Dovolujeme si Vás informovat, že dne 24. 4. 2019 nabyl účinnosti zákon o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. Jedná se o dlouhodobě očekávanou právní normu doplňující obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Vážení,

 

dovolujeme si Vás informovat, že dne 24. 4. 2019 nabyl účinnosti zákon o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. Jedná se o dlouhodobě očekávanou právní normu doplňující obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

 

Jakožto nejzajímavější body právní úpravy shledáváme následující ustanovení:

i.                     Dítě nabývá způsobilosti k udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti přímo jemu dovršením patnáctého roku věku;

ii.                   Pokud správce provádí zpracování nezbytná pro splnění své povinnosti nebo úkolu prováděného ve veřejném zájmu, postačuje plnit informační povinnost zveřejněním způsobem umožňujícím dálkový přístup;

iii.                 Je-li správce povinen oznámit příjemci provedenou opravu, omezení zpracování nebo výmaz osobních údajů, může tak učinit změnou osobních údajů v evidenci, pokud příjemci pravidelně zpřístupňuje její platný obsah;

iv.                 Správce nemusí provádět posouzení vlivu zpracování na ochranu osobních údajů před jeho zahájením, pokud mu právní předpis stanoví povinnost takové zpracování osobních údajů provést;

v.                   Specifická úprava zpracování pro vědecký a historický výzkum;

vi.                 Nové vymezení ÚOOÚ a úprava jeho činnosti;

vii.                Vymezení, že souhlas subjektu údajů udělený podle zákona č. 101/2000 Sb. se považuje za souhlas podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ledaže způsob jeho udělení nebyl v souladu s tímto nařízením;

viii.              Řízení zahájená do dne nabytí účinnosti před Úřadem pro ochranu osobních údajů se budou posuzovat dle dosavadního zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.

 

V případě jakýchkoliv dotazů k nové právní úpravě jsme k dispozici.

 

S úctou, 

 

Petra Vodáková