Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás informovat, že ve Věstníku rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (dále jen „NSS“) byl uveřejněn dosud spíše kuloárně diskutovaný rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28.04.2011, č. j. 3 Ads 48/2010 – 237.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás informovat, že ve Věstníku rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (dále jen „NSS“) byl uveřejněn dosud spíše kuloárně diskutovaný rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28.04.2011, č. j. 3 Ads 48/2010 – 237.

V rámci rozsudku bylo konstatováno, že: „Žadatelé o stanovení výše a podmínek úhrady podle § 39f odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, jsou aktivně legitimováni k podání správní žaloby podle § 65 odst. 2 s. ř. s.“. Podle výše uvedeného rozsudku tedy platí, že v rámci žalob o stanovení výše a podmínek úhrady, mají držitelé registrace možnost domáhat se pouze ochrany svých procesních práv (např. dodržení 75-ti denní délky pro řízení, práva navrhovat důkazy do 30-ti dnů apod.). V rámci žalob proti rozhodnutí o stanovení úhrady se však nelze domáhat ochrany hmotných práv v řízení. Nyní tedy bude na Městském soudu, aby v rámci soudních řízení o žalobách ve věci úhrad léčiv posoudil, které z žalovaných práv spadají do oblasti procesněprávní a které do hmotněprávní. Závěr rozsudku NSS může případně v budoucnu změnit nález Ústavního soudu, bude-li se věcí zabývat. Rozsudek Vám případně rádi zašleme.

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsme Vám kdykoliv k dispozici.

S úctou

Libor Štajer