Po krátké odmlce Vám přinášíme slíbené aktuální informace k plánovaným změnám v oblasti povinného testování zaměstnanců a OSVČ, o nichž vláda rozhodla v rámci svého středečního jednání, tj. 5. ledna 2022. Opatření pak bylo ministerstvem oficiálně zveřejněno až v pátek 7. ledna 2022. Nový režim povinného testování, který bude spuštěn od 17. ledna 2022, by měl dle neoficiálních informací trvat maximálně tři týdny a následně by mělo dojít k jeho modifikaci.

Stranou naší pozornosti nezůstává ani novinka v podobě zkrácení karantény a izolace, o které Vás budeme informovat hned, jakmile bude zveřejněna aktualizovaná verze metodického pokynu hlavní hygieničky.

V souvislosti s povinným testováním je třeba zdůraznit, že oproti současnému režimu dochází k rozšíření kategorie subjektů, které jsou povinny zajistit testování. Původně tato povinnost spadala pouze na zaměstnavatele a OSVČ, přičemž nyní je rozšířena i na právnické osoby. Nové mimořádné opatření totiž vyděluje samostatnou kategorii orgánů právnických osob a členů orgánů právnických osob, jejichž testování musí zajistit příslušná právnická osoba. Tyto osoby se tedy nově, stejně jako OSVČ, u nichž toto pravidlo již platí delší dobu, neřadí mezi zaměstnance. 

V rámci shrnutí níže naleznete jak informace ke způsobu testování v rámci jednotlivých kategorií, tak i doplňující informace týkající se evidenční a ohlašovací povinnosti. V závěru aktuality naleznete rovněž přehledné a stručné shrnutí toho nejdůležitějšího.

1. Kategorie povinných subjektů

 • Povinné testování zaměstnanců

Nejpozději od pondělí 17. ledna 2022 bude každý zaměstnavatel povinen zajistit všem svým zaměstnancům (včetně zaměstnanců agenturních) pravidelné testování prostřednictvím „samotestu“ na stanovení přítomnosti antigenu viru, a to přímo na pracovišti. Testování bude probíhat ve frekvenci dvakrát týdně s tím, že následující testování musí proběhnout nejdříve třetí den po předchozím testování (tj. mezi jednotlivými testováními tak musí uplynout minimálně dva celé dny). V případě, kdy zaměstnanec není v termín testování přítomen na pracovišti, musí být otestován v den svého příchodu. Výjimka z povinného testování se vztahuje na zaměstnance, kteří se na svém pracovišti nesetkávají se třetími osobami (vyjma členů domácnosti), a na ty, kteří nevykonávají práci na pracovišti, tedy jsou trvale na home office. Když se zaměstnanec vrátí z home office do kanceláře (třeba jen na jeden den či část dne) a setká se s kolegy, tak se musí otestovat.

Oproti dosavadnímu režimu nastává významná změna, kterou vláda již delší dobu avizovala, a to je zásadní zúžení výjimek z povinného testování. Test je nově povinen podstoupit i zaměstnanec, který je plně očkovaný (či má dokonce i třetí, „posilující“ dávku). Povinnému testování se však i nadále vyhnou zaměstnanci spadající pod jednu z následujících výjimek:

 • negativní výsledek RT-PCR testu provedeného před max. 72 hodinami (prokazuje se certifikátem nebo potvrzením vystavením poskytovatelem zdravotních služeb);
 • negativní výsledek rychlého antigenního testu (RAT) provedeného zdravotnickým pracovníkem před max. 24 hodinami (prokazuje se certifikátem nebo potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb);
 • zaměstnanec podstupuje preventivní testování u jiného svého zaměstnavatele nebo v rámci jiné právnické osoby, kde působí jako orgán či jeho člen (prokazuje se písemným potvrzením dotyčného zaměstnavatele nebo právnické osoby).

V případě, že se zaměstnanec odmítne testování podrobit (a to i přesto, že předmětné opatření tuto povinnost zaměstnancům ukládá), je:

 • zaměstnavatel bez zbytečného odkladu povinen tuto skutečnost ohlásit příslušné krajské hygienické stanici;
 • takový zaměstnanec povinen nosit respirátor, a to po celou dobu přítomnosti na pracovišti, a současně dodržovat rozestup alespoň 1,5 m od ostatních osob a stravovat se odděleně.

Pokud vyjde uvedený test pozitivně, je zaměstnanec povinen o tom bezodkladně uvědomit zaměstnavatele a opustit pracoviště. Hygienická stanice následně tomuto zaměstnanci nařídí karanténu v déle 5 dní. Do doby nařízení karantény je zaměstnanec povinen nosit respirátor a zamezit kontaktu s jinými osobami. Při návratu na pracoviště po skončení karantény musí být zaměstnanec okamžitě znovu otestován. Na rozdíl od předcházejícího režimu zde odpadla povinnost podstoupit konfirmační RT-PCR test, nicméně, pokud jej osoba pozitivně testovaná antigenním testem (viz výše) z vlastní iniciativy podstoupí a jeho výsledek bude negativní, místně příslušný orgán hygieny mu karanténu ukončí.

 • Povinné testování OSVČ

OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost na území České republiky jsou rovněž povinny nejpozději od 17. ledna 2022 zajistit své testování ve stejném rozsahu a za stejných podmínek, jak je to u zaměstnanců. Z této povinnosti jsou vyjmuty OSVČ, které se v místě, kde vykonávají svou činnost, nesetkávají se třetími osobami (vyjma členů domácnosti).

 • Povinné testování orgánů (členů orgánů) právnických osob

Zcela novou kategorií subjektů jsou právnické osoby, které musí zajistit pravidelné testování svých orgánů a jejich členů. Rozsah a podmínky testování jsou stejné jako u zaměstnavatelů a OSVČ. Z povinného testování jsou vyňati členové orgánu (či orgány), kteří podstupují preventivní testování u svého zaměstnavatele nebo v rámci jiné právnické osoby. Výjimka se rovněž vztahuje na osoby, které se v místě, kde vykonávají svou činnost, nesetkávají se třetími osobami (vyjma členů domácnosti).

2. Evidenční a ohlašovací povinnost

 • Evidenční povinnost

Mimořádné opatření ukládá zaměstnavatelům, OSVČ i právnickým osobám vést evidenci provedených testů. Evidence musí obsahovat následující údaje:

 • datum testování;
 • jméno, příjmení, datum narození, číslo pojištěnce a zdravotní pojišťovnu osoby, která k příslušnému datu podstoupila test;
 • výsledek testu.

Zde je vhodné upozornit na to, že v evidenci by dle znění opatření měly být vedeny pouze údaje o osobách, které byly reálně testovány. Evidenci je nutné uchovávat po dobu 90 dní, přičemž lze předpokládat, že bude sloužit nejen jako důkaz o splnění povinnosti testování, ale rovněž jako podklad pro uplatnění nároku na refundaci provedených testů. Dle neoficiálních informací by měla být ze strany zdravotních pojišťoven refundována částka ve výši 60,- Kč za jeden provedený test.

 • Ohlašovací povinnost

Zaměstnavatel, právnická osoba i OSVČ mají povinnost zaslat krajské hygienické stanici vždy nejpozději následující den po provedeném testování seznam osob, které byly v rámci daného termínu pozitivně testovány. Tento seznam musí obsahovat stejné údaje jako evidence a dále telefonní číslo na příslušné pozitivně testované osoby.

3. Závěrečné shrnutí

S ohledem na zásadní změny v režimu povinného testování ještě přikládáme bodové shrnutí těch nejdůležitějších informací.

 • Subjekty povinné zajistit testování

Zaměstnavatelé, OSVČ a právnické osoby.

 • Subjekty povinné podrobit se povinnému testování

Zaměstnanci, OSVČ a orgány či členové orgánů právnických osob.

 • Frekvence testování

Dvakrát týdně s minimálním odstupem dvou dní (tj. test je proveden nejdříve třetí den po předešlém testování).

 • Druh testu

Rychlý antigenní test určený pro sebetestování (tzv. samotest).

 • Výjimky z povinného testování

Negativní RT-PCR provedený před. max. 72 hodin a negativní rychlý antigenní test (RAT) provedený zdravotnickým pracovníkem před max. 24 hodinami. Dále osoby, které se při výkonu své činnosti nesetkávají s jinými osobami (viz bod 1).

 • Evidenční povinnost

Evidence výsledků testů v rozsahu: datum testování a jméno, příjmení, datum narození a číslo pojištěnce testované osoby, označení zdravotní pojišťovny a dále výsledek testu. Uchování po dobu 90 dní.

 • Ohlašovací povinnost

Seznam pozitivních osob s údaji v rozsahu evidence (a navíc s telefonním číslem) je nutné zaslat krajské hygienické stanici nejpozději následující den pro provedeném testování.

 • Refundace

Dle neoficiálních informací by měla být ze strany zdravotních pojišťoven poskytována refundace ve výši 60,- Kč za jeden provedený test.

Pokud bystě měli k problematice povinného testování jakékoli dotazy, s důvěrou se na nás můžete obrátit.