Vážené dámy, vážení pánové, prostřednictvím této právní aktuality Vám představujeme přehledné shrnutí obsahu mimořádných opatření, která vstoupí v účinnost v pátek 18.12.2020 a která vláda vydala v souvislosti se změnou stupně v rámci protiepidemického systému (PES) z třetího (naléhavý stav) na čtvrtý (vážný stav). Zpřísnění opatření se projeví především v oblasti „každodenního života“, částečně však zasáhne i do profesní oblasti.

Vážené dámy, vážení pánové,

prostřednictvím této právní aktuality Vám představujeme přehledné shrnutí obsahu mimořádných opatření, která vstoupí v účinnost v pátek 18.12.2020 a která vláda vydala v souvislosti se změnou stupně v rámci protiepidemického systému (PES) z třetího (naléhavý stav) na čtvrtý (vážný stav). Zpřísnění opatření se projeví především v oblasti „každodenního života“, částečně však zasáhne i do profesní oblasti.

V relaci s již zmíněným přechodem ze třetího na čtvrtý stupeň systému PES pro úplnost opětovně upozorňujeme na to, že celý systém PES, resp. modelová opatření uvedená v rámci jeho jednotlivých stupňů, se neaplikují „automaticky“ při přechodu na jiný stupeň (resp. naplnění stanovených kritérií), ale jedná se spíše o doporučující, orientační schéma, které vláda následně musí „provést“ prostřednictvím konkrétních krizových opatření. Tuto skutečnost je důležité zmínit ve vztahu k objasnění, proč vláda aktuálně rozhoduje tak, že ustanovení mimořádných opatření (tak aby dle jejího názoru lépe vyhovovala současné epidemiologické situaci) zcela nekopírují obecná pravidla obsažená v systému PES.


I. Nouzový stav

Nouzový stav byl vládou se souhlasem Poslanecké sněmovny prodloužen až do 23.12.2020. Zde pouze připomínáme, že fungování systému PES v nynější podobě je (ve všech jeho stupních) podmíněno trváním nouzového stavu, jež opravňuje vládu vydávat krizová usnesení podle krizového zákona. V případě skončení nouzového stavu by automaticky pozbyla platnosti a účinnosti veškerá krizová usnesení a vláda by se musela spolehnout „pouze“ na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví vydávaná podle zákona o ochraně veřejného zdraví (jejichž prostřednictvím však nelze aplikovat takto zásadní, rozsáhlá omezení).


II. Volný pohyb osob

Spolu s přechodem do čtvrtého stupně dochází opět k zavedení zákazu volného pohybu osob, a to ve dvou režimech, které již známe z minula. V době od 23:00 hod. do 4:59 hod. bude platit noční zákaz vycházení s pouze několika málo výjimkami vztahujícími se na cesty do a ze zaměstnání, výkonu povolání či neodkladných cest za účelem ochrany života, zdraví a majetku, venčení psů atp.

Co se týče omezení „denního“ volného pohybu (5:00 hod. až 22:59 hod.), to zůstává až na drobné detaily stejné jako v  případech minulých omezení, tj. výjimky se vztahují především na cesty do zaměstnání a za účelem výkonu podnikatelské činnosti, dále cesty nutné k obstarávání základních potřeb a v neposlední řadě cesty do zdravotnických zařízení (z důvodu potřeby poskytnutí zdravotních péče). V této relaci je třeba upozornit na skutečnost, že omezení volného pohybu se, obdobně jako na jaře (a rovněž i v rámci předposledních podzimních opatření), dle našeho názoru vztahuje i na pohyb osob činěný v rámci výkonu jejich zaměstnání či podnikatelské činnosti, pokud se jedná o cesty mimo konkrétní, obvyklé pracoviště/provozovnu (viz FAQs níže). Výjimku z tohoto omezení pak mají pouze vybraná povolání (např. ta, jejichž obsahem je zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví či zásobovací a rozvážkové služby) nebo pokud se jedná o situaci, která podléhá jiné výjimce uvedené v mimořádných opatřeních.

Spolu s návratem omezení volného pohybu rovněž dochází k omezení počtu osob, které mohou společně pobývat na veřejně přístupných místech, a to na maximální počet šesti osob.

FAQ:

Má toto znovuzavedení zákazu volného pohybu osob vliv na možnosti farmaceutických reprezentantů docházet do nemocnic a lékáren?
Ano, spolu s přechodem do čtvrtého stupně a s tím souvisejícím omezením volného pohybu dochází rovněž i k omezení možnosti farmaceutických reprezentantů docházet do nemocnic a lékáren, jelikož výjimky ze zákazu volného pohybu v rámci zaměstnání jsou vymezeny velice úzce, kdy je volný pohyb dle našeho názoru (s ohledem na komplexní znění předmětného mimořádného opatření) umožněn pouze v rámci pravidelných cest do konkrétní provozovny či na konkrétní pracoviště (popř. v rámci skutečně důležitých a výjimečných cest jinam), resp. do různých lokalit pouze v případě osob vykonávajících (například) činnost k zajištění ochrany zdraví, poskytování zdravotní péče či bezpečnosti a vnitřního pořádku. Na reprezentanty se tedy tato výjimka nevztahuje.


III. Hromadné akce

Zákaz konání hromadných akcí trvá i nadále v nezměněné podobě. V souvislosti s hromadnými akcemi je třeba zmínit odlišný režim pro akce ve vnitřních a vnějších prostorech. V případě vnitřních prostor je maximální počet účastníků omezen na 10, akcí venkovních se pak může zúčastnit až 50 osob. I nadále zůstávají pro oba případy zachovány výjimky (kdy může být počet osob vyšší) vztahující se např. na členy jedné domácnosti, zaměstnance či osoby společně vykonávající podnikatelskou či obdobnou činnost.


IV. Zaměstnavatelé a home office

Narozdíl od krizových usnesení platných v době, kdy se epidemiologická situace v České republice poprvé „přehoupla“ do čtvrtého stupně vláda, nyní ustoupila od svého požadavku (resp. spíše apelu) týkajícího se „povinného“ home office. V rámci příslušného krizového usnesení však vláda i nadále setrvává na svém doporučení, aby zaměstnavatelé v co nejvyšší míře podporovali čerpání dovolené, placeného volna, a současně aby omezili výkon prací, které nejsou pro zachování jejich činnosti stěžejní.


V. Nošení ochranných prostředků dýchacích cest

Na povinnosti nošení roušky, respirátoru či jiné ochrany dýchacích cest se v souvislosti s přechodem do čtvrtého stupně nic nemění. Pro připomenutí doplňujeme, že i nadále trvá povinnost nosit ochranu dýchacích cest ve všech vnitřních prostorech budov a na zastávkách hromadné dopravy, dále i na všech veřejně přístupných místech v zastavěném území obce v případech, kdy na stejném místě a ve stejný čas dochází k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry. I nadále pak platí výjimka pro zaměstnance pracující na jednom místě, pokud se nachází v minimální dvoumetrové vzdálenosti od ostatních zaměstnanců.


VI. Omezení „každodenního“ života

 • Provoz školských zařízení
  Do konce tohoto týdne, tj. 18.12.2020 bude provoz školských zařízení ponechán v nezměněné podobě. Současně však vláda nařídila na předvánoční období, tj. od pondělí 21. do středy 23.12.2020, povinné uzavření škol, a to s výjimkou škol mateřských a vysokých.

  Současně dodáváme, že vláda doposud nezveřejnila žádné informace o tom, v jakém režimu by měl provoz školských vypadat na začátku příštího roku. Původní krizové usnesení, které bylo vládou pouze pozměněno v souvislosti s povinným prodloužením vánočních prázdnin, totiž pozbude své účinnosti k 23.12.2020.
   
 • ​Zákaz maloobchodního prodeje a služeb
  Navzdory očekávání vycházejících z opatření uvedených v tabulce systému PES, nedochází k výraznějšímu omezení provozu maloobchodního prodeje a služeb. I nadále však bude platit pravidlo týkající se maximální kapacity provozoven, kdy se budou obchodníci povinni i nadále řídit pravidlem jednoho zákazníka na 15 m2.  
   
 • Omezení provozu stravovacích služeb
  V případě provozoven stravovacích služeb (vč. barů) dochází k úplnému zákazu přítomnosti veřejnosti uvnitř provozovny a restaurace tedy budou moci od pátku fungovat pouze v režimu „okénkového výdeje“, s tím, že od 23:00 hod. do 4:59 musí být provozovny uzavřeny úplně.

Další vývoj pro Vás budeme sledovat i nadále.

S úctou, 

Libor Štajer a Jan Tetiva