Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si, pro usnadnění a operativnost Vaše postupu a kroků zaslat informace týkající se programu podporu zaměstnanosti Antivirus, neboť tento program, který byl v konečné podobě schválen vládou minulý týden v pondělní, dnes začíná (tj. 06.04.2020).

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si, pro usnadnění a operativnost Vaše postupu a kroků zaslat informace týkající se programu podporu zaměstnanosti Antivirus, neboť tento program, který byl v konečné podobě schválen vládou minulý týden v pondělní, dnes začíná (tj. 06.04.2020).

Z tohoto důvodu zveřejnilo MPSV na svých stránkách tzv. manuál pro zaměstnavatele, který by je měl provést procesem uplatnění žádosti o příspěvek z daného programu. Manuál naleznete zde, doplňující informace ze strany MPSV pak najdete ZDE.

K samotnému textu manuálu pak přikládáme několik poznámek, které Vám zaprvé usnadní orientaci v daném dokumentu a zadruhé objasní některé problematické aspekty (viz naše předchozí aktualita níže).

(i)              Scénáře jednotlivých překážek zůstávají stejné, zároveň došlo k vyjasnění v tom ohledu, že jednotlivé maximální částky (tj. 39.000,- Kč v případě scénáře A, a 29.000,- Kč v případě scénáře A) se skutečně vztahují na jednoho zaměstnance.

(ii)             MPSV klade v daném manuálu (i mimo něj) velký důraz na to, že veškerý postup zaměstnavatele musí být vždy v souladu se zákoníkem práce. Ve vztahu k  příspěvku je pak situace taková, že příslušný Úřad práce nebude v okamžiku jeho poskytování ověřovat ani kontrolovat faktické splnění podmínek pro jeho čerpání (zaměstnavatel bude dokládat pouze čestná prohlášení),– za správnost stanovení překážky, resp. vyhodnocení toho, že oprávněn čerpat, je tedy odpovědný zaměstnavatel (jedná se tak ze strany státu o krok, kterým fakticky přenesl veškerou odpovědnost na zaměstnavatele). Kontrola uvedených skutečností bude – jak bylo deklarováno – průběžná a hlavně následná (ze strany SUIP). Tedy, lze předpokládat, že po té, co se situace trochu uklidní, je možné, že dojde ze strany SUIP ke kontrolám uvedených podmínek  a ev. sankcím (otázkou je, jaký bude její přístup – zejména s přihlédnutím k tomu, že na rozdíl od žadatelů nebude v případě výkladů právních předpisů postupovat pod tlakem aktuální situace).  

A právě na následnou kontrolu (ze strany SUIP) MPSV v manuálu velmi důrazně upozorňuje, když uvádí, že kontroly budou zaměřeny zejména na:

  • pracovní smlouvy,
  • vnitřní předpisy (dohody s odborovými organizacemi) upravující překážky v práci),
  • dokumenty vztahující se k nařízení karantény a péči o dítě,
  • výpisy z účtu prokazující výplatu mezd, jejich náhrad a provedení odvodů,
  • v případě prostoje či částečné nezaměstnanosti pak i doklady prokazující vznik těchto překážek.

Za nás pak upozorňujeme na to, že v rámci kontroly mohou přijít „na přetřes“ kupříkladu i dokumenty vztahující se k nařízení dovolené (z praxe víme, že někteří zaměstnavatelé k tomuto kroku nyní přistupují).

V každém případě je tak třeba zdůraznit, že byť potřebné důkazy prokazující oprávněnou žádost o příspěvek nebude nutné přiložit k žádosti, bude třeba si je archivovat pro případy kontroly.

(iii)            Co se týče procesu podání žádosti o příspěvek, ten se bude skládat z více kroků, přičemž všechny úkony budou prováděny dálkovým způsobem prostřednictvím webové aplikace Úřadu práce (odkaz prozatím není k dispozici), datových schránek či e-mailu s uznávaným elektronickým podpisem:

  1. podání žádosti – k této žádosti bude připojen doklad o existenci bankovního účtu zaměstnavatele, kam bude případný příspěvek zaslán;
  1. uzavření dohody s Úřadem práce (ÚP) – příspěvek bude de facto vyplacen na základě dohody uzavřené s ÚP. Tato dohoda se vygeneruje automaticky po podání žádosti, přičemž k jejímu podpisu dochází taktéž v okamžiku jejího odeslání;
  1. vyúčtování náhrad mezd – zaměstnavatel poté předloží prostřednictvím aplikace vyúčtování vyplacených náhrad mezd včetně odvodů, na které požaduje příspěvek;
  1. poskytnutí příspěvku – tento bude poskytnut pouze na zaměstnance, u kterých ČSSZ v návaznosti na dotaz ÚP potvrdí, že jsou u daného zaměstnavatele skutečně zaměstnáni.

Jediné doklady, které bude v rámci vyúčtování náhrad mezd předkládat, jsou čestná prohlášení o předmětných skutečnostech (viz tabulka na poslední straně manuálu).

Pokud by bylo ve vztahu k uplatnění nároku na příspěvek či v naplnění překážek cokoli nejasné, můžete se na nás kdykoli obrátit. Rádi Vám pomůžeme.

Blíže vše budeme diskutovat na webináři ve čtvrtek 09. dubna 2020.

Klidné dny a hlavně hodně zdraví!

S úctou

Libor Štajer