V oblasti potravinového práva je stále živo, a proto jsme si pro Vás připravili stručný přehled aktuálních novinek v rámci české legislativy.

  1. HHC jako návyková látka

Jak vláda avizovala, v návaznosti na případy předávkování HHC je chystána novela nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, která by měla zařadit látky hexahydrokanabinolu (HHC), hexahydrokanabinol-O-acetát (HHC-acetát, HHC-O) a tetrahydrokanabiforol (THCP) do přílohy č. 4 nařízení, tj. na seznam psychotropních látek.

Návrh nařízení byl schválen vládou a má nabýt účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení (neobsahuje tedy přechodné období). Průběh přijetí je možné sledovat zde.

 

  1. Aktualizace Vodítek k problematice zdravotních a výživových tvrzení

Státní zemědělská a potravinářská inspekce publikovala na svých internetových stránkách v průběhu ledna aktualizaci Vodítek k problematice zdravotních a výživových tvrzení, včetně přílohy.

Tento dokument slouží jako pomůcka určená pro posuzování zdravotních a výživových tvrzení pro inspektory SZPI a je často používána i v rámci praxe provozovatelů potravinářských podniků.

 

  1. Nové komoditní vyhlášky k zákonu o potravinách a tabákových výrobcích

 

  1. Balené vody:

Ve Sbírce zákonů byla publikována nová vyhláška č. 13/2024 Sb., o požadavcích na jakost balených vod a o způsobu jejich úpravy, která je účinná od 21. února 2024, s výjimkou přílohy č. 2b a přílohy č. 3b, která nabývají účinnosti dnem 13. ledna 2026. Vyhláška představuje transpozici evropských směrnic a obsahuje upřesnění označování balených vod, dále upravuje také limity pesticidních látek a mikrobiologické požadavky na jakost balených vod, především požadavky na počet kolonií bakterií.

Vyhláška obsahuje přechodné období pro doprodej, v jehož rámci mohou být potraviny uvedené na trh nebo označené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky v souladu s požadavky vyhlášky č. 275/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, prodávány do vyčerpání zásob.

 

  1. Zmrazené potraviny:

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 312/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 366/2005 Sb., o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny, jež je účinná od 1. ledna 2024. Tato vyhláška byla novelizována vůbec poprvé a zapracovává především požadavky aktuální evropské legislativy.

 

Sledujeme pro Vás také projednávání chystané novely vyhlášky o doplňcích stravy a obohacování potravin, o kterém Vás budeme včas informovat.