Vážené dámy, vážení pánové, v souvislosti s požadavky množícími se ohledně práva na zjišťování zdravotního stavu zaměstnavatelem a informování dalších zaměstnanců a s ohledem na zprávu nově vydanou Úřadem pro ochranu osobních údajů, Vám zasíláme následující aktualitu.

Vážené dámy, vážení pánové,

v souvislosti s požadavky množícími se ohledně práva na zjišťování zdravotního stavu zaměstnavatelem a informování dalších zaměstnanců a s ohledem na zprávu nově vydanou Úřadem pro ochranu osobních údajů, Vám zasíláme následující aktualitu.

V prvé řadě je třeba říci, že v souvislosti s účinnou právní úpravou je obecně zakázáno, aby zaměstnavatel od zaměstnance vyžadoval informace nesouvisející s výkonem práce a se základním pracovněprávním vztahem (§ 316 odst. 4 zákoníku práce). Současně je zpracování údajů o zdravotním stavu vyloučeno článkem 8 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výjimkou je zpracování nezbytné pro účely plnění povinností a výkon zvláštních práv správce nebo subjektu údajů v oblasti pracovního práva.

Lze předpokládat, že této výjimky využil Úřad pro ochranu osobních údajů, který nově ve svém stanovisku uvedl:

  1. Zákoník práce obecně ukládá zaměstnavateli povinnost vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům.
  2. V konkrétních situacích je zaměstnavatel povinen postupovat tak, aby předcházel rizikům, odstraňoval je nebo minimalizoval, mluví se o tzv. prevenční povinnosti. Zaměstnavatel je tedy v situaci ohrožení povinen přijmout potřebná ochranná opatření odpovídající daným okolnostem. Je přirozeně vhodné postupovat v součinnosti s orgány ochrany veřejného zdraví, kterým je také zaměstnavatel v některých situacích povinen ohlásit skutečnosti stanovené právní úpravou.  
  3. Zaměstnavatelé musí také v rámci preventivní povinnosti informovat o rizicích vhodným způsobem ostatní zaměstnance. Takové riziko může spočívat v tom, že na pracovišti se vyskytuje nebo vyskytovala nakažená osoba. Tehdy zaměstnavatel postupuje tak, že učiní veškerá nezbytná opatření. Skutečnosti o konkrétní osobě sděluje zaměstnavatel pouze v rozsahu nezbytném k ochraně zdraví, vždy tak aby nebyla dotčena důstojnost a integrita této osoby.

Je však zjevné, že užití této výjimky, a to i v souladu s vyjádřením vlády uvedeným na tiskové konferenci vlády dne 19. 3. 2020, neznamená, že by měl zaměstnavatel mezi eventuálně dotčené zaměstnance automaticky šířit konkrétní osobní údaje nakaženého zaměstnance (zaměstnance v karanténě). Doporučujeme tak přistupovat k plnění informačně-prevenční povinnosti s rozvahou a při posouzení míry možných rizik v každém jednotlivém případě.

Závěrem je třeba doplnit, že uvedený postup bude rovněž posuzován z hlediska pracovněprávních předpisů souvisejících s BOZP (např. povinnost vyhledávat a odstraňovat potenciální rizika, informovat zaměstnance o přijatých opatřeních atd.).

V případě potřeby posoudit konkrétní případ jsme k dispozici.

S úctou, 

Mgr. Petra Vodáková