Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás krátce informovat o dvou velmi podstatných novinkách ve farmaceutickém průmyslu: 1. Na dnešní 4. schůzi Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny České republiky ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., přítomné informoval, že je připraven příkaz ministra přímo podřízeným nemocnicím k omezení až zákazu marketingových aktivit farmaceutických firem

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás krátce informovat o dvou velmi podstatných novinkách ve farmaceutickém průmyslu:

1. Na včerejší 4. schůzi Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny České republiky ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., přítomné informoval, že je připraven příkaz ministra přímo podřízeným nemocnicím k omezení až zákazu marketingových aktivit farmaceutických firem, které se týkají preskripce léků, sponzorských darů a příspěvků firem lékařům v souvislosti s účastí lékařů na kongresech a stážích. Mimo již v minulosti několikrát v médiích ministerstvem či Státním ústavem pro kontrolu léčiv uváděnou potřebu řešení této problematiky se v současné době může spíše jednat především o určitou formu „odvety“ vůči lékařům, kteří podali výpověď z pracovního poměru. Přesné znění pokynu není prozatím známo.

2. Vláda České republiky na včerejším zasedání vyslovila souhlas s návrhem na přechodné snížení cen a úhrad léčiv, který jí byl předložen Poslaneckou sněmovnou na základě iniciativy poslance Marka Šnajdra. Tento souhlas vlády byl jedním z nutných legislativních kroků k tomu, aby návrh zákona nabyl účinnosti. Konečné znění zákona (včetně skutečné procentní výše cutu – např. ČLK navrhuje cut 5% pro zrevidované přípravky a 15% pro nezrevidované přípravky) i počátek jeho účinnosti nyní závisí na způsobu a rychlosti jeho projednání v Poslanecké sněmovně. Je navrženo schválení návrhu již v prvním čtení (namísto tradičních tří čtení). Podle zákona o jednacím řádu

Poslanecké sněmovny platí mimo jiné toto:

(i) návrh na schválení v prvním čtení musí být podrobně odůvodněn v důvodové zprávě (§ 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny);

(ii) pro případ, že je navrhováno schválení zákona v prvém čtení, je předkládání pozměňovacích návrhů v podrobné rozpravě výrazně omezeno (§ 90 odst. 6: „V podrobné rozpravě podle odstavce 5 nelze podat pozměňovací nebo jiné návrhy a lze pouze navrhnout opravu data účinnosti v návrhu zákona a jeho legislativně technických, gramatických, písemných nebo tiskových chyb.“).

Podle prozatímního návrhu by měl zákon nabýt účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Skutečné datum závisí na těchto legislativních krocích:

(i) nejbližší schůze Poslanecké sněmovny je plánována na 01. února 2011. Ještě není uveřejněna informace, zda je zákona zařazen na program schůze, lze to však očekávat;

(ii) stanovisko Senátu – Senát má na projednání až 30 dnů. Může vyjádřit vůli se návrhem zákona nezabývat, schválit jej, zamítnout či vrátit s pozměňovacími návrhy. Pokud Senát nepřijme žádné usnesení, uplynutím lhůty platí, že je návrh zákona přijat. V případě tohoto zákona lze očekávat politickou shodu a schválení v uvedené lhůtě 30 dní;

(iii) podpis prezidenta republiky → podpis předsedkyně Poslanecké sněmovny → podpis premiéra → předsedkyně Poslanecké sněmovny posílá zákon Ministerstvu vnitra k vytištění ve Sbírce listin;

(iv) ve Sbírce listin musí být zákon publikován do 30 dnů. I při maximálně hladkém a velmi rychlém průběhu uvedených legislativních kroků tedy lze očekávat počátek účinnosti (určitého) procentního snížení cen a úhrad léků nejprve od 01. března 2011, spíše však od 01. dubna 2011.

O dalším vývoji v uvedených věcech, stejně tak i o dalších novinkách např. v souvislosti s novelizací zákona o veřejném zdravotním pojištění, Vás budeme informovat.

S úctou

Libor Štajer