Vážené dámy, vážení pánové, po delší době Vám přinášíme aktuální informace o změnách v oblasti mimořádných opatření. Některé z těchto změn vyhlásila vláda doslova ze dne na den (s účinností od úterý 08.06.2021). Na některé změny si naopak budeme muset počkat dokonce až na začátek července.

Vážené dámy, vážení pánové,

po delší době Vám přinášíme aktuální informace o změnách v oblasti mimořádných opatření. Některé z těchto změn vyhlásila vláda doslova ze dne na den (s účinností od úterý 08.06.2021). Na některé změny si naopak budeme muset počkat dokonce až na začátek července. 

I. Nošení ochranných prostředků dýchacích cest

V této oblasti dochází s účinností od úterý 08.06.2021 k dlouho očekávanému rozvolnění, které uvítáme především s ohledem na blížící se příchod léta a s tím souvisejí růst teplot. Pro zaměstnavatele a jejich zaměstnance je důležité rozšíření výjimky z povinnosti nosit respirátor vztahující se na zaměstnance. Ti mohou respirátor nově odložit v případě, že vykonávají svou činnost na jednom místě „bez přítomnosti osoby jiné než spolupracovníka“. Uvedené pravidlo je z našeho pohledu třeba vykládat tak, že pokud zaměstnanec vykonává práci na svém pracovním místě, a to buď sám nebo za přítomnosti svých spolupracovníků, respirátor mít nemusí. Toto rozvolnění však (alespoň prozatím) nedopadá na vybrané kraje se zhoršenou epidemiologickou situací, a to konkrétně na kraj Zlínský, Liberecký a Jihočeský.

Zásadní změny nastávají i ve vztahu k povinnosti nošení ochranných prostředků dýchacích cest ve školách, kdy respirátory přestávají být povinné jak pro učitele, tak pro žáky. I v tomto případě však k rozvolnění nedochází  ve Zlínském, Libereckém a Jihočeském kraji, u nichž se čeká na zlepšení epidemiologické situace.

I nadále je nutné nosit respirátor či chirurgickou roušku s odpovídající filtrační účinností ve všech vnitřních prostorách budov, na veřejně přístupných místech pak pouze za předpokladu, že nebude dodržen dvoumetrový rozestup.  Stejně tak je nutné mít respirátor např. v prodejnách a provozovnách služeb, v prostředcích veřejné dopravy (a rovněž v čekárnách, na nástupištích a pod přístřešky), na ambulantních pracovištích zdravotnických zařízení či v motorových vozidlech, pokud se v nich nenachází výhradně osoby z jedné domácnosti.

II. Sjednocení podmínek v podobě negativního výsledku testu

Přístup k řadě služeb či kupříkladu účast na hromadných akcí, jejichž počet převyšuje hranici 10, je podmíněna splněním požadavků týkajících se prokázání toho, že příslušná osoba nepředstavuje nebezpečí v podobě nákazy onemocněním COVID-19. Doposud se tyto požadavky v určitých ohledech lišily (např. zatímco v případě návštěvy restaurace či kadeřnictví postačovalo i potvrzení o negativním testu vystavené zaměstnavatelem, v případě účasti na kongresu bylo nezbytné předložit potvrzení o negativním výsledku testu provedeného poskytovatelem zdravotních služeb).

Vláda nyní tyto podmínky sjednotila, a to tím způsobem, že nově bude ve všech případech možné předložit jak negativní výsledek „samotestu“, tak potvrzení o negativním výsledku RT-PCR nebo POC antigenního testu vystavené poskytovatelem zdravotních služeb, a současně i potvrzení zaměstnavatele o negativním výsledku testu provedeného v rámci povinného testování zaměstnanců (příp. školského zařízení). Současně bude možné využít i „samotestu“ přímo na místě. V případě RT-PCR testu je možné potvrzení o negativním výsledku využívat po dobu následujících 7 dní od provedení testu, v případě POC antigenního testu je tato doba stanovena na 72 hodin a „samotest“ je nutné podstoupit přímo na místě. Co se týče platnosti potvrzení o negativním výsledku „samostestu“ vystavené zaměstnavatelem (či školským zařízením), ta je rovněž omezena na 72 hodin od provedení testu.

U podmínek v podobě prodělaného onemocnění COVID-19 či očkování zůstávají podmínky stejné. Výjimka z povinnosti prokazování negativního výsledku testu se tak i nadále vztahuje na osoby, které dané onemocnění prodělaly v posledních 180 dnech, přičemž tato doba se počítá od prvního pozitivního testu. Pod výjimku vztahující se na očkované se pak řadí všechny osoby již po aplikaci první dávky, a to bez ohledu na to, zda se jedná o jednodávkové či dvoudávkové očkovací schéma. V případě dvoudávkového očkovacího schématu může této výjimky očkovaná osoba využít, pokud od aplikace první dávky očkovací látky uplynulo nejméně 22 dní a současně ne více než 90 dní (pokud by nebyla aplikována druhá dávka). V případě jednodávkového schématu pak musí od aplikace dávky očkovací látky uplynout nejméně 14 dní. Výjimka pro očkované osoby platí pouze po dobu 9 měsíců od aplikace „první“ dávky (přičemž toto pravidlo se u dvoudávkového schématu uplatní pouze v případě, že byla u dané osoby aplikována druhá dávka, jinak výjimka pozbývá platnosti již uplynutím 90 dnů ode dne aplikace první dávky). 


III. Povinné testování zaměstnanců

Testování zaměstnanců bude probíhat i nadále ve stejné formě, avšak dle vládou zveřejněných informací by mělo být povinné pouze do konce června. Zrušení povinného testování k začátku letních prázdnin vláda avizovala již delší dobu.

IV. Konání hromadných akcí

V této oblasti rovněž dochází k relativně zásadním změnám.

 • Kongresy a vzdělávací akce
  Zde opět nastává určité rozvolnění, kdy bude nově možné konání kongresů a vzdělávacích akcí, a to za splnění následujících podmínek: počet účastníků nesmí překročit 50 % celkové kapacity míst k sezení, přičemž celkový počet přítomných osob nesmí překročit v případě akce konané ve vnitřních prostorách číslo 1000 či (až na výjimky) 2000 v případě prostor venkovních, a každý z účastníků musí předložit potvrzení o negativním testu (s výjimkou očkovaných osob či těch, které onemocnění prodělaly v posledních 180 dnech). 

   
 • Další hromadné akce
  Mimořádní opatření i nadále rozlišuje „spolkové, sportovní, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy a jiné veřejné nebo soukromé akce, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě“, u nichž je počet účastníků nově omezen na 200 v případě akce ve vnitřních prostorech a na 500 v prostorech venkovních. V případě, že je počet účastníků akce vyšší než 10, musí každý z nich předložit potvrzení o negativním testu (s výjimkou očkovaných osob či těch, které onemocnění prodělaly v posledních 180 dnech). Z uvedených omezení může Ministerstvo zdravotnictví stanovit výjimky.

   
 • Pracovní setkání a meetingy
  Tento druh setkání není v mimořádném opatření výslovně zmiňován. Z našeho pohledu pak není konání pracovních schůzek a interních pracovních meetingů nijak omezeno, jelikož nespadá pod žádný ze zmíněných zákazů.

  I přes to však nadále doporučujeme konání pracovních setkání za osobní účasti většího počtu osob omezovat pouze na nezbytně důležité případy a současně připomínáme, že je vhodné zajistit odpovídající hygienická opatření (rozestupy mezi účastníky, dostatek ochranných prostředků, odvětrání místnosti apod.).

V. Chod právnických osob (zasedání orgánů společností)

I nadále trvá omezení v oblasti konání zasedání právnických osob (tj. valné hromady, členské schůze, představenstva, dozorčí rady apod.). V případě, kdy se takového zasedání zúčastní více než 10 osob, je jednak nutné dodržovat určitá hygienická opatření (zejména musí mít účastníci respirátor či chirurgickou roušku s filtrační účinností min. FFP2, KN95 či N95, je třeba zajistit, aby bylo mezi jednotlivými účastníky volné jedno sedadlo), jednak každý účastník musí předložit potvrzení o negativním testu (s výjimkou očkovaných osob či těch, které onemocnění prodělaly v posledních 180 dnech). Povinnost kontroly splnění uvedených podmínek v tomto případě leží na „provozovateli“ zasedání.

Vzhledem k tomu, že vláda již ustoupila od původně avizovaného a po nějakou dobu realizovaného postupu v podobě balíčkového rozvolňování (v režimu oznámení opatření v pondělí, jejich následného potvrzení ve čtvrtek a účinnosti od pondělí následujícího), nelze v tuto chvíli předpovědět, kdy by mělo dojít k další vlně rozvolnění. V každém případě se však můžete spolehnout na to, že se o ní dozvíte prostřednictvím naší aktuality.

S úctou,

Libor Štajer a Jan Tetiva