Prostřednictvím této aktuality bychom rádi navázali na překotné dění posledních dnů a poskytli Vám přehledné shrnutí veškerých změn, k nimž vláda přistoupila již s účinností ode dneška, tj. pátku 26.11.2021.

Níže tedy najdete přehled nových opatření již tradičně rozdělený dle jednotlivých oblastí. 

Aktualizováno 26.11.2021

1. Nouzový stav

Tou bezesporu nejzásadnější novinkou je vyhlášení nouzového stavu, k němuž došlo s účinností již od 0:00 hod. Nouzový stav by měl dle příslušného vládního usnesení trvat 30 dní, tj. do 25.12.2021 (včetně). Je však třeba připomenout, že nouzový stav může být ukončen dříve nejen na základě rozhodnutí samotné vlády, která nouzový stav vyhlásila, ale rovněž v případě, kdy o zrušení nouzového stavu rozhodne Poslanecká sněmovna. Jakékoli další prodloužení nouzového stavu je pak vázáno na souhlas Poslanecké sněmovny.

Samotné vyhlášení nouzového stavu vládě zejména umožňuje využít v boji s nepříznivým vývojem epidemické situace prostředky dle krizového zákona, které jsou „silnější“ než ty, které poskytuje tzv. pandemický zákon. Jedním ze zásadních oprávnění podmíněných existencí nouzového stavu je možnost omezení volného pohybu osob, k němuž však vláda nepřistoupila. V uvedené souvislosti je třeba říci, že vláda již vydala krizová opatření dle krizového zákona, na jejichž základě však došlo především k převzetí obsahu mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví v oblasti maloobchodu a služeb, resp. k mírnému zpřísnění omezení (jak bude popsáno níže).
 

2. Konání hromadných akcí
 

V této oblasti je třeba i nadále respektovat rozlišení pracovních setkání, akcí konaných za vzdělávacím účelem a dalších hromadných akcí.
 

 • Pracovní setkání

Setkání zaměstnanců jedné společnosti v podobě běžných pracovních meetingů, jichž se kromě zaměstnanců a vedení společnosti (a příp. osob spolupracujících se zaměstnavatelem na denní bázi jakožto OSVČ) nezúčastní žádné jiné osoby (externisté), dle našeho názoru nejsou ani nadále nikterak regulovány. V praxi je tedy nutné dodržet pouze povinnost nošení respirátoru na pracovišti, přičemž lze doporučit i další hygienická opatření (např. časté větrání místnosti, desinfekce apod.). S ohledem na stále zhoršující se epidemickou situaci důrazně doporučujeme konání pracovních setkání za osobní účasti většího počtu osob omezovat pouze na nezbytně důležité případy. K výše uvedenému je pak třeba doplnit, že stejně tak nejsou z pohledu mimořádných opatření regulována pracovní setkání ve smyslu obchodních schůzek s business partnery, které nelze (pokud se nejedná o výjimečný případ) považovat za hromadné akce.

Pokud by se však jednalo o akci mimořádnou (např. celofiremní setkání konané jednou ročně) či akci konanou mimo prostory pracoviště zaměstnavatele, jednalo by se nejspíše již o hromadnou akci ve smyslu příslušného mimořádného opatření a bylo by tedy nutné dodržet odpovídající podmínky (viz třetí bod).

 • Kongresy, školení a vzdělávací akce

Další kategorií jsou akce, které jsou pořádány za vzdělávacím účelem. Nespadají sem pouze „klasické“ kongresy, ale kupříkladu i akce konané zaměstnavatelem jako jsou advisory boardy či školení, jichž se kromě zaměstnanců společnosti zúčastní i osoby zcela mimo danou společnost.


Maximální počet účastníků je nově omezen na 1.000 osob, a současně je v případě, kdy se akce zúčastní více než 20 osob, nezbytné splnění jedné z podmínek stanovených modifikovaným systémem O-N-T. Důležité je i to, že každý z účastníků musí mít neustále nasazený respirátor, a to bez ohledu na to, kde se akce koná a jaké jsou mezi jednotlivými účastníky rozestupy.

 • Další hromadné akce

Vládní krizové usnesení dále rozlišuje další veřejné a soukromé akce. Zde je maximální počet účastníků nově omezen na 100 (pro vnitřní i vnější prostory), přičemž pokud je počet účastníků vyšší než 20, musí každý splňovat jednu z podmínek stanovených modifikovaným systémem O-N-T. Samozřejmostí je i povinnost nošení respirátoru, pokud se akce koná ve vnitřních prostorách. V případě akce konané ve vnějších prostorách je respirátor povinný pouze pokud počet účastníků přesáhne číslo 30 a současně nebude zachován 1,5metrový rozestup.
 

3. Omezení „každodenního života
 

 • Provoz školských zařízení

V této oblasti, aspoň prozatím, žádné změny v podobě plošného omezení či uzavření škol nenastávají. Dílčí omezení se vztahují kupříkladu na průběh konání zkoušek apod. Současně je však třeba připomenout již zavedené plošní povinné testování žáků, které probíhá v týdenní frekvenci.

 • Omezení maloobchodního prodeje a služeb

Spolu s vyhlášením nouzového stavu nedochází k zásadnějšímu omezení maloobchodního prodeje a poskytování služeb. U maloobchodního prodeje tak i nadále zůstávají platná omezení týkající se především maximálního počtu zákazníků nacházejících se v provozovně, u přístupu k vybraným službám je třeba zmínit zejména nutnost splnění jedné z podmínek modifikovaného systému O-N-T.

 • Omezení provozu zařízení stravovacích služeb

Zde dochází k citelnému omezení v podobě zkrácení otevírací doby zařízení stravovacích služeb, která musí mít mezi 22:00 a 4:59 hod. zavřeno. Současně byl nařízen úplný zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti.

 • Provoz sportovišť

U provozu sportovišť nacházejících se ve vnitřních prostorách staveb je třeba zmínit již dříve zavedenou povinnost splnění jedné z podmínek modifikovaného systému O-N-T. Nutnost splnění jedné z podmínek se nevztahuje na děti mladší 12 let nebo popř. na pravidelné aktivity v neměnných kolektivech.
 

4. Specifika spojená s prací farmaceutických reprezentantů, kteří v rámci výkonu práce navštěvují zdravotnická zařízení

Prostřednictvím současných opatření jsou regulovány jen návštěvy pacientů, a nikoliv zdravotnických pracovníků. Současně však v oblasti poskytování zdravotních služeb dochází k zásadním změnám, jejichž cílem je zajištění péče o pacienty s onemocněním COVID-19. Mnoho nemocnic omezuje svůj provoz a ruší plánované, neurgentní výkony. Nemocnice jsou nyní místy, kde je předpokládáno zvýšené riziko nákazy, a tudíž doporučujeme návštěvy těchto míst v maximální možné míře omezit. Pokud k realizaci návštěvy v krajním případě dojde, reprezentanti by měli při vstupu do těchto zařízení splnit minimálně stejné podmínky jako ty stanovené pro návštěvy pacientů, pro které platí specifická úprava, resp. vstup je umožněn pouze za splnění jedné z uvedených podmínek:

 • plné očkování (min. 14 dní od finální dávky),
 • prodělané onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech,
 • negativní RT-PCR test (max. 72 hodin starý)
 • negativní rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, provedený před max. 24 hodinami zdravotnickým pracovníkem.

Současně doporučujeme sledovat, zda příslušné zdravotnické zařízení neomezilo podmínky vstupu přísněji prostřednictvím interního aktu.

Ve zbývajících oblastech, jimž se v rámci našich aktualit týkajících se mimořádných a teď již i krizových opatření pravidelně věnujeme, k žádným změnám nedochází. Níže přikládáme shrnutí aktuálních opatření v těchto oblastech tak, abyste měli vše jasně a přehledně shrnuté na jednom místě.
 

5. Povinné testování zaměstnanců a OSVČ

 • Povinné testování zaměstnanců

Nejpozději od pondělí 29.11.2021 bude každý zaměstnavatel povinen zajistit všem svým zaměstnancům (vč. zaměstnanců agenturních) pravidelné testování prostřednictvím „samotestu“ na stanovení přítomnosti antigenu viru (přímo na pracovišti), a to alespoň jednou týdně. Hned úvodem je třeba poznamenat, že pro účely povinného testování zaměstnanců se (na rozdíl od předcházející „vlny“ testování zaměstnanců ukončené v létě tohoto roku) za „zaměstnance“ nepovažují OSVČ poskytující zaměstnavateli služby na základě příkazní či obdobné smlouvy. Tyto osoby jsou povinny se testovat samy (viz níže).

Povinnost testovat, jak je popsána výše, však není absolutní, resp. jsou z ní stanoveny výjimky. Podíváme-li se na ně blíže, je zřejmé, že testování se bude prakticky týkat poměrně úzké skupiny zaměstnanců.

 1. jsou očkovaní proti onemocnění COVID-19 a uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu;
 2. prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní;
 3. podstoupili v posledních 7 dnech RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem;
 4. podstoupili v posledních 7 dnech rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který provedl zdravotnický pracovník, s negativním výsledkem;
 5. se vzhledem k povaze práce na svém pracovišti nesetkávají se třetími osobami (s tím, že za třetí osoby se nepovažují osoby žijící ve stejné domácnosti).

Prokázání výjimky dle písmena a) se provádí prostřednictvím certifikátu o provedeném očkování, dle písmena b) až d) záznamem v Informačním systému infekčních nemocí nebo potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb.

V případě, že se zaměstnanec odmítne testování podrobit (a to i přesto, že předmětné opatření tuto povinnost zaměstnancům ukládá), je nutné, aby:

 • zaměstnavatel tuto skutečnost bez zbytečného odkladu ohlásil místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví a zajistil organizačním opatřením omezení setkávání tohoto zaměstnance s ostatními osobami na nezbytnou míru, a
 • takový zaměstnanec nosil ochranný prostředek dýchacích cest, jímž je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 %, a to po celou dobu přítomnosti na pracovišti, a současně aby dodržoval rozestup alespoň 1,5 m od ostatních osob a stravoval se odděleně od ostatních osob.

Pokud vyjde uvedený test pozitivně, je zaměstnanec povinen o tom bezodkladně uvědomit zaměstnavatele i poskytovatele pracovnělékařských služeb zaměstnavatele, pokud tak zaměstnavatel stanovil, jinak svého registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, popřípadě praktické lékařství pro děti a dorost.

 • Povinné testování OSVČ

OSVČ jsou nově povinny nejpozději od 29. 11. 2021 podstoupit s frekvencí alespoň jedenkrát za týden rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou). Z této povinnosti jsou vyjmuty OSVČ splňující stejné podmínky, jako je to v případě zaměstnanců (viz výše).

V souvislosti s testováním je třeba zdůraznit, že zaměstnavatelům i OSVČ byla stanovena povinnost vést pro kontrolní účely evidenci provedených testů, a to v rozsahu: datum testování a jméno osob, které k danému datu podstoupily test. S ohledem na koncepci uvedené evidenční povinnosti (která je vymezena poměrně úzce) lze dovodit, že zaměstnavatel by tak měl po zaměstnancích požadovat prokázání některé z výše uvedených výjimek (i těch, které mají dlouhodobou platnost) každý týden, a po těch, kteří splnění výjimky v rámci konkrétní kontroly neprokáží, požadovat podstoupení testu.
 

6. Systém O-N-T

Na tomto místě bychom přiblížili podobu modifikovaného systému O-N-T vymezujícího podmínky pro vstup do provozoven služeb, účast na hromadných akcích a další činnosti, které se uskutečňují ve vybraných vnitřních nebo venkovních prostorech. Systém podmínek tedy vypadá následovně:

 • plné očkování (min. 14 dní od finální dávky),
 • prodělané onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech,
 • negativní RT-PCR test (max. 72 hodin starý), přičemž této podmínky mohou využít pouze osoby, které se nemohou očkování podrobit z důvodu kontraindikace, dále osoby mladší 18 let a „rozočkované“ osoby (tj. osoby, u nichž od aplikace finální dávky neuplynulo potřebných 14 dní nebo, v případě dvoudávkového schématu, ještě nedošlo k aplikaci druhé dávky z důvodu dodržení potřebného rozestupu mezi oběma dávkami).
   

7. Úhrada preventivních testů z veřejného zdravotního pojištění

V preventivním režimu jsou nyní hrazeny výhradně RT-PCR testy, a to pouze pro osoby, které se mohou v rámci modifikovaného systému O-N‑T i nadále prokazovat negativním výsledkem RT-PCR testu (tj. osoby, které se nemohou očkování podrobit z důvodu kontraindikace, dále osoby mladší 18 let a „rozočkované“ osoby) a rovněž osoby plně očkované. Všechny tyto osoby budou moci preventivní test podstoupit v režimu úhrady zdravotní pojišťovnou v dosavadní frekvenci pěti RT-PCR měsíčně, a to s výjimkou plně očkovaných osob, které mohou této možnosti využít pouze dvakrát do měsíce. Doplňujeme, že testy provedené v rámci indikace od lékaře či hygienické stanice jsou hrazeny i nadále, a to bez jakýchkoli frekvenčních omezení.

8. Nošení ochranných prostředků dýchacích cest

Ve vnitřních prostorách budov je nutné nosit výhradně respirátor s odpovídající filtrační účinností (chirurgická rouška v takových případech není dostačující). Obecná výjimka z tohoto pravidla se vztahuje na situace, kdy je zachován alespoň 1,5metrový rozestup mezi jednotlivými osobami. Za zmínku pak rovněž stojí výjimka důležitá pro provoz pracovišť, která se vztahuje na „osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby“. Tuto výjimku je z našeho pohledu třeba vykládat tak, že zaměstnanec může odložit respirátor v případě, kdy se nachází sám v místnosti či prostorově dostatečně oddělené části pracoviště. Splnění podmínek pro aplikaci této výjimky bude nutné (s ohledem na její obecnější formulaci) posuzovat v každém případě individuálně. V tomto kontextu je třeba doplnit, že podle stanoviska Ministerstva zdravotnictví je v případě zaměstnanců možné aplikovat obě dvě výjimky, tj. jak výjimku „speciální“ umožňující odložení respirátoru v případě, kdy se zaměstnanec v době výkonu práce nachází na jenom místě bez přítomnosti jiné osoby, tak i „obecnou“ výjimku pro případy min. 1,5metrového rozestupu. Tento výklad je potvrzen i v odůvodnění příslušného opatření. Současně Ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím mimořádného opatření umožnuje zaměstnancům odložit respirátor i v případě, kdy bude tato povinnost nahrazena odpovídajícím (hygienickým, technickým, organizačním) opatřením zaměstnavatele a současně budou zaměstnanci vybaveni jiným ochranným prostředkem na bází zdravotnické obličejové masky bránící šíření kapének.

V některých vnitřních prostorách jako jsou například prodejny a provozovny služeb, prostředky veřejné hromadné dopravy, zdravotnická zařízení (nemocnice, polikliniky) či vnitřní prostory provozoven služeb, je pak i nadále nutné mít respirátor bez ohledu na odstup od ostatních osob. 

9. Chod právnických osob (zasedání orgánů společnosti)


Jisté omezení v oblasti konání zasedání právnických osob (tj. valné hromady, členské schůze, představenstva, dozorčí rady apod.) trvá i nadále. V případě, kdy se takového zasedání zúčastní více než 20 osob, tak je jednak nutné dodržovat určitá hygienická opatření (zejména musí mít účastníci respirátor), jednak musí každý účastník splňovat jednu z podmínek stanovených modifikovaným systémem O-N-T nebo (zde je režim mírnější) se neprokáže negativním výsledkem RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2, které absolvoval nejdéle před 72 hodinami.

Pokud byste měli k současné podobě opatření jakékoli dotazy, jsme Vám v tomto ohledu plně k dispozici.