Vážené dámy, vážení pánové, prostřednictvím této aktuality bychom Vás rádi informovali, že včera, dne 21.04.2021, v odpoledních hodinách proběhlo v Poslanecké sněmovně 2. čtení novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, jehož průběh bychom Vám rádi stručně shrnuli.

Vážené dámy, vážení pánové,

prostřednictvím této aktuality bychom Vás rádi informovali, že včera, dne 21.04.2021, v odpoledních hodinách proběhlo v Poslanecké sněmovně 2. čtení novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, jehož průběh bychom Vám rádi stručně shrnuli.

Po úvodním slovu ministra zdravotnictví, který návrh zákona krátce představil, se o slovo v rámci obecné rozpravy přihlásili jednotliví poslanci, aby představili své pozměňovací návrhy. Těch bylo předloženo celkem 19, a to nad rámec pozměňovacích návrhů, které již byly přijaty na schůzi Výboru pro zdravotnictví. Mezi těmito „separátně“ předloženými pozměňovacími návrhy došlo k opětovnému předložení některých Výborem zamítnutých PN.

Všechny tyto pozměňovací návrhy jsou veřejně dostupné ke stažení u sněmovního tisku č. 992, včetně jejich odůvodnění. Pro Vaši snazší orientaci přikládáme jejich stručný přehled:

PN 8112 (Brzobohatá) – navýšení úhrady bionického kloubu z 95% na 99%,
PN 8196 (Kaňkovský) – tzv. dispenzační taxa – pojišťovna uhradí poskytovateli lékárenské péče dispenzační taxu za byť jen částečné vydání léčivého přípravku na recept,
PN 8198 (Třešňák) – regulace poplatků (úprava § 11 odst. 1 písm. d) ZoVZP a zavedení nové skutkové podstaty přestupku spočívající v porušení tohoto ustanovení),
PN 8199 (Benda) – vložení § 113f – „pacientské organizace“ do zákona o zdravotních službách (zákon č. 372/2011 Sb.),
PN 8202 (Vojtěch) – stanovení přechodného období v délce 1 roku, pro splnění nově stanovených podmínek pro pacientské organizace (zejména právní forma),
PN 8203 (Vojtěch) – změna § 39c a § 39p ZoVZP – PN navrhuje jako rozhodnou platnost, nikoliv účinnost písemného ujednání,
PN 8204 (Kasal) – úprava získávání kompetencí k výkonu psychoterapie,
PN 8205 (Adámková) – vypouští povinnost žadatele přiložit k žádosti o stanovení výše a podmínek úhrady SÚKLu smluvní ujednání mezi držitelem rozhodnutí o registraci a zdravotní pojišťovnou v plném znění a nahrazuje jej možností informovat Ústav o tomto ujednání prostřednictvím čestného prohlášení,
PN 8206 (Benda) – rozšíření definice pacientské organizace i na obecně prospěšné společnosti,
PN 8207 (Pawlas) – nové typy zdravotnických prostředků v příloze č. 3 – „ostatní krytí“,
PN 8209 (Pawlas) – zrušení 2% spoluúčasti pojištěnce u inkontinenčních pomůcek,
PN 8210 (Maříková) – in vitro fertilizace – zavedení podmínky neúspěšné léčby neplodnosti partnera,
PN 8215 (Richterová) – rozšíření kompetencí porodních asistentek,
PN 8216 (Richterová) – alternativní definice pacientských organizací,
PN 8218 (Kaňkovský) – odstranění navrhované povinnosti lékáren vykazovat úhrady léčivých přípravků ve výši DNC uzavřené mezi pojišťovnami a výrobci,
PN 8219 (Válek) – vypuštění „finančního dopadu do systému veřejného zdravotního pojištění“ jako kritéria pro posuzování účelné terapeutické intervence, dále z části odmítá navrhovanou úpravu § 39a odst. 2 písm. a) ZoVZP, neboť Ústav by měl v souvislosti s referencováním cen vždy důkladně zjišťovat, zda je daná cena skutečná, či pouze virtuální, aby za tímto účelem byly zohledňovány jen takové ceny, které se vážou na skutečně obchodované přípravky v dané zemi. PN dále vypouští možnost Ústavu rozhodnout na základě žádosti pojišťovny o stanovení dočasné úhrady i bez toho, aby došlo k uzavření smlouvy mezi MAHem a pojišťovnou,
PN 8220 (Válek) – zejména legislativně-technické změny, dále např. zrušení taxativně daného složení pracovní skupiny k seznamu zdravotních výkonů jakožto poradního orgánu ministra zdravotnictví,
PN 8221 (Válek) – zavedení jedné veliké revizní komise zdravotní pojišťovny, namísto většího počtu menších revizních komisí a stanovení souhlasu pojištěnce jako podmínky pro podání návrhu na posouzení naplnění podmínek nároku pojištěnce na poskytnutí zdravotních služeb jako hrazených,
PN 8225 (Kasal) – uznávání odborné způsobilosti.

Rozsáhlejší diskusi k jednotlivým pozměňovacím návrhům můžeme očekávat jak na schůzi Výboru pro zdravotnictví, který by měl proběhnout příští středu 28.04.2021 (pozvánka a program zatím nebyly zveřejněny) a který bude k jednotlivým pozměňovacím návrhům zaujímat stanovisko, tak i v rámci třetího čtení. V obou případech budeme situaci bedlivě sledovat a nadále Vás neprodleně informovat.

S úctou, 

Libor Štajer a Lenka Vlková