V rámci této aktuality bychom Vám rádi přiblížili nadcházející změny dvou předpisů z oblasti potravinové legislativy, a to zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, a zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů. Novelizující zákon č. 247/2022 Sb. byl publikován ve Sbírce zákonů dne 31. srpna 2022 a nabývá účinnosti již dne 1. října 2022, avšak dopad některých změn je omezen přechodnými ustanoveními.

  1. Novela zákona o ekologickém zemědělství


Hlavním cílem změny zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, je implementace evropského nařízení (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů (které nebylo účinnosti již 1. ledna 2022) a evropského nařízení (EU) č. 625/2017 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách.


Skutkové podstaty některých přestupků fyzických osob, právnických osob, podnikajících fyzických osob a pověřených osob byly upraveny s ohledem na nové evropské nařízení i praktické zkušenosti. Dále byla přidána nová skutková podstata přestupku, kterého se dopustí subjekt uvádějící bioprodukty do oběhu, aniž by byl registrován v systému ekologického zemědělství. Došlo též ke zvýšení horní hranice pokuty za přestupky, jimiž dochází ke klamání spotřebitele.

Dle přechodných ustanovení se ve správních řízeních vedených podle zákona o ekologickém zemědělství zahájených před 1. října 2022, která dosud nebyla pravomocně rozhodnuta, až do jejich ukončení uplatní dosavadní právní úprava.

 

  1. Novela zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci


Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci, nově upravuje vedení seznamu internetových stránek s nabídkou nebezpečných potravin nebo jejichž obsah závažným způsobem porušuje požadavky stanovené právními předpisy, k jejichž kontrole je Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) příslušná. Tento seznam má SZPI povinnost zveřejňovat na svých internetových stránkách. Novela vymezuje právní režim související s tímto seznamem, zejména podmínky a způsob vložení/výmazu jednotlivých internetových stránek.

Dále má nově poskytovatel služby přístupu k internetu na území ČR povinnost zamezit v přístupu k internetovým stránkám uvedeným v tomto seznamu, a to do 15 dnů ode dne zveřejnění internetové stránky v seznamu.


Z procesního hlediska byly pravomoci inspektora rozšířeny o oprávnění pořizovat v souvislosti s výkonem kontroly (včetně úkonů předcházejících kontrole) zvukové, obrazové a zvukově-obrazové záznamy bez vědomí kontrolovaných osob nebo povinných osob, pokud nelze účelu kontroly dosáhnout jinak. Zákon stanoví, že právo fyzických osob na ochranu jejich soukromého a osobního života tím není dotčeno. Již zahájené kontroly a správní řízení by však měly být v souladu s přechodnými ustanoveními novely dokončeny podle staré právní úpravy.

Novou a připravovanou legislativu v oblasti potravin pro Vás nadále sledujeme. V současnosti také stojí za pozornost mimo jiné vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů, který je aktuálně projednáván na půdě Poslanecké sněmovny jako sněmovní tisk č. 174.


V případě jakýchkoli dotazů či připomínek týkajících se daného tématu jsme Vám plně k dispozici.