Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že během včerejšího večera byla ve schůzi Poslanecké sněmovny schválena novela zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech. Poslanci nepřijali pozměňovací návrhy Senátu, proto bude novela zákona platit ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že během včerejšího večera byla ve schůzi Poslanecké sněmovny schválena novela zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech. Poslanci nepřijali pozměňovací návrhy Senátu, proto bude novela zákona platit ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou.

Tato novela mj. zavádí:

 1. nově pravomoc SÚKL posuzovat klamavost názvu přípravku ve vztahu k cílové skupině a obsahu SPC při registraci;
 2. možnost udělení podmíněné registrace léčivého přípravku;
 3. mění podmínky klasifikace humánních léčivých přípravků pro výdej a prodej vyhrazených léčiv + zavedení nové kategorie výdeje léčivého přípravku na lékařský předpis s omezením;
 4. zavedení nemocniční výjimky pro léčivé přípravky pro moderní terapie;
 5. doplnění pravidel a definic pojmů v souvislosti s realizací neintervenčních poregistračních studií;
 6. držitel rozhodnutí o registraci má nově hradit provozovatelům prokázané náklady na stažení přípravků + náklady zdravotních pojišťoven a pacientů;
 7. rozšíření správních deliktů a zvýšení sankcí → nejvyšší sankce až 20 mil. Kč (např. nezajištění služby kvalifikované osoby), další limit 5 mil. Kč, 2 mil. Kč, 300 tis. Kč a 100 tis. Kč atd.
 8. nová definice „padělaného léčivého přípravku“, zavedení ochranných prvků na obalu;
 9. úprava pravidel pro výrobu, dovoz, distribuci i využití účinných látek, nová pravidla pro zprostředkování;
 10. širší souvislosti elektronické preskripce;
 11. úprava pravidel pro změnu registrace a kontrolu dozoru nad dodržováním zákona;
 12. nové povinnosti distributora – např. ověřit, zda distributor, od kterého nakupuje, dodržuje správnou distribuční praxi, že přípravky nejsou padělané apod.

Znění přijatých změn si Vám dovolujeme zaslat v příloze této aktuality. Vyhotovení úplného znění novely zákona pro Vás připravujeme a zašleme Vám jej v jedné z příštích aktualit.

Po podpisu předsedy vlády, předsedkyně Poslanecké sněmovny a prezidenta (otázkou kterého? :-)) a publikaci novely ve Sbírce během března, by novela mohla být účinná již od 02. dubna 2013.

Je však třeba upozornit, že některá ustanovení mají odloženou účinnost:

 • ustanovení § 70 odst. 3 až 6 novely, týkající se distribuce a výroby léčivých látek je účinné od 02.07.2013;
 • ustanovení § 37 odst. 7 a 8, § 64a, novely § 66 odst. 1 a § 67 odst. 4 písm. l) novely nabývá účinnosti uplynutím 3 let od ode dne vyhlášení aktů vydaných Evropskou komisí v přenesené působnosti, týkajících se zabránění vstupu padělaných léčivých přípravků do legálního dodavatelského řetězce;
 • ustanovení § 35 novely, týkající se změn registrací a související změny, nabývá účinnosti dne 04.08.2013;
 • některé nové povinnosti distributorů, držitelů rozhodnutí o registraci a výrobců, uvedené v § 33 odst. 2 novely, § 33 odst. 3 novely, § 42 odst. 2 a 8 novely, § 77 odst. 1 písm. p) novely, § 93i odst. 1, 2, 6 a 7 novely  přijaté v souvislosti s opatřeními proti padělkům, nabývají účinnosti dne 28.10.2013;
 • ustanovení § 101 novely, týkající se kontrolní činnosti, nabývá účinnosti dne 01.01.2014;
 • ustanovení § 80 novely a související ustanovení, týkající se preskripce léčiv, nabývá účinnosti dne 01.01.2015.

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsem kdykoliv k dispozici.

S úctou

Libor Štajer