Vážené dámy, vážení pánové, mediální „masáž“ týkající se budoucího postupného „uvolňování“ mimořádných opatření je nyní velká, a tak abyste se snadněji orientovali a třeba i proto, aby některá opatření nezapadla, dovolujeme si provést krátké shrnutí současného stavu, resp. toho, v jakých oblastech došlo v důsledku vývoje posledních dní k určitým změnám a která mimořádná opatření naopak zůstávají účinná v nezměněné podobě.

Vážené dámy, vážení pánové,

mediální „masáž“ týkající se budoucího postupného „uvolňování“ mimořádných opatření je nyní velká, a tak abyste se snadněji orientovali a třeba i proto, aby některá opatření nezapadla, dovolujeme si provést krátké shrnutí současného stavu, resp. toho, v jakých oblastech došlo v důsledku vývoje posledních dní k určitým změnám a která mimořádná opatření naopak zůstávají účinná v nezměněné podobě.

(i)             Nouzový stav

Nouzový stav byl ze strany vlády, s obligatorním souhlasem Poslanecké sněmovny uděleným 07.04.2020, prodloužen, a to až do 30.04.2020. Další prodloužení v tuto chvíli vláda zvažuje. Na nouzový stav navazuje řada mimořádných opatření. Případně dále doplníme.

(ii)            Volný pohyb osob

Opatření zakotvující zákaz volného pobytu osob platí i nadále v nezměněné podobě, tj. volný pohyb osob je i nadále zakázán, přičemž prozatím nedošlo k významnějšímu rozšíření výjimek, na které se tento zákaz nevztahuje. Tuto skutečnost je třeba reflektovat a skutečně vše zvažovat zejména v souvislosti s omezením (nikoliv však vždy automaticky úplném zamezením) obvyklého způsobu výkonu některých povolání spojených s cestováním.

(iii)           Cesty do a ze zahraničí

I nadále trvá zákaz vstupu cizinců na území České republiky a vycestování z území České republiky. I z těchto opatření samozřejmě existují výjimky, které se však vztahují prozatím pouze na nezbytné, specifické případy.

(iv)           Opatření v oblasti maloobchodu a služeb

V tomto ohledu prozatím došlo do 14. 04. 2020 pouze k drobnějšímu uvolnění, konkrétně otevření tzv. „hobby marketů“ a venkovních sportovišť (ovšem za dodržení restriktivních, ochranných opatření při výkonu sportovní činnosti). V trendu pozvolného „rozvolňování“ opatření však vláda (dle vlastního vyjádření) hodlá pokračovat. Konkrétně vláda  po svém předvčerejším jednání (tj. 14.04.2020) zveřejnila plán „rozvolňování“ mimořádných opatření, na jehož základě by mělo docházet k postupnému otevírání jednotlivých prodejen a provozoven. Tento plán je rozdělen celkem do pěti „vln“ – přesný harmonogram můžete najít v příloze. Zde je však důležité upozornit na to, že se jedná pouze o předběžný plán, který se může kdykoli změnit na základě toho, jaké bude mít ono „rozvolňování“ konkrétní důsledku v praxi. Dále je také otázkou, jakým způsobem bude toto rozvolňování probíhat, tj. zda k tomu dojde na základě postupného přidávání výjimek do stávajících mimořádných opatření či zda bude vláda, resp. Ministerstvo zdravotnictví vydávat opatření nová.

(v)            Zdravotnická zařízení a poskytování zdravotních služeb

I nadále trvá zákaz návštěv pacientů ve všech zdravotnických zařízeních (samozřejmě opět s výjimkami). Stejně tak je stále v platnosti i mimořádné opatření nařizující omezení provádění zdravotních výkonů v rámci plánované péče v případě poskytovatelů zdravotních služeb akutní lůžkové péče. Ve vztahu k tomuto opatření však již Ministerstvo zdravotnictví doporučení pro poskytovatele zdravotních služeb, jak mají nadále v případě těchto elektivních výkonů postupovat. Celý postup je koncipován tak, aby směřoval k postupnému obnovení poskytování těchto zdravotních služeb, to vše za současného zajištění bezpečnosti pacientů. Celý text doporučení naleznete ZDE.

V nejbližší době lze (alespoň na základě vládou avizovaného záměru) očekávat postupné uvolňování stávajících opatření „na více frontách“. Vše však bude záviset na tom, jaký dopad budou mít nyní plánované změny. O jakémkoli dalším vývoji Vás samozřejmě budeme i nadále postupně informovat.

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsme Vám kdykoliv k dispozici.

S úctou

Libor Štajer