Vážené dámy, vážení pánové, prostřednictvím této právní aktuality bychom Vás chtěli stručně informovat o tom, že Nejvyšší správní soud (NSS) v úterý 11.05.2021 zrušil mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví nařizující zaměstnavatelům povinné testování jejich zaměstnanců.

Vážené dámy, vážení pánové,

prostřednictvím této právní aktuality bychom Vás chtěli stručně informovat o tom, že Nejvyšší správní soud (NSS) v úterý 11.05.2021 zrušil mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví nařizující zaměstnavatelům povinné testování jejich zaměstnanců.

V první řadě považujeme pro účely praxe zaměstnavatelů v následujících dnech za důležité zmínit, že stejně jako v minulých případech nedochází ke zrušení mimořádného „ze dne na den“, ale až se čtyřdenním odkladem ode dne právní moci rozsudku, čímž NSS poskytl vládě, resp. Ministerstvu zdravotnictví, určitý prostor pro nápravu. V tuto chvíli je tedy dané mimořádné opatření platné a účinné, a je třeba podle něj postupovat.

Co se týče důvodů zrušení, NSS stejně jako ve většině předešlých případů, kdy přistoupil ke zrušení ministerských mimořádných opatření, shledal jako zásadní nedostatečné odůvodnění předmětného mimořádného opatření. Konkrétně NSS vyslovuje určitý údiv nad odůvodněním přezkoumávaného opatření. Odůvodnění tohoto opatření totiž je ve srovnání s odůvodněním jednoho z předcházejících opatření, jež bylo právě z důvodu nedostatečného odůvodnění zrušeno, paradoxně ještě zestručněno. Výslovně pak NSS zmiňuje i absenci odůvodnění vztahujícího se k povinnosti zaměstnavatele vést evidenci provedených testů, stejně tak jako rozšíření povinného testování i na osoby samostatně výdělečně činné.

V návaznosti na výše uvedené pak (pro zajímavost) přikládáme krátkou část odůvodnění zrušujícího rozsudku, která je z našeho pohledu takřka všeříkající: „Nicméně uvedené opomenutí ilustruje určitou ledabylost odpůrce při vydávání a odůvodňování mimořádných opatření. Místo toho, aby odpůrce svoje kroky postupem času lépe a precizněji zdůvodňoval, učinil v posuzovaném případě pravý opak a už tak neuspokojivé odůvodnění ještě více zkrátil. Uložená povinnost k vedení evidence dle napadeného opatření č. 27 tak není odůvodněna vůbec, není vymezen ani účel, pro který má být tato evidence vedena. Takový přístup Nejvyšší správní soud považuje za hrubé porušení zákonných požadavků na kvalitu odůvodnění a musí jej odpůrci důrazně vytknout.

Co se týče praxe zaměstnavatelů při povinném testování v následujících dnech, opět připomínáme, že povinnost testování dle zrušeného mimořádného opatření v důsledku výše zmíněného odkladu prozatím stále trvá. Lze předpokládat, že vláda v horizontu zmiňovaného čtyřdenního období vydá opatření nové.

S úctou,

Libor Štajer a Jan Tetiva