V této aktualitě Vám přinášíme přehled čerstvých novinek, které vláda schválila v rámci svého pátečního (14. ledna 2022) jednání a které nabývají účinnosti již v pondělí 17. ledna 2022. Konkrétně se jedná o detailní informace ohledně navýšení počtu hrazených preventivních RT-PCR testů pro plně očkované osoby, které vláda avizovala již zkraje tohoto roku, a rovněž nové změny v pravidlech nařizování karantény a izolace. Současně je třeba zmínit i upřesnění rozsahu údajů předávaných zaměstnavatelem v rámci seznamu pozitivně testovaných osob. Posledním tématem této aktuality je pak rozšíření mírnějšího režimu povinného testování zaměstnanců u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb tak, že se aktuálně vztahuje na poskytovatele veškerých forem těchto služeb.

AKTUALIZOVÁNO 17. 1. 2022

1. Navýšení počtu hrazených preventivních RT-PCR testů pro plně očkované osoby

V dosavadním režimu mají plně očkované osoby (bez nutnosti třetí, „posilující“ dávky) nárok na úhradu dvou preventivních RT-PCR testů měsíčně. Možnost absolvovat tento test zdarma až pětkrát do měsíce nyní připadá pouze na vybrané skupiny osob (tj. osoby, které se nemohou očkování podrobit z důvodu kontraindikace, dále osoby mladší 18 let a „rozočkované“ osoby). S účinností od pondělí 17. ledna 2022 budou mít pět preventivních RT-PCR testů měsíčně zdarma i osoby plně očkované. Současně je třeba doplnit, že ve vztahu k osobám, které nejsou plně očkované a rovněž nespadají do jedné z výše uvedených vybraných skupin, se nic nemění a tyto tedy i nadále mohou RT-PCR test podstoupit zdarma pouze v případě jeho indikace ze strany ošetřujícího lékaře či krajské hygienické stanice.

2. Změna pravidel pro nařizování karantény a izolace

Přestože poslední aktualizace metodického pokynu hlavní hygieničky pro krajské hygienické stanice (a Hygienickou stanici hl. m. Prahy) nabyla účinností před pouhým týdnem, tj. v pondělí 11. ledna 2022, již s účinností od pondělí 17. ledna 2022 nastávají v této oblasti (v souladu s již dříve avizovanými informacemi) další dílčí změny.

Tou nejzásadnější novinkou je bezesporu zrušení výjimky z nařízení karantény pro plně očkované osoby (tzn. alespoň dvě dávky) a osoby, které prodělaly v posledních 180 dnech onemocnění COVID-19. Pravidla pro nařizování karantény a izolace jsou tedy následující.

Nařízení a ukončení izolace

Izolace bude nařízena:

 • osobě s pozitivním výsledkem RT-PCR testu;
 • a osobě vykazující příznaky onemocnění COVID-19 s pozitivním výsledkem rychlého antigenního testu (RAT) provedeného poskytovatelem zdravotních služeb (této osobě bude současně nařízen konfirmační RT-PCR test, přičemž izolace bude nařízena již od okamžiku pozitivního výsledku RAT testu).

Izolace bude ukončena:

 • bez dalšího RT-PCR testu nejdříve po 5 dnech ode dne provedení prvního pozitivního testu, pokud osoba nevykazuje příznaky COVID-19;
 • osobě, která se na základě pozitivního RAT testu podrobí RT-PCR konfirmačnímu testu s negativním výsledkem, a to ke dni doručení výsledku RT-PCR konfirmačního testu.
 • u osoby vykazující klinické příznaky onemocnění COVID-19 po uplynutí alespoň 2 dnů, kdy daná osoba již klinické příznaky onemocnění COVID-19 nevykazuje, nejdříve však po 5 dnech ode dne provedení prvního pozitivního testu;

Osobě, které bude izolace ukončena, je současně doporučeno nošení respirátoru třídy FFP2 bez výdechového ventilu po dobu dalších 5 dní po ukončení izolace.

Nařízení a ukončení karantény

Karanténa bude nařízena:

 • osobě, která měla tzv. rizikový kontakt;
 • a dále osobě s pozitivním výsledkem rychlého antigenního testu určeného pro sebetestování v rámci povinného testování zaměstnanců.
 • osobě, která žije ve společné domácnosti s osobou s potvrzeným onemocněním COVID-19;

Karanténa bude ukončena:

 • po uplynutí 5 dnů od nařízení karantény, a to bez provedení RT-PCR testu. V tomto případě je však dotčená osoba povinna nadále sledovat svůj zdravotní stav (pokud se později projeví příznaky onemocnění, bude ji nařízen RT-PCR test) a současně je jí doporučeno nošení respirátoru třídy FFP bez výdechového centilu po dobu dalších 5 dní po ukončení karantény;
 • osobě s pozitivním výsledkem rychlého antigenního testu určeného pro sebetestování v rámci povinného testování zaměstnanců, která nevykazuje příznaky akutního respiračního onemocnění a z vlastní inciativy podstoupí RT-PCR test s negativním výsledkem, a to ke dni doručení výsledku RT-PCR testu.

3. Upřesnění rozsahu a způsobu oznamovací povinnosti zaměstnavatele v rámci povinného testování zaměstnanců

Jak jsme Vás již informovali v rámci jedné z našich předcházejících aktualit, spolu s povinným testováním zaměstnanců dopadají na zaměstnavatele rovněž související povinnosti, přičemž mezi ně patří i povinnost zaslat příslušné hygienické stanici seznam pozitivně testovaných zaměstnanců, a to nejpozději do druhého dne po provedeném testování. Vláda, resp. Ministerstvo zdravotnictví, nyní rozšířily rozsah náležitostí, které musí příslušný seznam obsahovat, přičemž ten vypadá následovně:

 • název (příp. jméno a příjemní) zaměstnavatele a jeho identifikační číslo;
 • kontaktní telefonní číslo a adresa el. pošty zaměstnavatele;
 • datum testování;
 • jméno a příjmení testované osoby, státní příslušnost, rodné číslo, kód zdravotní pojišťovny, adresa bydliště, kontaktní telefonní číslo (příp. adresa el. pošty);
 • orgán nemocenského pojištění;
 • informace o tom, zda má být pozitivně testované osobě vystaveno potvrzení o karanténě pro účely nemocenského pojištění.

Co se týče způsobu zaslání seznamu pozitivně testovaných zaměstnanců, ministerstvo konečně zpřístupnilo konkrétní informace, jak má být předmětné elektronické hlášení učiněno. Aktuálně je tak již zřejmé, že se bude jednat o hlášení formou zápisu do Informačního systému infekčních nemocí ISIN. Zápis se bude provádět prostřednictvím portálu na adrese https://samotestovani.uzis.cz s tím, že do portálu se bude možné přihlásit  pomocí datové schránky.

Podrobné informace o provedení hlášení naleznete v manuálu ministerstva.

V souvislosti s Vašimi dotazy týkajícími se testování zaměstnanců dvakrát během týdne pro vyloučení pochybností uvádíme, že k druhému testu v rámci týdne by mělo dojít nejdříve třetí den po testování prvním. Jako optimální se tak jeví varianta pravidelného testování (je-li to provozně možné) v režimu pondělí a čtvrtek.

4. Zmírnění režimu povinného testování zaměstnanců poskytovatelů zdravotních služeb

Ministerstvo zdravotnictví se rozhodlo rozšířit specifický (mírnější) režim povinného testování zaměstnanců, který doposud platil pouze pro některé poskytovatele zdravotních a sociálních služeb. U těchto zaměstnavatelů bude nově nutné provádět testování jejich zaměstnanců ve frekvenci jednou týdně, a to prostřednictví rychlého antigenního (RAT) provedeného zaměstnancem, který je zdravotnickým pracovníkem (nebo poskytovatelem zdravotních služeb, s nímž má uzavřenu smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb, nebo jiným poskytovatelem zdravotních služeb, s nímž uzavře za tímto účelem smlouvu o poskytování zdravotních služeb, u všech svých zaměstnanců).

Důležité je zmínit, že oproti „běžným“ zaměstnavatelům dochází ve vztahu k poskytovatelům zdravotních služeb ke zúžení rozsahu zaměstnanců, na něž se povinné testování vztahuje, kdy jsou z tohoto režimu zcela vypuštěni plně očkovaní zaměstnanci a dále ti, kteří v posledních 180 dnech prodělali onemocnění COVID-19. Současně je třeba upozornit na to, že příslušné mimořádné opatření pro účely povinného testování zaměstnanců poskytovatelů zdravotních služeb žádným způsobem nerozlišuje mezi zaměstnanci, kteří se aktivně podílí na péči o pacienty (lékaři, zdravotní sestry atd.) a zaměstnanci představujícími administrativní a podpůrné zázemí, kteří s pacienty do styku nepřichází. Mírnější režim povinného testování se tedy dle znění opatření vztahuje na všechny tyto zaměstnance bez rozdílu.

Závěrem tohoto bodu je pak ještě třeba zmínit, že kromě mírnějšího režimu testování se na zaměstnance shora vymezených zaměstnavatelů může nově v případě ohrožení řádného zajištění poskytování zdravotních nebo sociálních služeb pro míru nepřítomnosti zaměstnanců na pracovišti zejména z důvodu nemoci, izolace nebo karantény uplatnit tzv. pracovní karanténa. V takovém případě je na základě rozhodnutí krajské hygienické stanice i pozitivně testovanému zaměstnanci či zaměstnanci, který měl rizikový kontakt, umožněno i nadále vykonávat práci.

Pokud byste měli k této problematice jakékoli dotazy či připomínky, jsme Vám samozřejmě plně k dispozici.