V souvislosti se začátkem nového školního roku jsme pro Vás připravili velké shrnutí aktuálně platných mimořádných opatření. V rámci této aktuality naleznete nejen informace o omezujících opatřeních týkajících se hromadných akcí (kongresů, školení, advisory boardů), ale její součástí je rovněž připomenutí platných opatření v oblasti povinného nošení respirátorů (roušek), informace o omezeních v oblasti cestování a další. V úvodu naleznete přehled o tzv. systému O-N-T vymezujícího podmínky v podobě očkování, prodělaného onemocnění COVID-19 a negativních testů, jejichž splnění je u některých činností nezbytné.

V souvislosti se začátkem nového školního roku jsme pro Vás připravili velké shrnutí aktuálně platných mimořádných opatření. V rámci této aktuality naleznete nejen informace o omezujících opatřeních týkajících se hromadných akcí (kongresů, školení, advisory boardů), ale její součástí je rovněž připomenutí platných opatření v oblasti povinného nošení respirátorů (roušek), informace o omezeních v oblasti cestování a další. V úvodu naleznete přehled o tzv. systému O-N-T vymezujícího podmínky v podobě očkování, prodělaného onemocnění COVID-19 a negativních testů, jejichž splnění je u některých činností nezbytné.


1. Systém O-N-T

V prvé řadě bychom krátce zrekapitulovali systém O-N-T vymezující podmínky pro vstup do zaměstnání, provozoven služeb, účast na hromadných akcích a další činnosti, které se uskutečňují ve vybraných vnitřních nebo venkovních prostorech. Jedná se o systém následujících podmínek, přičemž s účinností od 01.09.2021 postačuje, když bude splněna alespoň jedna z nich:

 • plné očkování (min. 14 dní od finální dávky),
 • prodělané onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech,
 • negativní RT-PCR test (max. 7 dní starý),
 • negativní rychlý antigenní test (RAT) provedený zdravotnickým pracovníkem (max. 72 hodin starý),
 • negativní rychlý antigenní test (RAT) provedený pod dohledem zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby (max. 24 hodin starý),
 • či podstoupení „samotestu“ na místě.

S příchodem nového školního roku je třeba připomenout, že jednou z možných podmínek je i předložení potvrzení ze školy o absolvování negativního rychlého antigenního testu (RAT), rovněž max. 72 hodin starého.

V souvislosti s překotným vývojem v oblasti režimu (ne)úhrad testů na onemocnění COVID-19 upozorňujeme, že dle vládou avizovaných informací by měl mít každý pojištěnec i nadále hrazen jeden rychlý antigenní test (RAT) týdně a současně dva RT-PCR testy měsíčně.


2. Nošení ochranných prostředků dýchacích cest

Ve vnitřních prostorách budov je nutné nosit chirurgickou roušku či respirátor s odpovídající filtrační účinností, a to za předpokladu, že není zachován minimální 1,5metrový odstup od ostatních osob. I nadále zůstává v platnosti výjimka pro zaměstnance v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu jejího výkonu na jednom místě, kteří mohou respirátor či roušku odložit v případě, kdy se nachází na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby.

V některých vnitřních prostorách, jako jsou například prodejny a provozovny služeb, prostředky veřejné hromadné dopravy, zdravotnická zařízení (nemocnice, polikliniky) či vnitřní prostory provozoven stravovacích služeb, je pak nutné mít přímo respirátor (chirurgická rouška v takových případech není dostačující).


3. Konání hromadných akcí

Ve vztahu k hromadným akcím je třeba rozlišovat pomyslné tři kategorie.

 • Pracovní setkání
  Setkání zaměstnanců jedné společnosti v podobě pracovních meetingů, jichž se kromě zaměstnanců a vedení společnosti (a příp. osob spolupracujících se zaměstnavatelem na denní bázi jakožto OSVČ) nezúčastní žádné jiné osoby (externisté), dle našeho názoru nejsou mimořádnými opatřeními nikterak regulovány. V praxi je tedy nutné dodržet pouze povinnost nošení respirátoru či chirurgické roušky, přičemž lze doporučit i další hygienická opatření (např. časté větrání místnosti, desinfekce apod.). I nadále však doporučujeme konání pracovních setkání za osobní účasti většího počtu osob omezovat pouze na nezbytně důležité případy.

  K výše uvedenému je pak třeba doplnit, že stejně tak nejsou z pohledu mimořádných opatření regulována pracovní setkání ve smyslu obchodních schůzek s business partnery, které nelze (pokud se nejedná o výjimečný případ) považovat za hromadné akce.
   
 • Kongresy, školení a vzdělávací akce
  Další kategorií jsou akce, které jsou pořádány za vzdělávacím účelem. Nespadají sem pouze „klasické“ kongresy, ale kupříkladu i akce konané zaměstnavatelem, jako jsou advisory boardy či školení, jichž se kromě zaměstnanců společnosti zúčastní i lidé zcela mimo danou společnost.

  U tohoto druhu akcí je důležité, že maximální počet účastníků není nijak omezen. I nadále jsou stanoveny doplňující podmínky pro konání těchto akcí, kdy mezi ty hlavní patří splnění jedné z podmínek stanovených systémem O-N-T. Mimořádné opatření však současně rozlišuje, jaká je kapacita prostor, kde se akce koná, přičemž v případě prostor s kapacitou nad 3.000 osob je systém O-N-T modifikován. Důležité je i to, že každý z účastníků musí mít neustále nasazený respirátor, a to bez ohledu na to, kde se akce koná a jaké jsou mezi jednotlivými účastníky rozestupy.
   
 • Další hromadné akce
  Mimořádné opatření dále rozlišuje veřejné a soukromé akce, „při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě“. Jedná se o pomyslnou zbytkovou kategorii, u níž je maximální počet účastníků omezen na 1.000 (vnitřní prostory), resp. 2.000 (vnější prostory), přičemž pokud je počet účastník vyšší než 20, musí každý splňovat jednu z podmínek stanovených systémem O-N-T. I v tomto případě dochází ke zpřísnění povinnosti nošení respirátoru.


4. Chod právnických osob (zasedání orgánů společnosti)

Jisté omezení v oblasti konání zasedání právnických osob (tj. valné hromady, členské schůze, představenstva, dozorčí rady apod.) trvá i nadále. V případě, kdy se takového zasedání zúčastní více než 20 osob, je jednak nutné dodržovat určitá hygienická opatření (zejména musí mít účastníci respirátor či chirurgickou roušku a je třeba zajistit, aby bylo mezi jednotlivými účastníky volné jedno sedadlo), jednak musí každý účastník splňovat jednu z podmínek stanovených systémem O-N-T.


5. Cestování

 • Cestování z České republiky do zahraničí
  Režim cestování směrem ven z České republiky se vždy řídí pravidly státu, do něhož má cestoval namířeno (příp. ještě pravidly států, skrz které tranzituje). Relativně spolehlivým zdrojem je v tomto směru rozcestník k aktuálním cestám do zahraničí dostupný na stránkách Ministerstva zahraničních věcí, v jehož rámci najdete podmínky vstupu do jednotlivých států. Vhodným zdrojem informací jsou pak i webové stránky jednotlivých ambasád či velvyslanectví.
   
 • Cestování, resp. návrat zpět do České republiky
  Podmínky návratu do České republiky se řídí již velmi dobře známým semaforem rozlišujícím státy do celkem pěti kategorií dle rizika nákazy onemocněním COVID-19. Rozřazení zemí do jednotlivých kategorií provádí Ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím svého sdělení, přičemž k jeho aktualizaci dochází zpravidla každé pondělí. Ucelené informace o tom, jaké země se nachází v jednotlivých kategoriích, včetně podmínek návratu z těchto zemí, lze rovněž najít na stránkách Ministerstva zahraničních věcí. Ať už se jedná o návrat ze země z kterékoli kategorie, v každém případě je dána povinnost vyplnění příjezdového formuláře.
   
 • Cestování mezi Českou republikou a Slovenskem
  Ačkoli se podmínky cestování na Slovensko, stejně tak jako podmínky návratu do České republiky odvíjející se od rizikovosti kategorie, v níž se Slovensko aktuálně nachází (nyní se jedná o zemi s nízkým rizikem nákazy, tj. zelená barva), mohou změnit, považujeme za vhodné, s ohledem na to, že se jedná o nejčastější cíl pracovních cest, shrnout aktuálně platné podmínky.

  V případě cesty na Slovensko je nutné provést registraci v systému eHranica. V případě, plně očkovaného cestovatele (tj. 14 dní po druhé dávce či 21 dní první dávce v případě jednodávkového schématu) nebo v případě prodělaného onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech a současném odstupu min. 14 dní od aplikace první dávky v případě dvoudávkového schématu není třeba splnit žádnou další podmínku. V opačném případě je nutné po překročení hranic nastoupit do domácí izolace, kterou lze ukončit buď podstoupením RT-PCR testu s negativním výsledkem (podstoupeného nejdříve 5. den izolace) nebo po 14 dnech bezpříznakového průběhu.

  Co se týče návratu zpět od České republiky, resp. cesty do České republiky, zde záleží na tom, zda cestovatel pobýval na Slovensku déle než 12 hodin. Pokud ne, lze hranice směrem do České republiky překročit s tím, že jedinou podmínkou je vyplnění příjezdového formuláře. V případě pobytu delšího než 12 hodin je třeba splnit i podmínku v podobě dokončeného očkování (min. 14 dní od poslední dávky), prodělaného onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech či předložení negativního výsledku RT‑PCR testu provedeného před max. 72 hodinami či POC antigenního testu provedeného před max. 48 hodinami, nebo do 5 dní po příjezdu podstoupit RT-PCR test. I v tomto případě je rovněž nutné vyplnit příjezdový formulář.

Pokud byste měli k problematice ochranných opatření jakékoli další dotazy, jsme Vám samozejmě plně k dispozici. 

S úctou,

Libor Štajer