Ve Sbírce zákonů byla publikována nová prováděcí „komoditní“ vyhláška k zákonu č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, tj. vyhláška č. 187/2023 Sb., o požadavcích na čaj, kávu a kávoviny

Tato vyhláška zapracovává právní předpisy v dané oblasti a upravuje mj. způsob poskytování informací o čaji, kávě a kávovinách, vymezuje také jejich druhy s členěním na skupiny a podskupiny. Pro jednotlivé druhy čaje, kávy a kávoviny stanoví požadavky na jakost vztahující se k názvu a přípustné záporné hmotnostní odchylky balení jednotlivých druhů. Dále stanoví minimální technologické požadavky pro čaj, kávu a kávoviny.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2023. Současně však vymezuje přechodné období, v jehož rámci lze čaj, kávu a kávoviny vyrábět, označovat a uvádět na trh podle vyhlášky č.  330/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti nové vyhlášky, do 1. července 2024. Čaj, kávu a kávoviny označené nebo uvedené na trh přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, které jsou v souladu s vyhláškou č. 330/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti nové vyhlášky, mohou být prodávány do vyprodání zásob.