Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás informovat, že ve Věstníku rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (dále jen „NSS“) byl uveřejněn další rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18.05.2011, č. j. 3 Ads 59/2011 - 77.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás informovat, že ve Věstníku rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (dále jen „NSS“) byl uveřejněn další rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18.05.2011, č. j. 3 Ads 59/2011 - 77. Rozsudek Vám samozřejmě případně rádi zašleme.

V rámci rozsudku bylo mimo jiné konstatováno, že:

„(i) Obecně lze uvést, že případné změny v registraci je možno později zohlednit v řízení o další změně výše a podmínek úhrady uvedeného léčivého přípravku, kdy stěžovateli přísluší právo navrhnout změnu výše nebo podmínek úhrady (§ 39i odst. 1) či právo podat žádost o zrušení výše a podmínek úhrady [§ 39j odst. 2 písm. a) výše uvedeného zákona].;

(i) Pokud však stěžovatelem tvrzená změna indikace nebyla z procesních i hmotněprávních důvodů vyložených ve vyjádření žalovaného akceptována v řízení o žádosti VZP o stanovení výše a podmínek úhrady, jenž ovšem není předmětem tohoto soudního přezkumu, nelze tuto skutečnost za stavu, kdy ještě nebylo o žádosti VZP pravomocně rozhodnuto, kompenzovat podáním totožné žádosti s tvrzenou další indikací v novém správním řízení.;

(ii) Jinými slovy, dovozovat odlišný předmět řízení, jedná-li se o stále týž léčebný přípravek, o jehož podmínkách a výši úhrady nebylo v řízení prozatím pravomocně rozhodnuto, pouze na základě rozšíření jeho indikace, která již byla uplatněna v řízení původním, není důvodné.“. Předmětem tohoto rozhodnutí je tedy výklad/posouzení tzv. zásady litispendence která, zjednodušeně řečeno je dána tehdy, když u správního orgánu (SÚKLu) má probíhat řízení ve věci, v níž už bylo dříve zahájeno jiné řízení týkající se toho samého.

Konečné zodpovězení otázky „zda a nakolik se jedná o totožný předmět rozhodování“ může být až předmětem posouzení a výkladu Ústavního soudu, bude-li se věcí zabývat. V rámci linie rozhodování NSS je důležité poukázat i na skutečnost, že v rámci tohoto rozsudku NSS je odkazováno ve věci aktivní legitimace držitele rozhodnutí o registraci na předchozí rozsudek NSS ve věci „Tarka“.

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsme Vám kdykoliv k dispozici.

S úctou

Libor Štajer