Vážené dámy, vážení pánové, v této právní aktualitě jsme si pro Vás připravili již téměř tradiční shrnutí toho, jaké změny nás v rámci „balíčkového“ rozvolňování čekají s účinností od pondělí 17.05.2021.

Vážené dámy, vážení pánové,

v této právní aktualitě jsme si pro Vás připravili již téměř tradiční shrnutí toho, jaké změny nás v rámci „balíčkového“ rozvolňování čekají s účinností od pondělí 17.05.2021.

Ačkoli je v souvislosti s výše uvedeným datem zmiňováno především dlouho očekávané otevření zahrádek, upozorňujeme, že se od pondělí dočkáme více zásadních změn, a to např. v podobě částečného uvolnění pravidel pro konání kongresů či hromadných akcí.

I. Nošení ochranných prostředků dýchacích cest

V této oblasti k žádným změnám nedochází. I nadále je tedy nutné nosit chirurgickou roušku či respirátor s odpovídající filtrační účinností ve všech vnitřních prostorách budov, na veřejně přístupných místech pak pouze za předpokladu, že nebude dodržen dvoumetrový rozestup.  Stejně tak je nutné mít respirátor např. v prodejnách a provozovnách služeb, v prostředcích veřejné dopravy (a rovněž v čekárnách, na nástupištích a pod přístřešky), na ambulantních pracovištích zdravotnických zařízení či v motorových vozidlech, pokud se v nich nenachází výhradně osoby z jedné domácnosti.

Dále je třeba říci, že v platnosti zůstává výjimka pro zaměstnance, kteří mohou respirátor odložit v případě, kdy se nachází na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby.  Je však otázkou, zda vláda v nejbližších týdnech (v souvislosti s přicházejícím létem a s ním spojenými vyššími teplotami) nepřistoupí k alespoň částečnému uvolnění pravidel i ve vnitřních prostorách.

II. Povinné testování zaměstnanců

Povinné testování bude probíhat i nadále ve stejné formě. V této souvislosti upozorňujeme, že vláda tak, jak se předpokládalo, nahradila zrušené mimořádné opatření týkající se povinného testování zaměstnanců a OSVČ opatřením novým, s tím, že jediný rozdíl lze najít v odůvodnění a samotný text opatření tedy zůstává nezměněn. Současně vláda opět neoficiálně potvrdila již avizovanou informaci o tom, že zaměstnavatelé budou povinni své zaměstnance testovat minimálně do konce června tohoto roku. Případné prodloužení či zkrácení trvání této povinnosti (nebo změna frekvence) bude záležet na dalším vývoji epidemiologické situace.

III. Konání hromadných akcí

V této oblasti rovněž dochází k relativně zásadním změnám.

 • Kongresy a vzdělávací akce
  Zde po poměrně dlouhé době nastává určité rozvolnění, kdy bude nově možné konání kongresů a vzdělávacích akcí, a to za splnění následujících podmínek: počet účastníků nesmí překročit 50 % celkové kapacity míst k sezení, přičemž celkový počet přítomných osob nesmí překročit 10, a každý z účastníků musí předložit potvrzení o negativním testu (s výjimkou očkovaných osob či těch, které onemocnění prodělaly v posledních 90 dnech). 

   
 • Další hromadné akce

  Mimořádní opatření i nadále rozlišuje „spolkové, sportovní, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy a jiné veřejné nebo soukromé akce, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě“, u nichž je počet účastníků nově omezen na 10 v případě akce ve vnitřních prostorech a na 50 v prostorech venkovních. V případě, že je počet účastníků akce vyšší než 2, musí každý z nich předložit potvrzení o negativním testu (s výjimkou očkovaných osob či těch, které onemocnění prodělaly v posledních 90 dnech). Z uvedených omezení může Ministerstvo zdravotnictví stanovit výjimky.

  Ve vztahu k tomuto omezení pak dodáváme, že dle výkladu Nejvyššího správního soudu, jenž zrušil jedno z předcházejících mimořádných opatření, se tento zákaz „týká jen organizovaných podniků, a nemůže dopadat na návštěvy v rodinách“.

   
 • Pracovní setkání a meetingy
  Tento druh setkání není v mimořádném opatření výslovně zmiňován. Z našeho pohledu pak není konání pracovních schůzek a interních pracovních meetingů nijak omezeno, jelikož nespadá pod žádný ze zmíněných zákazů.

  I přes to však stále doporučujeme konání pracovních setkání za osobní účasti většího počtu osob omezovat pouze na nezbytně důležité případy a současně připomínáme, že je vhodné zajistit odpovídající hygienická opatření (rozestupy mezi účastníky, dostatek ochranných prostředků, odvětrání místnosti apod.).

IV. Chod právnických osob (zasedání orgánů společností)

I nadále trvá omezení v oblasti konání zasedání právnických osob (tj. valné hromady, členské schůze, představenstva, dozorčí rady apod.). V případě, kdy se takového zasedání zúčastní více než 10 osob, je jednak nutné dodržovat určitá hygienická opatření (zejména musí mít účastníci respirátor či chirurgickou roušku s filtrační účinností min. FFP2, KN95 či N95, je třeba zajistit, aby bylo mezi jednotlivými účastníky volné jedno sedadlo), jednak každý účastník musí předložit potvrzení o negativním testu (s výjimkou očkovaných osob či těch, které onemocnění prodělaly v posledních 90 dnech). 

V. Omezení každodenního života

 • Provoz školských zařízení
  V této oblasti dochází pouze k dílčím změnám. V tuto chvíli jsou v plném provozu mateřské školy, „klasická“ prezenční výuka pak probíhá na prvních stupních základních škol. Ve vybraných krajích pak dochází ke zrušení omezení v podobě rotační výuky i u žáků druhého stupně a žáků nižšího stupně gymnázií.

   
 • Zákaz maloobchodního prodeje a služeb
  V oblasti maloobchodu je i nadále zachováno omezení (nejen) v podobě limitace počtu zákazníků v provozovně. U „služeb péče o tělo“, jejichž poskytování bylo uvolněno již od pondělí 03.05.2021, zůstává i nadále zachována povinnost předložení potvrzení o negativním výsledku testu (či potvrzení o prodělaném onemocnění nebo provedeném očkování).

   
 • Omezení provozu zařízení stravovacích služeb
  V této oblasti dochází k zásadní změně v podobě zprovoznění zahrádek a venkovních prostor zařízení stravovacích služeb, samozřejmě s odpovídajícími hygienickými opatřeními, kdy musí být zákazník především schopen doložit potvrzení o negativním testu (s výjimkou očkovaných osob či těch, které onemocnění prodělaly v posledních 90 dnech). Kontrolu dodržování tohoto opatření by měli mít na starosti policisté a pracovníci hygienických stanic.

Další, v pořadí pátý „balíček“ rozvolňování bude představen v pondělí 17.05.2021.

S úctou,

Libor Štajer a Jan Tetiva