Vážení, v rámci této právní aktuality Vám přinášíme novinky z oblasti pracovního práva a s ním spojené problematiky poskytování podpory zaměstnavatelům (nejen) v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19. Konkrétně se věnujeme především dlouho očekávanému zavedení tzv. kurzarbeitu, a dále rovněž programu na ochranu zaměstnanosti Antivirus a jeho současné podobě.

Vážení,

v rámci této právní aktuality Vám přinášíme novinky z oblasti pracovního práva a s ním spojené problematiky poskytování podpory zaměstnavatelům (nejen) v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19. Konkrétně se v této aktualitě budeme věnovat především dlouho očekávanému zavedení tzv. kurzarbeitu, a dále rovněž programu na ochranu zaměstnanosti Antivirus a jeho současné podobě.

I. Kurzarbeit

První novinkou je tzv. kurzarbeit alias příspěvek v době částečné práce, na jehož zavedení jsme si od počátku pandemie museli navzdory původním očekáváním a vládním avízům počkat takřka rok a půl. Novela zákona o zaměstnanosti zakotvující úpravu kurzarbeitu vstoupila v účinnost k 01.07.2021 a my se nyní detailně podíváme na to, jaké změny přináší.

Koncept kurzarbeitu obecně funguje na tom principu, že stát přispívá zaměstnavateli na náhradu mzdy zaměstnance v případě, kdy zaměstnanec nemůže v důsledku předem definovaných okolností pracovat v plném rozsahu sjednané týdenní pracovní doby. V souvislosti s pandemií COVID-19 jsme se mohli s tímto institutem částečně setkat v případě programu Antivirus, jehož prostřednictvím byly po jistou dobu kompenzovány právě i náklady spojené s překážkami v práci na straně zaměstnavatele.

Ve vztahu k příspěvku v době částečné práce je stěžejní to, že jeho poskytování je podmíněno předchozí „aktivací“ prostřednictvím vládou vydaného nařízení. Ta by měla k tomuto kroku přistoupit zejména při hospodářských obtížích, živelních událostech, při kybernetickém útoku či kupříkladu při epidemii nakažlivého onemocnění nebo jiné mimořádné situace. V rámci daného nařízení vláda určí délku doby částečné práce (tj. doby, po kterou bude podpora poskytována) a rozsah týdenní pracovní doby, v němž není zaměstnavatel schopen přidělovat práci, a to v rozmezí od 20 do 80 % stanovené týdenní pracovní doby. Prostřednictvím nařízení může být rovněž omezeno poskytování příspěvku na určitou část území (např. pouze na území zasažené živelnou katastrofou) či na určité odvětví ekonomiky. Stejně tak lze omezit poskytování příspěvku pouze na určitý okruh zaměstnavatelů. Doba částečné práce může být stanovena maximálně na 6 měsíců a následně prodloužena vždy maximálně o další 3 měsíce, přičemž celkově však nesmí její délka překročit 12 měsíců.

Zaměstnavatel je povinen hradit zaměstnancům (jimž není schopen přidělovat práci z důvodu překážky v práci na straně zaměstnavatele nastalé v důsledku důvodu, pro který bylo vydáno vládní nařízení) v době částečné práce náhradu mzdy ve výši 80 % jejich průměrného výdělku. Výše podpory pro zaměstnavatele za část týdenní pracovní doby zaměstnance, po kterou mu zaměstnavatel nepřiděluje práci, pak činí 80 % ze zaměstnanci vyplacené náhrady mzdy a odvodů v odpovídající výši. Současně je však výše příspěvku omezena 1,5násobkem průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku.

Podpora bude poskytovaná prostřednictvím Úřadu práce přímo zaměstnavateli, a to na základě zaměstnavatelem podaného písemného oznámení. Možnost čerpání podpory by se pak vztahovala pouze na zaměstnance, jejichž pracovní poměr trvá ke dni podání oznámení alespoň 3 měsíce. 

II. Antivirus

Druhou významnou novinkou je pak prodloužení platnosti programu Antivirus až do konce tohoto roku. Současně je však daný program omezen na minimum, jelikož v tuto chvíli (až do konce října 2021) jsou jeho prostřednictvím kompenzovány pouze náklady na náhradu mzdy vyplacené zaměstnanci v souvislosti s jemu nařízenou karanténou či izolací ve spojitosti s onemocněním COVID-19. Zaměstnavatel je v těchto případech (za splnění dalších podmínek) oprávněn čerpat příspěvek ve výši 80 % z vyplacené náhrady mzdy a z ní provedených odvodů, přičemž maximální výše příspěvku činí 39.000,- Kč měsíčně na jednoho zaměstnance.

Vláda si prodloužením programu Antivirus do konce roku 2021 nechala „otevřená vrátka“ ke snadnějšímu poskytování podpory a kompenzací reagujících na dopady pandemie onemocnění COVID-19. Současně však bude moci nově využít příspěvku v době částečné práce. Nejen z těchto důvodů bude zajímavé sledovat, jakou cestou se vláda při případném zhoršení epidemické situace vydá.

Vývoj nejen v oblasti pracovního práva a vládních podpůrných programů pro Vás bedlivě sledujeme a budeme Vás informovat o všech novinkách, které se v této oblasti objeví. Pokud byste měli ohledně této problematiky jakékoli dotazy, s důvěrou se na nás můžete obrátit.

S úctou,

Pavel Musil a Jan Tetiva