Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás informovat, že dne 05. května 2011 byl vydán rozsudek Soudního dvora EU, jehož předmětem bylo rozhodnutí o předběžné otázce ve věci Novo Nordisk AS proti Ravimiamet (Úřad pro léčivé přípravky Estonské republiky).

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás informovat, že dne 05. května 2011 byl vydán rozsudek Soudního dvora EU, jehož předmětem bylo rozhodnutí o předběžné otázce ve věci Novo Nordisk AS proti Ravimiamet (Úřad pro léčivé přípravky Estonské republiky).

Rozsudek přináší posouzení čl. 87 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků. Toto ustanovení směrnice bylo do české legislativy implementováno ustanovením § 5 odst. 4 zákona č. 40/1995 Sb., zákona o regulaci reklamy, které stanoví, že: „jakékoliv informace obsažené v reklamě na léčivé přípravy musí odpovídat údajům uvedeným v souhrnu údajů o přípravku (SPC).“. ESD v tomto rozsudku vyložil předmětné ustanovení směrnice ve vztahu k reklamě určené odborníků tak, že:

(i) se vztahuje i na citace převzaté z lékařských časopisů nebo vědeckých prací, obsažené v reklamě na léčivý přípravek určené odborníkům;

(ii) zakazuje, aby v reklamě na léčivý přípravek určené odborníkům byla zveřejňována tvrzení, která jsou v rozporu s SPC propagovaného přípravku;

(iii) nepožaduje, aby všechna tvrzení uvedená v této reklamě byla obsažena v SPC nebo aby z něj byla odvoditelná.

Taková reklama tedy může obsahovat doplňující tvrzení k údajům uvedeným v SPC za podmínky, že tato tvrzení:

(i) potvrzují uvedené údaje nebo je zpřesňují – přičemž jsou s nimi slučitelná – a nezkreslují je;

(ii) reklama představuje lék objektivně a bez přehánění jeho vlastností, není klamavá, veškeré informace jsou přesné, aktuální, ověřitelné a dostatečně úplné a údaje z odborných publikací/tisku jsou přesně reprodukovány a musí být uveden jejich zdroj.

Tento rozsudek může také znamenat i změnu současné výkladové (potažmo i rozhodovací) praxe SÚKLu. Pokyn UST-27 verze 2 - Regulace reklamy na humánní léčivé přípravky a lidské tkáně a buňky, vydávaný SÚKLem totiž obsahuje mimo jiné i následující výklad ustanovení § 5 odst. 4 zákona o regulaci reklamy: „s ohledem na znění obecného ustanovení § 5 odst. 4 zákona musí všechny informace (a tedy i informace převzaté z odborných publikací nebo z odborného tisku) odpovídat SPC (nesmí vyjadřovat nic jiného než je uvedeno v SPC propagovaného humánního léčivého přípravku)“. O dalším vývoji Vás bude obratem informovat.

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsme Vám kdykoliv k dispozici.

S úctou

Libor Štajer