu provedeného profesionálem) do výjimky z povinného testování pouze ti zaměstnanci, kteří již onemocnění COVID-19 prodělali. 

  Nově se povinnému testování vyhnou i osoby, které již podstoupily očkování proti onemocnění COVID-19 a nejeví žádné znaky daného onemocnění. Za očkované osoby se pak považují pouze ti, u nichž od aplikace druhé dávky očkovací látky (v případě dvoudávkového schématu vakcíny), resp. první dávky (v případě jednodávkového schématu vakcíny) uplynulo nejméně 14 dní. Tuto skutečnost je pak třeba doložit příslušným certifikátem Ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování.
   
 • Zpřísnění nároků na splnění důkazní povinnosti testovaného zaměstnance či zaměstnance, který již onemocnění COVID-19 prodělal

  Podle dosavadního textu mimořádného opatření se mohli zaměstnanci, kteří prodělali onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace, nejeví příznaky daného onemocnění a od jejichž prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní, povinnému testování vyhnout. Na tomto se, jak bylo výše popsáno, nic nemění. Pouze došlo k doplnění toho, že k prokázání splnění dané výjimky musí tito zaměstnanci zaměstnavateli doložit potvrzení vystavené poskytovatelem zdravotních služeb.

  Stejné potvrzení musí rovněž nově předložit osoby, které jsou vyjmuty z konkrétního periodického testovaní zaměstnanců z důvodu, že v posledních 7 dnech podstoupily RT-PCR test či POC antigenní test provedený poskytovatelem zdravotních služeb s negativním výsledkem.


Závěrem doplňujeme, že výše uvedené informace vychází z textu přílohy vládního usnesení, jehož prostřednictvím byl ze strany vlády Ministerstvu zdravotnictví udělen předběžný souhlas s vydáním mimořádného opatření ve znění dané přílohy. Pokud by se ministerstvo rozhodlo před vydáním mimořádného opatření text ještě pozměnit (tzn. jím vydané mimořádní opatření by obsahovalo odchylnou úpravu), samozřejmě Vás o tomto budeme bezodkladně informovat.

Aktuální dění (nejen) v oblasti mimořádných opatření pro Vás i nadále bedlivě sledujeme.

S úctou, 

Libor Štajer a Jan Tetiva