Vážené dámy, vážení pánové, prostřednictvím této právní aktuality Vám přinášíme přehledné shrnutí změn, které v rámci průběžného rozvolňování mimořádných opatření nastanou s účinností od pondělí 10.05.2021.

Vážené dámy, vážení pánové,

prostřednictvím této právní aktuality Vám přinášíme přehledné shrnutí změn, které v rámci průběžného rozvolňování mimořádných opatření nastanou s účinností od pondělí 10.05.2021.

K výše uvedenému datu totiž nabyde účinnosti v pořadí již třetí „balíček“, přičemž konkrétní změny, jichž se od toho data dočkáme, naleznete v níže uvedeném přehledu.

I. Nošení ochranných prostředků dýchacích cest

V této oblasti dochází k dlouho očekávané změně v podobě uvolnění povinnosti nošení ochranných prostředků dýchacích cest ve venkovních prostorách. Nově bude totiž nutné nosit chirurgickou roušku či respirátor s odpovídající filtrační účinností ve všech vnitřních prostorách budov, na veřejně přístupných místech pak pouze za předpokladu, že nebude dodržen dvoumetrový rozestup.  I nadále je nutné mít respirátor např. v prodejnách a provozovnách služeb, v prostředcích veřejné dopravy (a rovněž v čekárnách, na nástupištích a pod přístřešky), na ambulantních pracovištích zdravotnických zařízení či v motorových vozidlech, pokud se v nich nenachází výhradně osoby z jedné domácnosti. Dále je třeba říci, že v platnosti zůstává výjimka pro zaměstnance, kteří mohou respirátor odložit v případě, kdy se nachází na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby.  

II. Povinné testování zaměstnanců

Povinné testování bude probíhat i nadále ve stejné formě. V této souvislosti připomínáme, že dle posledních vládou avizovaných informací budou zaměstnavatelé povinni své zaměstnance testovat minimálně do konce června tohoto roku. Případné prodloužení či zkrácení trvání této povinnosti (nebo změna frekvence) bude záležet na dalším vývoji epidemiologické situace.

III. Konání hromadných akcí

V této oblasti rovněž dochází pouze k dílčím změnám v podobě zvýšení maximálního počtu účastníků svateb a pohřbů z nynějších 15 na 30. Pro rekapitulaci přikládáme přehledné shrnutí z naší předcházející aktuality. 

 • Kongresy a vzdělávací akce
  Tyto akce jsou až na specifické výjimky úplně zakázány.
   
 • Další hromadné akce
  Mimořádní opatření dále rozlišuje „spolkové, sportovní, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy a jiné veřejné nebo soukromé akce, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě“, u nichž je počet účastníků omezen na dvě osoby, a to bez ohledu na to, zda se daná akce koná ve vnitřních či vnějších prostorách.

  Ve vztahu k tomuto omezení pak dodáváme, že dle výkladu Nejvyššího správního soudu, jenž zrušil jedno z předcházejících mimořádných opatření, se tento zákaz „týká jen organizovaných podniků, a nemůže dopadat na návštěvy v rodinách“.
   
 • Pracovní setkání a meetingy
  Tento druh setkání není v mimořádném opatření výslovně zmiňován. Z našeho pohledu pak není konání pracovních schůzek a interních pracovních meetingů nijak omezeno, jelikož nespadá pod žádný ze zmíněných zákazů.

  I přes to však stále doporučujeme konání pracovních setkání za osobní účasti většího počtu osob omezovat pouze na nezbytně důležité případy a současně připomínáme, že je vhodné zajistit odpovídající hygienická opatření (rozestupy mezi účastníky, dostatek ochranných prostředků, odvětrání místnosti apod.).


IV. Chod právnických osob (zasedání orgánů společností)

I nadále trvá omezení v oblasti konání zasedání právnických osob (tj. valné hromady, členské schůze, představenstva, dozorčí rady apod.). V případě, kdy se takového zasedání zúčastní více než 10 osob, je jednak nutné dodržovat určitá hygienická opatření (zejména musí mít účastníci respirátor či chirurgickou roušku s filtrační účinností min. FFP2, KN95 či N95, je třeba zachovat dvoumetrové rozestupy), jednak každý účastník musí předložit potvrzení o negativním testu (s výjimkou očkovaných osob či těch, které onemocnění prodělaly v posledních 90 dnech).  

V. Omezení každodenního života

 • Provoz školských zařízení
  Od pondělí 10.05.2021 dochází ke sjednocení provozu školských zařízení ve všech krajích. Konkrétně by od uvedeného data mělo dojít na celém území České republiky k plnému obnovení provozu mateřských škol, a dále k plošnému rozšíření rotační výuky na druhém stupni základních škol a nižším stupni víceletých gymnázií.
   
 • Zákaz maloobchodního prodeje a služeb
  S účinností od výše uvedeného data dochází jak ke zrušení zbývajících omezení, resp. zákazů v oblasti maloobchodu, tak i k obnovení poskytování zbývajících služeb. Toto dlouho očekávané rozvolnění je však doprovázeno odpovídajícími opatřeními např. v podobě omezení počtu zákazníků v provozovně. U „služeb péče o tělo“, jejichž poskytování bylo uvolněno již od pondělí 03.05.2021, zůstává i nadále zachována povinnost předložení potvrzení o negativním výsledku testu (či potvrzení o prodělaném onemocnění nebo provedeném očkování).
   
 • Omezení provozu zařízení stravovacích služeb
  V této oblasti se zatím nic nemění a v případě zařízení stravovacích služeb proto zůstává i nadále pouze možnost „okénkového výdeje“.

Další, v pořadí čtvrtý „balíček“ rozvolňování, by měl přijít na řadu o týden později, tj. v pondělí 17.05.2021. V souvislosti s tímto datem je hojně diskutována otázka obnovení provozu „zahrádek“ zařízení stravovacích služeb a rovněž zavedení „klasické“, bezrotační výuky na základních a středních školách. Návrh opatření spadajících do tohoto balíčku by měl být vládou představen v pondělí 10.05.2021, s tím, že definitivní rozhodnutí by měla vláda učinit ve čtvrtek 13.05.2021. 

Libor Štajer a Jan Tetiva