Vážení klienti, v návaznosti na Vaše četné dotazy týkající se evidence výsledků provedeného testování zaměstnanců (a to nejen pro účely čerpání příspěvku na zakoupené „samotesty“) Vám v rámci této právní aktuality přinášíme nejnovější informace stran této problematiky vycházející z vyjádření Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).

Vážení klienti,

v návaznosti na Vaše četné dotazy týkající se evidence výsledků provedeného testování zaměstnanců (a to nejen pro účely čerpání příspěvku na zakoupené „samotesty“) Vám v rámci této právní aktuality přinášíme nejnovější informace stran této problematiky vycházející z vyjádření Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).

Níže naleznete přehledné shrnutí toho, jakým způsobem a v jakém rozsahu by měly být předmětné údaje evidovány.

 • Rozsah evidovaných údajů

  Podle ÚOOÚ by měl zaměstnavatel evidovat údaje testovaných zaměstnanců v rozsahu jména a příjmení, data narození, údaje o datu provedení testu (ve specifických případech i o konkrétním čase jeho provedení) a výsledku testu. Totéž platí i pro evidenci údajů zaměstnanců spadajících pod výjimku z povinného testování, u nichž je nutné evidovat kromě identifikačních údajů i konkrétní důvod výjimky.

  Každý zaměstnavatel by se měl předem rozhodnut, zda bude uplatňovat nárok na příspěvek na nakoupené samotesty, jelikož údaje nutné k jeho uplatnění zahrnují též údaj o číslu pojištěnce a příslušnosti ke zdravotní pojišťovně. Evidenci výsledků testů lze v takovém případě vést v souladu s pokyny Ministerstva průmyslu a obchodu, tj. prostřednictvím tabulky zveřejněné zde, jejíž obsah koresponduje s výše uvedeným. Tato tabulka však počítá pouze s evidencí provedených testů a nezohledňuje tedy informace zaměstnanců, kteří spadají pod výjimky z povinného testování. Z tohoto důvodu doporučujeme tyto údaje do vzorové tabulky buď doplnit či je vést v separátní tabulce.

  Vzorovou tabulku lze využít i pro účely evidence testů pro případy kontroly dodržování příslušného mimořádného opatření, pokud se zaměstnavatel rozhodne nárok na příspěvek neuplatňovat. V takovém případě je však v souladu se zásadou minimalizace zpracování osobních údajů nutné z tabulky odstranit údaj o zdravotní pojišťovně zaměstnance a nahradit číslo pojištěnce ideálně číslem zaměstnance nebo v odpovídajících případech datem narození.
   
 • Doba uchování evidovaných údajů

  Jak jsme již uváděli v jedné z našich předcházejících aktualit, doba uchování předmětných údajů nebyla v mimořádném opatření výslovně stanovena.

  Pokud se jedná o dobu uchování údajů za účelem případné kontroly zajištění povinného testování zaměstnanců, podle ÚOOÚ by měla tato doba činit maximálně 3 roky. Délka této doby odpovídá délce promlčecí doby příslušného přestupku spočívajícího v neplnění povinnosti testovaní zaměstnanců, za nějž je možné uložit pokutu až do výše 500.000,- Kč.

  Ve vztahu k době uchování údajů pro účely čerpání příspěvku na nakoupené samotesty a následné kontroly ze strany zdravotních pojišťoven, které budou daný příspěvek poskytovat, ÚOOÚ uvádí, že dobu pro uchování těchto údajů (v širším rozsahu, než je nutný pro účely prokázání splnění povinnosti testování zaměstnanců) by měly stanovit příslušné orgány.
   
 • Evidence pro účely prokázání daňové uznatelnosti a plnění dalších právních předpisů

  O tomuto ÚOOÚ doplňuje, že osobní údaje zaměstnanců není pro tyto účely vůbec nutné evidovat.

Závěrem bychom poukázali na upozornění ÚOOÚ, že se mohou výše uvedené závěry v budoucnu změnit. Konkrétně úřad uvádí následující: „Parametry zpracování osobních údajů jsou závislé na konkrétním rozsahu povinností ukládaných zaměstnavatelům v mezích právního řádu, které mohou být ze strany ústředních orgánů státní správy a zdravotních pojišťoven měněny či metodicky upřesňovány. Úřad v tomto smyslu neukládá (nemá kompetenci uložit) zaměstnavatelům povinnost zpracovávat osobní údaje v konkrétním rozsahu či po určitou dobu, reaguje toliko na situaci, kdy je (bude) zaměstnavatelům určitá typová povinnost uložena.“ V praxi je tedy třeba brát v potaz to, že výše uvedené povinnosti zaměstnavatelům neukládá ÚOOÚ, že se z jeho strany proto jedná pouze o nezávazná doporučení a že je na každém zaměstnavateli, aby vždy pečlivě zhodnotil situaci a uzpůsobil rozsah a způsob zpracování příslušných údajů konkrétní situaci.   

Doporučujeme tedy upravit interní postupy týkající se zpracování osobních údajů za účelem provádění testování a řádně nastavit dobu uchování.

Pokud byste měli k této problematice jakékoli další otázky, samozřejmě se na nás můžete s důvěrou obrátit.

S úctou,

Libor Štajer a Jan Tetiva