Vážené dámy, vážení pánové,

prostřednictvím této právní aktuality bychom Vás chtěli informovat o tom, že vláda prostřednictvím svého krizového opatření s účinností ode dneška, tj. od čtvrtka 04.03.2021, uložila vybraným lékařům a zdravotnickým pracovníkům vykonávajícím nelékařská zdravotnická povolání pracovní povinnost za účelem zajištění péče o pacienty s onemocněním COVID-19.

Konkrétně je pracovní povinnost uložena:

  • poskytovatelům zdravotních služeb ve formě ambulantní péče, jednodenní péče, či lůžkové péče, pokud nejsou v jejich zdravotnickém zařízení hospitalizování pacienti s onemocněním COVID-19 (tj. pokud jsou těmito poskytovateli fyzické osoby), a rovněž
     
  • všem lékařům a zdravotnickým pracovníkům vykonávajícím nelékařská zdravotnická povolání, kteří jsou zaměstnanci výše vymezených poskytovatelů zdravotních služeb (FO i PO).

Současně je třeba zmínit, že se pracovní povinnost nevztahuje na poskytovatele v oboru všeobecného praktického lékařství, praktického lékařství pro dětí a dorost, gynekologie a porodnictví (a tedy ani na jejich zaměstnance) a na zdravotnické pracovníky v lůžkových hospicích.

Pracovní povinnost těchto osob by měla trvat po celou dobu platnosti nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s onemocněním COVID-19.

V souvislosti s pracovní povinností pro lékaře a zdravotnické pracovníky byla všem poskytovatelům zdravotních služeb rovněž uložena i specifická informační povinnost. Ti poskytovatelé, na které (či na jejichž zaměstnance) se vztahuje pracovní povinnost, jsou totiž povinni sestavit nejpozději do jednoho dne seznam lékařů a zdravotnických pracovníků, kteří jsou u daného poskytovatele zaměstnaní a na něž se vztahuje předmětná pracovní povinnost. S ohledem na poměrně nejasné stanovení lhůty pro sestavení seznamu (když není zcela zřejmé, zda seznam musí být sestaven již do konce čtvrtka 04.03.2021, nebo je lhůta dodržena i při sestavení v pátek 05.03.2021) jsme ověřovali tuto skutečnost přímo u Ministerstva zdravotnictví, které sdělilo, že seznam má být sestaven do konce tohoto dne, tj. do čtvrtka 04.03.2021 do 23:59 hod. (resp. doslova „co nejdříve“). Tento seznam jsou pak povinni poskytovatelé předat ve výše uvedené lhůtě příslušnému hejtmanovi či, v případě hlavního města Prahy, primátorovi. Pro upřesnění k tomuto doplňujeme, že dle informací poskytnutých ze strany Ministerstva zdravotnictví by měl poskytovatel zdravotních služeb dodat příslušný seznam hejtmanovi (primátorovi), v obvodu jehož krajského úřadu (magistrátu) se nachází příslušné zdravotnické zařízení. Z toho vyplývá, že poskytoval by v případě, kdy má více zdravotnických zařízení rozmístěných v různých krajích, měl sestavit více seznamů tak, aby měl příslušný hejtman (primátor) k dispozici aktuální informace o počtu dostupných zdravotníků nacházejících se v „jeho“ kraji. Pro jistotu však lze doporučit, aby poskytovatelé předložili i souhrnný seznam hejtmanovi (primátorovi) kraje, jehož krajský úřad (magistrát) udělil poskytovateli oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

FAQ:

Vztahuje se pracovní povinnost i na osoby, jež mají odpovídající vzdělání, ale nejsou zaměstnanci poskytovatele zdravotních služeb a ani sami nejsou poskytovatelem zdravotních služeb?
Na tyto osoby se pracovní povinnost nevztahuje, jelikož tato dopadá výhradně na vybrané poskytovatele zdravotních služeb či jejich zaměstnance. U těchto osob pak není dána nezbytná podmínka v podobě pracovněprávního vztahu s daným poskytovatelem.

Je někde stanovena minimální výše úvazku daného lékaře či zdravotnického pracovníka?
Na výši úvazku dle daného usnesení vlády nezáleží, tj. i pokud by činil pracovní úvazek daného zaměstnance např. jen 0,1 a současně by se jednalo o lékaře či zdravotnického pracovníka vyhovujícího výše uvedeným podmínkám, nebude toto mít na uložení pracovní povinnosti žádný vliv a na daného zaměstnance proto dopadne i tak.

Vztahuje se pracovní povinnost i na „dohodáře“, tj. na lékaře či zdravotnické pracovníky pracující u daného poskytovatele na základě DPP či DPČ?
Dle jazykového výkladu by se i na tyto osoby měla pracovní povinnost vztahovat. Nicméně, s ohledem na specifika tohoto pracovněprávního vztahu bychom považovali za vhodné tuto skutečnost u daného zaměstnance v rámci seznamu uvést.

Vztahuje se pracovní povinnost i na OSVČ pracující pro poskytovatele na základě příkazní (či obdobné) smlouvy?
Pokud není tento „pracovník“ současně sám poskytovatelem zdravotních služeb, pracovní povinnost na něj nedopadá, jelikož u něj není splněna podmínka v podobě pracovněprávního vztahu (HPP, DPP nebo DPČ). 

Jakým způsobem bude pracovní povinnost v praxi realizována? Má dané usnesení nějaké přímé důsledky pro lékaře a zdravotnické pracovníky, na něž pracovní povinnost dopadá?
V tuto chvíli je jediným praktickým důsledkem to, že jsou vybraní poskytovatelé povinni sestavit seznam příslušných zaměstnanců. Samotný „výkon“ pracovní povinnost pak bude realizován tím způsobem, že bude osobám, jimž byla uložena pracovní povinnost, v případě potřeby zaslán tzv. příkaz k výkonu pracovní činnosti. Na základě tohoto příkazu pak budou dotčené osoby povinny vykonávat po nezbytně nutnou dobu práci pro poskytovatele zdravotních služeb, kteří poskytují akutní lůžkovou péči pacientům s onemocněním COVID-19, a rovněž pro poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče, kteří poskytují zdravotní péči pacientům s onemocněním COVID-19, jež jsou oprávnění využívat pracovní povinnost dotčených osob.

Celou situaci pro Vás i nadále sledujeme a budeme Vás, tak jako doposud, infromovat o jakýchkoli dalších novinkách. 

S úctou, 

Libor Štajer a Jan Tetiva