Prostřednictvím této aktuality bychom Vás rádi informovali o čerstvém nálezu Ústavního soudu v otázce svobodného přístupu k informacím a použití výjimky dle zákona o zdravotních službách.

Ústavní soud vydal dne 17. ledna 2023 nález, kterým zamítl návrh Městského soudu v Praze na zrušení § 73 odst. 7 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Dotčené ustanovení Městský soud považoval za protiústavní, jelikož podle jeho názoru nepřiměřeně omezovalo právo na svobodný přístup k informacím. Toto ustanovení totiž na první pohled omezuje přístup k informacím z Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky (dále jen „ÚZIS“), pokud se jedná o údaje v Národním zdravotnickém informačním systému, pouze na strukturu dat a nikoli jejich samotný obsah.

V původním sporu požadoval žalobce po ÚZIS poskytnutí informací o počtu úmrtí v letech 2014–2019 rozdělených podle konkrétních příčin. ÚZIS mu tyto informace na základě doslovného výkladu uvedeného ustanovení neposkytl, a spor se tak dostal až k Městskému soudu v Praze, který podal návrh Ústavnímu soudu.

Ústavní soud přezkoumal sporné ustanovení zákona a dospěl k závěru, že kdyby skutečně bylo vykládáno doslovně, tak by se jednalo o nepřiměřený zásah do základních práv a svobod žadatelů o informace. V takovém případě by napadené ustanovení zákona zrušit musel. Ústavní soud však uvedl, že v daném případě je možné napadené ustanovení vyložit ústavně konformním způsobem, a proto nakonec neshledal důvody k jeho zrušení.

ÚZIS měl podle Ústavního soudu při vyřizování příslušné žádosti nejdříve porovnat ústavně zaručené právo a veřejný zájem na zpřístupnění požadovaných informací se zněním zákona a podle výsledku takového uvážení rozhodnout, jaké informace žadateli v konkrétním případě poskytne či nikoli. V tomto případě je zjevné, že statistický přehled počtu úmrtí osob na různé příčiny může být předmětem legitimního veřejného zájmu, a není tedy důvod poskytnutí takových informací odmítnout.

Ústavní soud proto návrhu Městského soudu nevyhověl a rozhodl, že povinný subjekt (zde tedy konkrétně ÚZIS) má povinnost v případě střetu práv provést test proporcionality a nikoli jen doslovně sledovat znění zákona. Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze dle čl. 17 odst. 4 Listiny základních práv a svobod omezit zákonem, ale současně musí jít o opatření v demokratické společnosti nezbytné pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.  K aplikaci příslušných omezujících ustanovení zákona, kterým je v tomto konkrétním případě § 73 odst. 7 zákona o zdravotních službách, je třeba přistupovat vždy na základě individuálních okolností při uvážení konkurujících práv a teprve na základě toho je možné rozhodnout, zda je povinný subjekt oprávněn poskytnutí informací odepřít či nikoliv.