Rádi bychom Vás prostřednictvím této aktuality informovali o novele zákona č. 134/2016 Sb., o o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), která nabyla účinnosti včera tj. 16. července 2023 (vyhlášena byla pod č. 166/2023 Sb. ve Sbírce zákonů).

Novela obsahuje větší množství textových úprav, které přinášejí zpřesnění a zjednodušení v procesu zadávání jak pro zadavatele, tak pro dodavatele.

Těm z Vás, kteří se zadávání veřejných zakázek aktivně či prostřednictvím třetích subjektů účastníte, bychom doporučovali zejména při zpracovávání nových zakázek věnovat pozornost v těchto oblastech:

  1. prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob ( § 83 ZZVZ) – dochází ke zpřesnění ale i ke koncepčním změnám vč. zavádění nových požadavků při využívání poddodavatele,
  2. dostupnost údajů z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení  (§ 109 ZZVZ) – v závislosti na znění zadávací dokumentace a průběhu veřejné zakázky, bude možné na základě žádosti účastníka zadávacího řízení získat předmětné údaje, doporučujeme tedy pečlivě číst zadávací dokumentaci,
  3. nová pravidla a podmínky používání ústní komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem (§ 211),
  4. seznam kvalifikovaných dodavatelů – zcela nový § 231a ZZVZ stanovuje povinnost společnostem zapsaným v seznamu kvalifikovaných dodavatelů, spolu s dosud známou povinností doložení písemného prohlášení, že nedošlo ke změně zapsaných údajů (je-li to pro danou společnost relevantní),  povinně předložit MMR do 31.3. kalendářního roku určité dokumenty prokazující základní způsobilost.

Všechny farmaceutické společnosti bychom potom rádi upozornili na to, že tato novela ZZVZ významným způsobem otevírá „legislativní dveře“ tzv. Systému flexibilního tendrování léčiv (SFTL), protože obsahuje řadu novelizovaných ustanovení v oblasti dynamického nákupního systému a elektronických katalogů, které jsou nosnými pilíři toho systému. O SFTL hodně uslyšíme už během podzimních měsíců, kdy bude dobíhat jeho pilotní provoz, jehož už se některé vybrané nemocnice účastní. Samozřejmě Vás budeme o dalším vývoji včas a blíže informovat.