Vážené dámy, vážení pánové, prostřednictvím této právní aktuality Vám přinášíme přehledné shrnutí změn, které v rámci průběžného rozvolňování mimořádných opatření nastanou s účinností od pondělí 03.05.2021.

Vážené dámy, vážení pánové,

prostřednictvím této právní aktuality Vám přinášíme přehledné shrnutí změn, které v rámci průběžného rozvolňování mimořádných opatření nastanou s účinností od pondělí 03.05.2021.

Jak jsme již uvedli v jedné z našich předcházejících aktualit, vláda představila orientační plán rozvolňování v podobě tzv. balíčků opatření, které by měly být realizovány dle konkrétní epidemiologické situace. Jako stěžejní kritérium pak vláda stanovila tzv. incidenci, tj. počet nakažených na 100.000 obyvatel za příslušné sedmidenní období. Podoba nových opatření by měla být představena vždy v pondělí a finálně by vláda měla změny potvrdit ve čtvrtek téhož týdne.

V pondělí 03.05.2021 nabyde účinnosti „druhý balíček“, přičemž konkrétní změny, jichž se od toho data dočkáme, naleznete v níže uvedeném přehledu.

I. Nošení ochranných prostředků dýchacích cest

V této oblasti k žádné zásadní změně nedochází. Výjimkou jsou dílčí změny spojené s částečným rozšířením výuky ve školách. V souvislosti s tím upozorňujeme, že výjimka pro zaměstnance i nadále trvá v nezměněné podobě, tj. zaměstnanci mohou respirátor odložit pouze v případě, kdy se nachází na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby.  

II. Povinné testování zaměstnanců

V této oblasti se rovněž nic nemění, avšak vláda v rámci svého čtvrtečního (29.04.2021) jednání potvrdila, že zaměstnavatelé budou povinni své zaměstnance testovat minimálně do konce června tohoto roku, a to (s největší pravděpodobností) s nynější frekvencí, tj. jednou týdně.

V souvislosti s testováním zaměstnanců je pak třeba zmínit, že negativní výsledek testu provedený v rámci povinného testování může zaměstnanci posloužit i za účelem přístupu k určitým nově uvolněným službám (např. kadeřnictví, holičství, kosmetické salony, masérské a regenerační služby apod.), a to za předpokladu, že zaměstnavatel zaměstnanci o tomto vystaví potvrzení. Pro účely využití těchto služeb by totiž mělo zaměstnanci stačit (mimo jiné) i potvrzení „od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem“.

III. Konání hromadných akcí

V této oblasti je třeba rozlišovat více „druhů“ hromadných akcí.

 • Kongresy a vzdělávací akce
  Tyto akce jsou až na specifické výjimky úplně zakázány.

   
 • Další hromadné akce
  Mimořádní opatření dále rozlišuje „spolkové, sportovní, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy a jiné veřejné nebo soukromé akce, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě“, u nichž je počet účastníků omezen na dvě osoby, a to bez ohledu na to, zda se daná akce koná ve vnitřních či vnějších prostorách.

  Ve vztahu k tomuto omezení pak dodáváme, že dle výkladu Nejvyššího správního soudu, jenž zrušil jedno z předcházejících mimořádných opatření, se tento zákaz „týká jen organizovaných podniků, a nemůže dopadat na návštěvy v rodinách“.

   
 • Pracovní setkání a meetingy
  Tento druh setkání není v mimořádném opatření výslovně zmiňován. Z našeho pohledu pak není konání pracovních schůzek a interních pracovních meetingů nijak omezeno, jelikož nespadá pod žádný ze zmíněných zákazů.

  I přes to však stále doporučujeme konání pracovních setkání za osobní účasti většího počtu osob omezovat pouze na nezbytně důležité případy a současně připomínáme, že je vhodné zajistit odpovídající hygienická opatření (rozestupy mezi účastníky, dostatek ochranných prostředků, odvětrání místnosti apod.).


IV. Chod právnických osob (zasedání orgánů společností)

I nadále trvá omezení v oblasti konání zasedání právnických osob (tj. valné hromady, členské schůze, představenstva, dozorčí rady apod.). V případě, kdy se takového zasedání zúčastní více než 10 osob, je jednak nutné dodržovat určitá hygienická opatření (zejména musí mít účastníci respirátor či chirurgickou roušku s filtrační účinností min. FFP2, KN95 či N95, je třeba zachovat dvoumetrové rozestupy), jednak každý účastník musí předložit potvrzení o negativním testu (s výjimkou očkovaných osob či těch, které onemocnění prodělaly v posledních 90 dnech).

V. Omezení každodenního života

 • Provoz školských zařízení
  Od pondělí 03.05.2021 nastávají v oblasti vzdělávání změny pouze ve vybraných krajích, a to konkrétně v kraji Karlovarském, Plzeňském, Královéhradeckém, Libereckém, Pardubickém a Středočeském, a dále v hlavním městě Praha. Konkrétně v těchto krajích dochází zejména k plnému obnovení provozu mateřských škol, a dále k zavedení rotační výuky na druhém stupni základních škol a nižším stupni víceletých gymnázií.

   
 • Zákaz maloobchodního prodeje a služeb
  Omezení maloobchodního prodeje bude trvat ve stejné podobě i nadále. Co se týče omezení poskytování služeb v provozovnách, s účinností od výše uvedeného data dochází k obnovení provozu tzv. služeb péče o tělo, tj. kadeřnictví, holičství, masérských služeb, kosmetických salonů apod. Podmínkou přístupu k těmto službám je však předložení potvrzení o negativním výsledku testu, kdy přicházejí v úvahu následující varianty:
  potvrzení o negativním výsledku RT-PCR testu provedeného před max. 7 dny vystavené poskytovatelem zdravotních služeb;
  - potvrzení o negativním výsledku POC antigenního testu provedeného před max. 72 hodinami vystavené poskytovatelem zdravotních služeb;
  - potvrzení o negativním výsledku „samotestu“ provedeného před max. 72 hodinami v rámci povinného testování zaměstnanců vystavené zaměstnavatelem.

  Zákazník se může rovněž prokázat certifikátem o provedeném očkování či potvrzením o tom, že onemocnění již prodělal. Krajní variantou je pak podstoupení „samotestu“ přímo na místě. U dětí je pak rovněž možné předložení čestného prohlášení (dítěte či jeho zákonného zástupce) o tom, že u něj byl v rámci testování ve školách proveden před max. 72 hodinami „samotest“ s negativním výsledkem.

   
 • Omezení provozu zařízení stravovacích služeb
  V této oblasti se zatím nic nemění a v případě zařízení stravovacích služeb proto zůstává i nadále pouze možnost „okénkového výdeje“.


Co se týče výhledů na další rozvolňování, vláda již dopředu avizovala, že s účinností od pondělí 10.05.2021 by mělo bez ohledu na epidemiologickou situaci dojít k úplnému obnovení maloobchodu a rovněž části služeb. Dále by mělo k tomuto datu dojít k rozšíření nyní přijatých změn v oblasti vzdělávání na všechny zbývající kraje, a to rovněž bez ohledu na incidenci. V neposlední řadě je pak třeba zmínit dlouho očekávané obnovení provozu „zahrádek“, u něhož vláda předpokládá, že by mělo nastat od pondělí 17.05.2021.

S úctou,

Libor Štajer a Jan Tetiva