Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si aktuálně shrnout všechna opatření, která v návaznosti na vyhlášenou „celostátní karanténu“ nově platí.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si aktuálně shrnout všechna opatření, která v návaznosti na vyhlášenou „celostátní karanténu“ nově platí:

  1. Omezení volného pohybu osob

Nově jsou osoby pobývající na území České republiky oprávněny opustit bydliště pouze v přesně specifikovaných případech, mezi které patří zejména cesta do zaměstnání či podnikání, nezbytná cesta za rodinou či blízkými, cesta za účelem nákupu potravin a obstarání nezbytných potřeb či cesta k lékaři nebo za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí (sem patří i pošta).

  1. Zákaz čerpání dovolené vybraným skupinám osob

S platností od 16. března 2020 byl všem lékařům, zubním lékařům, farmaceutům a zdravotnickému personálu vydán zákaz čerpání dovolené po dobu nouzového stavu.

  1. Zrušení modrých zón

Až se odvolání se ruší platnost tzv. modrých parkovacích zón v městech a obcích.

  1. Do MHD v Praze již jen s rouškou

Dle informací poskytnutých pražským primátorem MUDr. Zdeňkem Hřibem bude od 17.3.2020 možné cestovat v rámci pražské městské hromadné dopravy pouze se zakrytými ústy a nosem.  

 

Pod tímto odkazem můžete najít stručný přehled všech opatření spojených s omezením volného pohybu osob.

 

V souvislosti s výše uvedenými opatřeními vyvstávají zejména následující otázky:

(i)             Vztahuje se zákaz volného pohybu osob i na cestu do zaměstnání?

Cesta do zaměstnání je jednou z výjimek, na kterou se dané vládní usnesení nevztahuje. Mezi další výjimky patří zejména nezbytná cesta za rodinou nebo osobami blízkými, cesty nezbytně nutné k obstarávání základních životních potřeb (tj. nákup léků, zdravotnických pomůcek, potravin, drogerie či např, zajištění péče o děti apod.) či v neposlední řadě cesty do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb.

Vláda však v rámci daného usnesení doporučuje (jedná se tedy pouze o nezávaznou „radu“) všem zaměstnavatelům, aby využili v co nejvyšší možné míře práci na dálku a podporovali své zaměstnance prostřednictvím umožnění čerpání dovolené.

(ii)            Jaké důsledky má uzavření vybraných obcí?

K „uzavření“ těchto obcí došlo na základě opatření vydaného Krajskou hygienickou stanicí Olomouckého kraje. Dané opatření však taktéž nemá vliv na pracovněprávní vztahy, jelikož i nadále připouští volný pohyb osob za účelem výkonu povolání.

(iii)           Jaké povinnosti má zaměstnavatel vůči svému zaměstnanci v případě, že došlo k nařízenému uzavření jeho provozovny?

V souladu s nejnovějším stanoviskem MPSV (dostupné pod tímto odkazem) se i v případě, kdy k uzavření provozovny došlo na základě usnesení vlády, jedná o jinou překážku na straně zaměstnavatele ve smyslu § 208 ZP, v jejímž důsledku náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši jeho průměrného výdělku.

Nad rámec výše uvedeného si však dovolujeme upozornit na to, že v odborných kruzích jsou často diskutovány i další možnosti výkladu této situace. V konkrétních případech by se jednat i o tzv. prostoj způsobený výpadkem dodávek surovin, pohonné síly či podobné provozní příčiny. Pak by náležela zaměstnanci náhrada mzdy ve výši nejméně 80 % průměrného výdělku.

Do třetice je třeba upozornit i na překážku na straně zaměstnavatele spočívající v dočasném omezení odbytu výrobků či omezení poptávky služeb poskytovaných zaměstnavatelem. V takovém případě je možné ve vnitřním předpise (či dohodou s odborovou organizací, je-li zřízena) zakotvit pro tyto případy výši náhrady mzdy na 60 % průměrného výdělku.

(iv)           Jak mají zaměstnanec a zaměstnavatel řešit situaci, kdy dojde k přerušení či úplnému zrušení veřejné dopravy a zaměstnanec se dostaví do práce (bez svého zavinění) později nebo se nemůže dostavit vůbec?

V takovém případě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci po nezbytně nutnou dobu neplacené volno (jedná se tedy o omluvenou absenci). V případě, že se zaměstnanec pouze zpozdí, připadá mu toto neplacené volno pouze na část jeho pracovní doby, kterou zmeškal.

A jakým způsobem by měl zaměstnanec tuto omluvitelnou překážku na své straně zaměstnavateli prokazovat? V případě zpoždění je dopravce povinen vydat cestujícímu tzv. zpožděnku, tedy potvrzení o zpoždění daného dopravního prostředku. V případě úplného zrušení dopravy pak bude třeba odkázat buď na rozhodnutí daného dopravce (např. formou printscreenu z jeho webových stránek) či na rozhodnutí příslušného orgánu.

(v)            Jak řešit situaci, kdy má k zaměstnavateli nastoupit nový zaměstnanec, který ještě neabsolvoval pracovnělékařskou prohlídku?

Podle nejnovějšího usnesení vlády je možné po dobu trvání nouzového stavu nahradit zdravotní průkaz a posouzení zdravotní způsobilosti čestným prohlášením, jehož vzor je dostupný pod tímto odkazem. Po dobu nouzového stavu zároveň platí, že není potřeba u zaměstnanců provádět pravidelné lékařské prohlídky.

(vi)           Jakými způsoby by se měl zaměstnavatel (nacházející se v současné době v plném provozu) připravit na případné nakažení jednoho ze svých zaměstnanců?

Dle pokynů MZ by mít měli všichni velcí zaměstnavatelé vypracovaný plán. V případě, že dojde k nakažení jednoho ze zaměstnanců, měl by zaměstnavatel učinit zejména tyto kroky:

  1. okamžité umístění nemocné osoby do místnosti, kde bude izolována od ostatních;
  2. kontaktování příslušné krajské hygienické stanice;
  3. identifikace všech osob, které mohly případně přijít do styku s nakaženým zaměstnancem.

V těchto případech je vždy stěžejní neprodleně informovat příslušnou hygienickou stanici a dále vždy postupovat dle jejích přesných pokynů.

(vii)         Jaké důsledky má pro zaměstnavatele nařízení karantény zaměstnanci, který se toho času nachází na pracovní cestě?

V tomto případě nedochází k ukončení ani přerušení pracovní cesty. Zaměstnavatel by měl zaměstnanci i nadále poskytovat cestovní náhrady a rovněž by mu měl i nadále hradit náklady na stravné a ubytování (to vše za předpokladu, že tyto již nebyly zaměstnanci poskytnuty jiným subjektem v rámci opatření při nařízené karanténě, např. ze strany nemocnice).

(viii)        Jak přistupovat k zaměstnanci, u kterého má zaměstnavatel podezření, že může být nakažen?

Zaměstnavateli je v těchto případech doporučováno kontaktovat příslušnou hygienickou stanici a o tomto ji neprodleně informovat.

 

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsme Vám kdykoliv k dispozici.

S úctou

Libor Štajer