Hned zkraje nového týdne bychom Vás rádi krátce informovali o změnách týkajících se pravidel nařizování karantény a izolace. Stranou naší pozornosti však nezůstanou ani témata jako příspěvek na „samotesty“ nakoupené za účelem povinného testování zaměstnanců, otázka zvýšení počtu preventivních RT‑PCR testů zdarma a zrušení tzv. konfirmačních RT-PCR testů.

V rámci shrnutí níže naleznete jak informace ke způsobu testování v rámci jednotlivých kategorií, tak i doplňující informace týkající se evidenční a ohlašovací povinnosti. V závěru aktuality naleznete rovněž přehledné a stručné shrnutí toho nejdůležitějšího.

I. Pravidla pro nařizování karantény a izolace

S účinností od 11. ledna 2022 dochází k aktualizaci metodického pokynu hlavní hygieničky pro krajské hygienické stanice (a Hygienickou stanici hl. m. Prahy), na jejímž základě bude od uvedeného data ve většině případů zkrácena doba nařízené karantény a izolace na 5 dní.

Pokud jde o pravidla karantény a izolace, aktuálně by měl platit následující režim.

A) Nařízení a ukončení izolace

Izolace bude nařízena:

  • osobě s pozitivním výsledkem RT-PCR testu;
  • a osobě vykazující příznaky onemocnění COVID-19 s pozitivním výsledkem rychlého antigenního testu (RAT) provedeného poskytovatelem zdravotních služeb (této osobě bude současně nařízen konfirmační RT-PCR test, přičemž izolace bude nařízena již od okamžiku pozitivního výsledku RAT testu).

Izolace bude ukončena:

  • bez dalšího RT-PCR testu nejdříve po 5 dnech ode dne provedení prvního pozitivního testu, pokud osoba nevykazuje příznaky COVID-19;
  • osobě, která se na základě pozitivního RAT testu podrobí RT-PCR konfirmačnímu testu s negativním výsledkem, a to ke dni doručení výsledku RT-PCR konfirmačního testu.
  • u osoby vykazující klinické příznaky onemocnění COVID-19 po uplynutí alespoň 2 dnů, kdy daná osoba již klinické příznaky onemocnění COVID-19 nevykazuje, nejdříve však po 5 dnech ode dne provedení prvního pozitivního testu;

Osobě, které bude izolace ukončena, je současně doporučeno nošení respirátoru po dobu dalších 5 dní po ukončení izolace.

B) Nařízení a ukončení karantény

Karanténa bude nařízena:

  • osobě, která měla tzv. rizikový kontakt;
  • a dále osobě s pozitivním výsledkem rychlého antigenního testu určeného pro sebetestování v rámci povinného testování zaměstnanců.
  • osobě, která žije ve společné domácnosti s osobou s potvrzeným onemocněním COVID-19;

V uvedené souvislosti je třeba zdůraznit, že do 16. ledna 2022 (viz dále) platí z nařízení karantény výjimky pro plně očkované osoby (tzn. alespoň dvě dávky) a osoby, které prodělaly v posledních 180 dnech onemocnění COVID-19, a to za předpokladu, že nevykazují klinické znaky dané nemoci.

Karanténa bude ukončena:

  • po uplynutí 5 dnů od nařízení karantény, a to bez provedení RT-PCR testu. V tomto případě je však dotčená osoba povinna nadále sledovat svůj zdravotní stav (pokud se v době 14 dnů od kontaktu s nakaženou osobou projeví příznaky onemocnění, bude ji nařízen RT-PCR test) a současně je jí doporučeno nošení respirátoru po dobu dalších 5 dní po ukončení karantény;
  • osobě, která nevykazuje příznaky akutního respiračního onemocnění a z vlastní inciativy podstoupí RT-PCR test s negativním výsledkem, a to ke dni doručení výsledku RT-PCR testu.

Aktualizovaná verze metodického pokynu by měla platit pouze v období od 11. do 16. ledna 2022 (včetně) a pak by měla být nahrazena novým zněním. Nová verze by jednak měla reflektovat modifikovaný režim povinného testování zaměstnanců, jednak zrušit výjimku z podstoupení karantény pro očkované osoby.

II. Příspěvek na nákup „samotestů“ v rámci povinného testování zaměstnanců, OSVČ a osob působících v rámci orgánů právnických osob

Prostřednictvím tohoto portálu by mělo být s účinností od 1. ledna 2022 spuštěno podávání žádostí o příspěvek na nakoupené „samotesty“. Výše příspěvku činí 60,- Kč včetně DPH za jeden provedený test. Bližší informace k nároku na příspěvek a způsobu jeho čerpání jsou uvedeny přímo na daných webových stránkách.

Současně pro úplnost přikládáme odkaz na seznam testů určených k sebetestování, které mohou zaměstnavatelé užívat pro testování svých zaměstnanců a na jejichž nákup jim bude za splnění příslušných podmínek poskytnut výše zmíněný příspěvek.

III. Počet hrazených preventivních RT-PCR testů

V souvislosti se zkrácením karantény a izolace byla rovněž ze strany vlády avizována novinka v podobě zvýšení počtu preventivních RT-PCR testů zdarma pro plně očkované osoby, a to z původních 2 na 5 testů během jednoho kalendářního měsíce. Tato změna však doposud nebyla promítnuta do mimořádných opatření. Vzhledem k tomu, že tato skutečnost byla vládou deklarována v souvislosti se zavedením nového režimu povinného testování zaměstnanců, je možné, že vláda, resp. Ministerstvo zdravotnictví přistoupí k jejímu promítnutí do svých mimořádných opatření během tohoto týdne tak, aby změna nabyla účinnosti shodně v pondělí 17. ledna 2022. Nicméně, potvrzeno to zatím nebylo.

Pokud byste měli k výše zmíněným tématům jakékoli dotazy či připomínky, s důvěrou se na nás můžete obrátit.