Vážené dámy, vážení pánové, prostřednictvím této právní aktuality Vám přinášíme přehledné shrnutí zpřísňujících mimořádných opatření, k nimž dochází s účinností od pondělí 01.03.2021. Zpřísnění se projeví téměř ve všech oblastech našich životů, od omezení volného pohybu osob přes povinnost nošení ochranných prostředků až po provoz škol a mateřských školek. V souvislosti s uvedeným je třeba dodat, že příslušná opatření by dle předpokladů měla platit vládou avizované tří týdny, tedy do 21.03.2021.

Vážené dámy, vážení pánové,

prostřednictvím této právní aktuality Vám přinášíme přehledné shrnutí zpřísňujících mimořádných opatření, k nimž dochází s účinností od pondělí 01.03.2021. Zpřísnění se projeví téměř ve všech oblastech našich životů, od omezení volného pohybu osob přes povinnost nošení ochranných prostředků až po provoz škol a mateřských školek. V souvislosti s uvedeným je třeba dodat, že příslušná opatření by dle předpokladů měla platit vládou avizované tří týdny, tedy do 21.03.2021.


I. Nouzový stav

S účinností od 27.02.2021 vláda opět vyhlásila nový nouzový stav na dobu 30 dní, a to z toho důvodu, že Poslanecká sněmovna odmítla vládní žádost o další prodloužení dříve vyhlášeného nouzového stavu.


II. Volný pohyb osob

Jak již bylo předem avizováno, vláda přistoupila k zásadnímu zpřísnění zákazu volného pohybu osob. Nově proto bude třeba sledovat dvě pomyslné úrovně omezení, a to omezení pohybu v rámci okresu (popř. obce) trvalého pobytu či bydliště a omezení pohybu mimo okres trvalého pobytu či bydliště (překročení hranic okresu).

Co se týče prvně jmenovaného omezení vztahujícího se na překročení hranic okresu, zde vláda zavádí úplný zákaz s několika málo výjimkami. Cílem nové podoby příslušného opatření je minimalizovat „migraci“ osob na skutečně nezbytné minimum. Konkrétně bude překročení hranic okresu možné pouze z následujících důvodů:
- cesty do zaměstnání a k výkonu podnikatelské činnosti (a zpět),
- cesty za účelem výkonu povolání či činností, pokud tento výkon spočívá v zajištění bezpečnosti, ochrany veřejného zdraví, veřejné hromadné dopravy nebo služby pro obyvatele,
- cesty do místa bydliště či trvalého pobytu,
- ​neodkladné cesty do zdravotnických zařízení,
- cesty za účelem zajištění nezbytných potřeb či kupříkladu
- cesty za účelem vyřízení úředních záležitostí.

Ve vztahu k omezení volného pohybu v rámci okresu pak platí více méně stejné výjimky jako doposud. Pohyb v rámci okresu je tedy i nadále možný z obdobných důvodů, jako v případě výše uvedených výjimek umožňujících překročení hranic okresu. Specificky je pak pohyb v rámci okresu umožněn i za účelem:
- nezbytných cest na nákup, či
pobytu v přírodě či v parku (viz dále).

Současně upozorňujeme, že některé z výše uvedených činností, konkrétně pak tedy cesty za účelem pobytu v přírodě nebo v parku, jsou omezeny pouze na území obce, kde má příslušná osoba trvalý pobyt nebo bydliště. Stejné pravidlo potom platí i pro pohyb mimo rekreační objekt, který je v takovém případě rovněž umožněn pouze v rámci obce, kde se rekreační objekt nachází.

Dále je třeba zmínit, že v případě omezení „nočního“ volného pohybu (tj. od 21:00 hod. do 04:59 hod.) zůstávají výjimky stejné jako doposud, kdy jsou oproti „dennímu“ omezení volného pohybu i nadále formulovány mírně úžeji.

S ohledem na skutečnost, že dochází k takto plošnému omezení překračování hranic okresů, vláda spolu s příslušným krizovým opatřením vůbec poprvé zveřejnila i vzorové dokumenty, které by měly v praxi sloužit jako doklady prokazující splnění dané výjimky. Konkrétně tedy vláda zveřejnila následující dokumenty:
prohlášení o splnění podmínky pro opuštění místa trvalého pobytu či bydliště (dostupné zde);
vzor formuláře pro cesty mimo okres (dostupný zde);
vzor formuláře pro cesty do místa výkonu práce (dostupný zde).

Uvedené vzorové dokuemty je však třeba považovat - vzhledem k stručnosti a obecnosti obsahu - jen za spíše orientační. Doporučujeme, pro přesnost a také pro minimalizaci rizik, vždy důsledně konkretizovat, doplnit přesné důvody (výjimky) podle specifické situace a potřeby (případně Vám obratem rádi připravíme konkrétní dokumenty rozlišující druhy zaměstnanců, pracovní úkoly, které plní apod.).


FAQ:

Jak bude zákaz překročení hranic okresu posuzován o osob, které bydlí jinde, než na adrese svého trvalého bydliště?
Text opatření pracuje s pojmem „trvalý pobyt nebo bydliště“, tudíž by tento zákaz neměl být vykládán tak, že je svázán pouze s trvalým bydlištěm dané osoby (zapsaným v občanském průkazu).

Vztahuje se výjimka ze zákazu překročení hranic okresu na zaměstnance, kteří bydlí v jiném okresu, než v němž se nachází jejich pracoviště?
Ano, cesta do zaměstnání a zpět spadá pod jednu z okolností umožňující překročení hranic obce.

Může zaměstnanec překročit hranice okresu s odkazem na to, že je to cesta nezbytná pro výkon jeho povolání?
Toto je dle dikce opatření možné pouze v případech, kdy by daný „výkon povolání“ (resp. činnost, kvůli níž by měla být hranice obce překročena) spadal pod jednu z výše uvedených výjimek, tj. jednalo by se např. o činnost sloužící k zajištění bezpečnosti či ochrany veřejného zdraví.

Jakým způsobem by měl zaměstnanec při překročení hranic okresu prokázat splnění podmínek výše zmíněné výjimky?
K prokázání splnění podmínek výjimky by měl mít zaměstnanec s sebou potvrzení od zaměstnavatele. Jak je již uvedeno výše, vláda v souvislosti s příslušným krizovým opatřením zveřejnila i vzorové potvrzení zaměstnavatele, které by bylo dle našeho názoru možné, resp. pro účely specifikace účelu překročení hranic a prokázání splnění požadovaných podmínek vhodné, ještě v konkrétních případech uzpůsobit tak, aby plně odpovídalo textu daného opatření.

Hrozí osobě, která předloží nepravdivé čestné prohlášení či falešné potvrzení, nějaká sankce?
V případě, že by tato situace skutečně nastala, tj. čestné prohlášení či potvrzení by se při samotné kontrole ukázalo jako nevyhovující, by dle našeho názoru bylo nejpravděpodobnějším důsledkem odepření možnosti překročení hranice. Současně by však mohla příslušné osobě být uložena i pokuta až do výše 20.000,-Kč, a to za nerespektování (resp. pokus obejít) příslušné krizové opatření. Pokud jde o případnou sankci pro zaměstnavatele, který vystaví nepravdivé potvrzení, zde stále hraje stěžejní roli zejména fakt, že krizový zákon v současné podobě de facto neumožňuje uložení pokuty právnické osobě či fyzické osobě podnikající.

Jak se zákaz překročení hranic okresu bude posuzovat na území Prahy? Je Praha brána jako jeden okres, nebo se na ni uplatní zvláštní pravidla stanovující např. to, že se zakazuje překročení hranic jednotlivých městských částí? A jak je tomu v případě omezení pohybu na území obce?
Na Prahu se žádná speciální pravidla neuplatní, resp. celé její území je bráno jako jeden okres a současně jako jedna obec.

Dochází k nějakým změnám týkajícím se omezení možnosti využití ubytovacích služeb, které bylo doposud možné využít pouze v případě, kdy je to nezbytné k výkonu povolání či podnikatelské činnosti?
V této oblasti k žádným změnám nedochází. I nadále je tedy možné využít ubytovacích služeb za stávajících podmínek, přičemž je tato možnost podmíněna předložením potvrzením zaměstnavatele (či objednatele).


III. Pobyt osob na veřejně přístupných místech

Společný pobyt více osob na veřejně přístupných místech zůstává i nadále omezen tak, že spolu mohou pobývat maximálně dvě osoby, a to s výjimkou členů jedné domácnosti, zaměstnanci vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele či osob společně vykonávajících podnikatelskou činnost.


IV. Zaměstnavatelé a home office

Vláda se po delší době vrátila k výslovnému nařízení zaměstnavatelům „využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě trvalého pobytu“. Zde proto pouze v krátkosti připomínáme, že zákoník práce nepřiznává zaměstnavatelům právo svým zaměstnanců práci z domova jednostranně nařídit, nýbrž je nutné, aby se na ní zaměstnavatel a zaměstnanec dohodli. Aktuálně tak bude vhodné na zaměstnance primárně apelovat, aby možnosti práce z domova využívali v maximální míře, a práce na pracovišti zaměstnavatele tak probíhala jen v případech, kdy je to nezbytné.


V. Nošení ochranných prostředků dýchacích cest

Jak jsme Vás již informovali v jedné z našich předcházejících aktualit, s účinností od čtvrtka 25.02.2021 došlo v této oblasti ke zpřísnění, kdy byla zavedena povinnost mít dýchací cesty chráněné buď chirurgickou rouškou či respirátorem, přičemž na některých místech (např. ve veřejné hromadné dopravě, v obchodech či na ambulantních pracovištích zdravotnických zařízení) bylo nutné mít respirátor či dvě zdravotnické roušky. S účinností od pondělí 01.03.2021 pak dochází k na základě nového mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k dalšímu zpřísnění, kdy už nebude možné „nahradit“ respirátor dvěma chirurgickými rouškami. Současně pak bude nově  nutné mít chirurgickou roušku či respirátor v zastavěném území obce i za současného dodržení dvoumetrového rozestupu. Níže přikládáme stručné shrnutí nové podoby povinnosti nošení ochranných prostředků dýchacích cest. 

Respirátor či zdravotnickou obličejovou masku (roušku) nebo obdobný prostředek (splňující příslušné technické podmínky) bránící šíření kapének je nutné mít na následujících místech:
- ve všech vnitřních prostorech staveb, a rovněž
- na veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, a to vždy, a
- na veřejně přístupných místech mimo zastavěné zemí obce (tedy „v přírodě“), pokud není zachován dvoumetrový rozestup.


Výhradně respirátor je pak nutné mít na následujících místech:
prodejny a provozovny služeb;
prostředky veřejné dopravy (a rovněž čekárny, nástupiště a přístřešky);
ambulantní pracoviště v rámci zdravotnických zařízení;
- vybraná zařízení sociálních služeb (tj. domovy pro seniory, týdenní stacionáře apod.);
motorová vozidla, pokud se v nich nenachází výhradně osoby z jedné domácnosti.

Co se týče výjimky pro zaměstnance, zde rovněž dochází ke zpřísnění. Osoby v době výkonu práce nemusí mít chirurgickou roušku či respirátor pouze v případě, že se nacházejí na jednom místě „bez přítomnosti jiné osoby“. Toto ne zcela jednoznačné pravidlo lze v kombinaci s vládou uvedenými informace vykládat tak, že musí být daná osoba sama v místnosti. Spolu s tím vláda ukládá všem zaměstnavatelům povinnost zajistit svým zaměstnancům ochranné prostředky v dostatečném množství tak, aby mohlo být toto opatření v praxi dodržováno.


VI. Chod právnických osob (zasedání orgánů společností)

Nově rovněž dochází k omezení v oblasti konání zasedání právnických osob (tj. valné hromady, členské schůze, představenstva, dozorčí rady apod.). Konkrétně je tedy nutné v případě, kdy se takového zasedání zúčastní více než 10 osob, dodržovat určitá hygienická opatření (zejména musí mít účastníci musí respirátor či chirurgickou roušku s filtrační účinností min. FFP2, KN95 či N95, je třeba zachovat dvoumetrové rozestupy). Zásadním omezením je však to, že každý účastník musí předložit potvrzení o negativním antigenním testu (max. tři dny staré). Konání zasedání za účasti více než 50 osob je pak možné pouze v případech, kdy je jeho konání nezbytné ke splnění zákonem stanovených povinností (např. povinné projednání účetní závěrky či volba orgánu).


VII. Omezení „každodenního“ života

 • Provoz školských zařízení
  Ačkoli pandemie onemocnění COVID-19 trvá již bezmála jeden rok, až nyní vláda přistoupila k zásadnímu omezení provozu školských zařízení spočívajícímu nejen v uzavření všech škol, ale rovněž i školek (mateřských škol), k čemuž dochází vůbec poprvé. Současně je však z tohoto omezení dána výjimka umožňující péči o děti zdravotníků a pracovníků integrovaného záchranného systému.
   
 • Zákaz maloobchodního prodeje a služeb
  Zde dochází k dílčímu zpřísnění v podobě zúžení seznamu výjimek, na něž se uzavření provozu nevztahuje. Nově do této výjimky nebudou spadat např. papírnictví či prodejny s oblečením a obuví pro děti. Cílem příslušného krizového opatření je podle vlády ponechat v provozu skutečně jen ty provozovny, které jsou pro chod našich každodenních životů nezbytné.
   
 • Omezení provozu stravovacích služeb
  V případě provozoven stravovacích služeb nedochází k žádným změnám. Tyto provozovny tedy mohou i nadále fungovat výhradně v režimu tzv. výdejních okének.


Závěrem upozorňujeme na to, že v pátek 26.02.2021 byl Poslaneckou sněmovnou schválen návrh tzv. pandemického zákona. Předmětem daného zákona je implementace nástrojů pro boj proti pandemii onemocnění COVID-19, jejichž prostřednictvím by mohlo Ministerstvo zdravotnictví regulovat epidemickou situaci, aniž by současně musel být vyhlášen nouzový stav. Konkrétně daný zákon opravňuje ministerstvo k vydávání mimořádných opatření s širší oblastí působnosti, než jakou ministerským mimořádným opatřením přiznává zákon o ochraně veřejného zdraví. Návrh byl Poslaneckou sněmovnou schválen „napodruhé“ poté, co jej Senát vrátil s pozměňovacími návrhy. S ohledem na současnou situaci byl legislativní proces „urychlen“ tak, aby mohl být zákon vyhlášen ve Sbírce zákonů v neděli 28.02.2021 a nabýt účinnosti již k 01.03.2021.

Další vývoj pro Vás budeme sledovat i nadále.

Budete-li mít v souvislosti s opatřeními jakýkoli dotaz, neváhejte nás kontaktovat.

S úctou,

Libor Štajer a Jan Tetiva