V úvodu této aktuality bychom Vám za celý tým naší advokátní kanceláře chtěli popřát úspěšný vstup do roku 2022 a hlavně mnoho zdraví a pohody. Pevně doufáme, že jste si během vánočních svátků odpočinuli a jste stejně jako my připraveni na výzvy, které si pro nás nadcházející rok připravil.

S ohledem na skutečnost, že v oblasti mimořádných opatření nedošlo k žádným zásadním změnám a platí tak v zásadě stav popsaný v naší předcházející aktualitě (kterou naleznete zde), v rámci této aktuality Vám přinášíme pouze přehled dílčích novinek, které by však v žádném případě neměly uniknout Vaší pozornosti. Blíže se proto podíváme jak na nově obnovenou „izolačku“, tak na zpřísnění způsobu kontroly tzv. bezinfekčnosti a dále i na výhledy týkající se povinného testování zaměstnanců a OSVČ, na které je s ohledem na blížící se datum 17. ledna 2022 směřována pozornost (nejen) všech zaměstnavatelů.

I. Izolačka

S účinností od 23. prosince 2021 došlo k obnovení tzv. izolačky. Jedná se o mimořádný příspěvek pro zaměstnance, kteří se ocitnou v karanténě či v izolaci z důvodu infekčního onemocnění. „Izolačka“ je zaměstnanci vyplácena přímo zaměstnavatelem, a to spolu s náhradou mzdy. Příspěvek musí být ze strany zaměstnavatele vyplácen zcela automaticky na základě lékařem vystavené eNeschopenky. Zaměstnavatel je pak oprávněn si částku poskytnuté „izolačky“ odečíst od povinných odvodů na sociálních pojištění.

Níže přikládáme bodové shrnutí základních informací týkajících se „izolačky“.

  • Vznik nároku

Nárok vzniká každému zaměstnanci, jemuž je nařízena karanténa či izolace z důvodu infekčního onemocnění. Informaci o nařízení karantény či izolace zjistí zaměstnavatel prostřednictvím systému eNeschopenka.

  • Okruh oprávněných zaměstnanců

Nárok na „izolačku“ vzniká jak zaměstnancům, tak i „dohodářům“, avšak těm pouze za podmínky, že jsou účastníky nemocenského pojištění.

  • Doba vyplácení příspěvku

„Izolačka“ přísluší zaměstnanci za každý kalendářní den trvání karantény či izolace, maximálně však po dobu prvních 14 kalendářních dnů.

  • Výše příspěvku

Výše příspěvku činí 370,- Kč na den. Pokud by však součet náhrady mzdy a výše „izolačky“ příslušného zaměstnance přesáhl hranici 90 % průměrného výdělku daného zaměstnance za odpovídající počet zmeškaných hodin, příspěvek bude o tento rozdíl snížen.

  • Způsob vyplacení příspěvku

Příspěvek je vyplacen společně s náhradou mzdy.

  • Refundace příspěvku zaměstnavateli

Zaměstnavatel je oprávněn si zaměstnancům poskytnuté příspěvky v plné výši odečíst od povinných odvodů na sociální pojištění.

Nad rámec výše uvedeného je třeba upozornit na to, že ačkoli zákon zavádějící izolačku nabyl účinnosti až 23. prosince 2021, nárok na příspěvek vznikne i těm zaměstnancům, jimž byla karanténa či izolace nařízena po 30. listopadu 2021. Nárok v těchto případech (tedy karantény či izolace nařízené před 23. prosincem 2021, avšak nejdříve 1. prosince 2021) vzniká pouze za podmínky, že takto nařízená karanténa či izolace trvala minimálně do 23. prosince 2021 (včetně).

 

Podrobné informace ohledně izolačky naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí a na stránkách České správy sociálního zabezpečení.

II. čTečka a kontrola „bezinfekčnosti“

Ministerstvo zdravotnictví s účinností od 3. ledna 2022 přistoupilo k závazné specifikaci toho, jakým způsobem má být kontrolováno splnění podmínek modifikovaného systému O-N-T neboli „bezinfekčnosti“, jíž je podmíněn vstup do provozoven služeb, účast na hromadných akcích a další činnosti, které se uskutečňují ve vybraných vnitřních nebo venkovních prostorech. Nově jsou veškeré osoby, na něž spadá povinnost kontroly „bezinfekčnosti“, povinny za tímto účelem užívat aplikaci čTečka. Ze strany kontrolované osoby se nic nemění, tj. není nutné, aby kontrolovaná osoba měla k dispozici aplikaci Tečka. Postačí, když u sebe bude mít (ať už v „papírové“ nebo elektronické podobě) QR kód svého certifikátu umožňující čitelnost prostřednictvím čTečky.

III. Výhledy k povinnému testování zaměstnanců a OSVČ

V tuto chvíli stále trvá povinnost testování zaměstnanců a OSVČ v podobě blíže popsané v jedné z našich předcházejících aktualit. Řada zaměstnavatelů však nyní tuto otázku aktivně řeší, a to především z toho důvodu, že dle vládou avizovaných informací by mělo s účinností od 17. ledna 2022 dojít v této oblasti k relativně zásadním změnám. Současně je však nutné zmínit, že vláda doposud o změně režimu povinného testování nerozhodla (resp. Ministerstvo zdravotnictví nevydalo aktualizaci mimořádného opatření), a tudíž prozatím nejsou k dispozici žádné oficiální, potažmo závazné informace.

V návaznosti na četné dotazy, které na nás v souvislosti s touto problematikou směřujete, si dovolujeme shrnout neoficiální informace zveřejněné na stránkách tripartity. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví by totiž mělo reflektovat výsledky dialogu vlády, odborů a zaměstnavatelů, a tudíž se tripartitou zveřejněné informace jeví jako vhodné orientační vodítko. Dle těchto neoficiálních informací by měly být parametry nového režimu povinného testování zaměstnanců následující.

  • Frekvence testování

Testování by mělo probíhat minimálně jednou za tři dny.

  • Testované skupiny zaměstnanců

Povinnost testování by se měla nově vztahovat na všechny zaměstnance bez výjimky (tj. i na plně očkované zaměstnance, včetně těch s „posilující“ třetí dávkou). Nejdříve po dvou týdnech tohoto plošného testování by měli být z povinného testování vypuštěni zaměstnanci s třetí dávkou.

  • Dotace pro zaměstnavatele

Vláda by měla dojednat se zdravotními pojišťovnami dotace pro zaměstnavatele ve výši 60,- Kč za provedený test. Dotace by měly být poskytovány zpětně již za období od 1. listopadu 2021.

V návaznosti na výše uvedené znovu upozorňujeme, že se jedná o neoficiální informace zveřejněné v polovině prosince předešlého roku, a nelze tak zaručit, že nový režim povinného testování zaměstnanců bude skutečně spuštěn, resp. že bude mít shora popsanou podobu. Navrženými parametry může totiž ještě zásadně „zamíchat“ (nejen) šíření nové varianty omikron. Jakmile budou k dispozici oficiální informace, budeme Vás o nich bezodkladně informovat.

Pokud bystě měli k problematice mimořádných opatření jakékoli dotazy, s důvěrou se na nás můžete obrátit.