Vážené dámy, vážní pánové, prostřednictvím této právní aktuality Vám přinášíme informace týkající se nově přijatého zákona upravujícího mimořádný příspěvek pro zaměstnance, jemuž byla nařízena karanténa či izolace.

Vážené dámy, vážení pánové,

prostřednictvím této právní aktuality Vám přinášíme informace týkající se nově přijatého zákona upravujícího mimořádný příspěvek pro zaměstnance, jemuž byla nařízena karanténa či izolace.

Zaměstnavatelé jsou na základě nové legislativy povinni hradit svým zaměstnancům, jimž byla nařízena karanténa či izolace, vedle náhrady mzdy i příspěvek ve výši 370,- Kč na jeden den. Níže přikládáme bodové shrnutí nejdůležitějších informací týkajících se tohoto příspěvku.

 • Povinnost poskytování příspěvku mají zaměstnavatelé pouze po dobu prvních 14 dní nařízené karantény či izolace zaměstnance.
   
 • V případě, že by součet poskytnutých příspěvků a náhrady mzdy zaměstnance měl překročit 90 % průměrného výdělku daného zaměstnance za odpovídající počet zameškaných hodin, bude výše tohoto příspěvku krácena na tuto hranici.
   
 • Příspěvek má být zaměstnanci uhrazen spolu s náhradou mzdy (resp. i mzdou samotnou) za příslušné období, tj. v běžném výplatním termínu zaměstnavatele.
   
 • Příspěvek není předmětem daně z příjmu zaměstnance.
   
 • Zaměstnavatel je oprávněn si takto poskytnutý příspěvek odečíst od částky odváděné na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.


Závěrem je třeba zdůraznit, že ačkoli byl předmětný zákon vyhlášen ve Sbírce zákonů až 04.03.2021 a účinnosti nabyl dne následujícího, tj. k 05.03.2021, jsou zaměstnavatelé povinni daný příspěvek poskytovat svým zaměstnancům s účinností již od 01.03.2021.

FAQ:

Vzniká nárok na příspěvek v důsledku nařízené karantény či izolace i „dohodářům“, tj. zaměstnancům pracujícím na základě DPP či DPČ?
Ano, i těmto zaměstnancům vzniká nárok na daný příspěvek, avšak pouze za předpokladu, že jsou účastníky nemocenského pojištění.

Vzniká zaměstnanci nárok na příspěvek i za den karantény či izolace, kdy vykonával práci z domova?
Ne, příspěvek je koncipován tak, aby byl poskytován společně s náhradou mzdy (tedy za účelem navýšení vyplácené náhrady mzdy). Pokud zaměstnanec v daný den pracuje, pobírá od zaměstnavatele mzdu a nárok na příspěvek mu nevzniká.

Má zaměstnanec nárok na příspěvek i v případě, že mu bude karanténa či izolace nařízena v důsledku návratu ze zahraničí?
Zde nárok na příspěvek vzniká pouze za předpokladu, že se jedná o návrat ze služební či pracovní cesty.

Je nárok na příspěvek podmíněn trváním nouzového stavu? je v tuto chvíli jasné, jak dlouho bude daná právní úprava účinná?
Trvání nároku na příspěvek je prozatím ohraničeno datem 30.04.2021. Nelze však vyloučit, že by mohlo dojít k prodlužení této doby v případě nepříznivého vývoje epidemiologické situace.

Jakým způsobem uplatňuje zaměstnavatel nárok na odpočet příspěvků od pojistného?
Nárok na odpočet uplatňuje zaměstnavatel v rámci přehledu o výši vyměřovacího základu a o výši pojistného, které je povinen odvádět.

S úctou,

Libor Štajer a Jan Tetiva