Vážené dámy, vážení pánové, v rámci této právní aktuality Vám přinášíme aktuální informace týkající se zpřísnění omezení volného pohybu osob v části (pandemií nejvíce postiženého) území České republiky, k němuž vláda v reakci na současnou epidemiologickou situaci přistoupila.

Vážené dámy, vážení pánové,

v rámci této právní aktuality Vám přinášíme aktuální informace týkající se zpřísnění omezení volného pohybu osob v části (pandemií nejvíce postiženého) území České republiky, k němuž vláda v reakci na současnou epidemiologickou situaci přistoupila.

Konkrétně dojde na základě usnesení vlády ze dne 11.02.2021 č. 121 k omezení možnosti vstupu a opuštění území (a rovněž ke zpřísnění možnosti pohybu v rámci daného území) tvořeného okresy Cheb, Sokolov a Trutnov. S účinností od pátku 12.02.2021 tak bude pro dané území platit následující režim.

Všechny osoby mající trvalý pobyt nebo bydliště v daných okresech budou moci toto území opustit a současně všechny osoby, které nemají na daném území trvalý pobyt nebo bydliště, budou moci na toto území vstoupit a pohybovat se v jeho rámci pouze za účelem předem vymezeného okruhu činností.

Mezi tyto činnosti patří především:

  • cesty do zaměstnání a k výkonu podnikatelské činnosti (a zpět),
  • cesty za účelem výkonu povolání či činností, pokud se tento výkon týká zajištění bezpečnosti, ochrany veřejného zdraví, veřejné hromadné dopravy nebo služby pro obyvatele,
  • cesty do místa bydliště či trvalého pobytu,
  • ​neodkladné cesty do zdravotnických zařízení, za účelem zajištění nezbytných potřeb či kupříkladu za účelem vyřízení úředních záležitostí.


Splnění jedné z výše uvedených podmínek je pak příslušná osoba povinna odpovídajícím způsobem prokázat. Dle vládou avizovaných informací by měly být na příjezdových cestách daného území umístěny policejní kontroly. V okamžiku přípravy této aktuality však není zřejmé, zda se bude jednat o kontroly trvalé a plošné, či namátkové.

Současně dochází k zavedení povinnosti všech osob pohybujících se na daném území „používat jako ochranný prostředek dýchacích cest zdravotnickou obličejovou masku (chirurgická rouška) nebo respirátor či polomasku bez výdechového ventilu s filtrační účinností minimálně FFP2, KN95 nebo N 95“, a to jak ve všech vnitřních prostorách staveb, tak i na všech veřejně přístupných místech (zde však za předpokladu, že není mezi osobami zachován minimální dvoumetrový odstup). Jinými slovy tak na vymezeném území dochází ke zpřísnění stávající povinnosti nošení ochranných prostředků, kdy dle jazykového výkladu usnesení již nepostačí „obyčejná“ bavlněná rouška či šátek přes ústa, ale je třeba mít chirurgickou roušku či respirátor.

FAQ:

Je možné, aby farmaceutičtí reprezentanti vstoupili dané území za účelem návštěvy lékaře či lékárny?
Uvedené dle našeho názoru není možné, přičemž tato nemožnost vyplývá již z vládního usnesení stanovujícího „plošný“ zákaz volného pohybu osob. Volný pohyb osob v rámci výkonu povolání (tedy pokud se nejedná přímo o cestu do zaměstnání, resp. kanceláře) je totiž v současné době omezen tak, že návštěvy farmaceutických reprezentantů v zásadě zcela znemožňuje, a to bez ohledu na výše uvedené vládní usnesení.

Pokud má zaměstnanec trvalý pobyt (či bydliště) na výše vymezeném území a současně by musel při cestě do práce překročit jeho hranice (či naopak), je toto možné, či nikoli?
Překročení hranice daného území za účelem cesty do zaměstnání možné je. Současně však je nutné, aby byla daná osoba schopna prokázat, že je u ní splněna výjimka z výše uvedeného zákazu. Vzor takového dokumentu pro Vás v případě zájmu samořejmě rádi připravíme.

Jaká hrozí sankce v případě porušení výše uvedených omezení?
Jako u jiných vládních usnesení upravujících krizová opatření je možné fyzické osobě za porušení daných omezení uložit pokutu až do výše 20.000,- Kč.

S úctou, 

Libor Štajer

Jan Tetiva