Vážené dámy, vážení pánové, v další z našich právních aktualit Vám přinášíme pravidelné shrnutí toho, jaké změny přichází v souvislosti s pátým balíčkem rozvolňování, jehož účinnost připadá na pondělí 24.05.2021.

Vážené dámy, vážení pánové,

v další z našich právních aktualit Vám přinášíme pravidelné shrnutí toho, jaké změny přichází v souvislosti s pátým balíčkem rozvolňování, jehož účinnost připadá na pondělí 24.05.2021.

Úvodem poukazujeme na zásadní novinku prolínající se hned několika z níže uvedených oblastí, a to konkrétně na změnu podmínek týkajících se výjimek z povinného testování a povinnosti předložení potvrzení či prohlášení o negativním výsledku testu. Nově totiž dochází k rozšíření výjimky vztahující se na očkované osoby, kdy se do této kategorie budou řadit osoby již po aplikaci první dávky, a to bez ohledu na to, zda se jedná o jednodávkové či dvoudávkové očkovací schéma (doposud do této kategorie spadaly pouze osoby, které absolvovaly „všechny“ dávky a současně od poslední dávky uplynulo 14 dní).  Zároveň dochází k prodloužení pomyslné „ochranné doby“ u osob, které již onemocnění COVID-19 prodělaly, a to z původních 90 na 180 dní. Obě dvě změny nabývají účinnosti rovněž v pondělí 24.05.2021.

I. Nošení ochranných prostředků dýchacích cest

V této oblasti k žádným změnám nedochází. I nadále je tedy nutné nosit chirurgickou roušku či respirátor s odpovídající filtrační účinností ve všech vnitřních prostorách budov, na veřejně přístupných místech pak pouze za předpokladu, že nebude dodržen dvoumetrový rozestup.  Stejně tak je nutné mít respirátor např. v prodejnách a provozovnách služeb, v prostředcích veřejné dopravy (a rovněž v čekárnách, na nástupištích a pod přístřešky), na ambulantních pracovištích zdravotnických zařízení či v motorových vozidlech, pokud se v nich nenachází výhradně osoby z jedné domácnosti.

Dále je třeba říci, že v platnosti zůstává výjimka pro zaměstnance, kteří mohou respirátor odložit v případě, kdy se nachází na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby.

V této oblasti by dle vládou avizovaných informací mohlo dojít k určitému rozvolnění v rámci několika příštích týdnů.

II. Povinné testování zaměstnanců

Povinné testování bude probíhat i nadále ve stejné formě. Vláda se k této otázce ani v rámci tiskové konference navazující na jednání vlády nijak blíže nevyjádřila a i nadále lze tedy vycházet z neoficiální informace o tom, že zaměstnavatelé budou povinni své zaměstnance testovat minimálně do konce června tohoto roku. Případné prodloužení či zkrácení trvání této povinnosti (nebo změna frekvence) bude záležet na dalším vývoji epidemiologické situace.

III. Konání hromadných akcí

V této oblasti rovněž dochází k dílčím změnám v podobě zvýšení hranice maximálního počtu účastníků u jednotlivých druhů akcí.

  • Kongresy a vzdělávací akce
    Zde po poměrně dlouhé době nastává určité rozvolnění, kdy bude nově možné konání kongresů a vzdělávacích akcí, a to za splnění následujících podmínek: počet účastníků nesmí překročit 50 % celkové kapacity míst k sezení, přičemž celkový počet přítomných osob nesmí nově překročit hranici 50 v případě vnitřních prostor a číslovku 100 v případě prostor venkovních, a zároveň musí každý z účastníků, včetně přednášejících, pořadatelů apod., předložit potvrzení o negativním testu (s výjimkou očkovaných osob či těch, které onemocnění prodělaly v posledních 180 dnech). S určitým optimismem se tak můžeme těšit na tradiční konference jako např. HospiCon 2021 - konference českých nemocnic (androsa.cz) na konci června 2021 (jistě dojde k dalšímu rozvolnění, které umožní realizaci této akce).

     
  • Další hromadné akce
    Mimořádní opatření i nadále rozlišuje „spolkové, sportovní, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy a jiné veřejné nebo soukromé akce, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě“, u nichž je počet účastníků nově zvýšen na 50 v případě akce ve vnitřních prostorech a na 100 v prostorech venkovních. V případě, že je počet účastníků akce vyšší než 10, musí každý z nich předložit potvrzení o negativním testu (s výjimkou očkovaných osob či těch, které onemocnění prodělaly v posledních 180 dnech). Z uvedených omezení může Ministerstvo zdravotnictví stanovit výjimky.

     
  • Pracovní setkání a meetingy
    Tento druh setkání není v mimořádném opatření výslovně zmiňován. Z našeho pohledu pak není konání pracovních schůzek a interních pracovních meetingů nijak omezeno, jelikož nespadá pod žádný ze zmíněných zákazů.

    I přes to však stále doporučujeme konání pracovních setkání za osobní účasti většího počtu osob omezovat pouze na nezbytně důležité případy a současně připomínáme, že je vhodné zajistit odpovídající hygienická opatření (rozestupy mezi účastníky, dostatek ochranných prostředků, odvětrání místnosti apod.).


IV. Chod právnických osob (zasedání orgánů společností)

V této oblasti k žádným změnám nedochází. I nadále trvá omezení v oblasti konání zasedání právnických osob (tj. valné hromady, členské schůze, představenstva, dozorčí rady apod.). V případě, kdy se takového zasedání zúčastní více než 10 osob, je jednak nutné dodržovat určitá hygienická opatření (zejména musí mít účastníci respirátor či chirurgickou roušku s filtrační účinností min. FFP2, KN95 či N95, je třeba zajistit, aby bylo mezi jednotlivými účastníky volné jedno sedadlo), jednak každý účastník musí předložit potvrzení o negativním testu (s výjimkou očkovaných osob či těch, které onemocnění prodělaly v posledních 180 dnech).

V. Omezení každodenního života

  • Provoz školských zařízení
    V této oblasti dochází pouze k dílčím změnám. V tuto chvíli jsou v plném provozu mateřské školy, „klasická“ prezenční výuka pak probíhá na prvním a druhém stupni základních škol a na nižším stupni gymnázií. S účinností od pondělí 24.05.2021 by se do škol měli vrátit jak žáci vyššího stupně gymnázií a žáci středních a vyšších odborných škol, tak i vysokoškoláci. Zároveň je důležité dodat, že se ve všech případech bude jednat o výuku prezenční (nikoli rotační).

     
  • Zákaz maloobchodního prodeje a služeb
    V oblasti maloobchodu je i nadále zachováno omezení (nejen) v podobě limitace počtu zákazníků v provozovně. U „služeb péče o tělo“, jejichž poskytování bylo uvolněno již od pondělí 03.05.2021, zůstává i nadále zachována povinnost předložení potvrzení o negativním výsledku testu (či potvrzení o prodělaném onemocnění nebo provedeném očkování).

     
  • Omezení provozu zařízení stravovacích služeb
    V této oblasti k žádným zásadním změnám nedochází.


Další, v pořadí již šestý „balíček“ rozvolňování by měl být dle vládních plánů představen opět v pondělí, a to konkrétně 24.05.2021.

S úctou,

Libor Štajer