V rámci této právní aktuality přinášíme informace o povinnosti, vyplývající z novely zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 205/2020 Sb.), která nabyla účinnosti dne 1.5.2020.

Vážené dámy, vážení pánové,

v rámci této právní aktuality přinášíme informace o povinnosti, vyplývající z novely zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 205/2020 Sb.),  která nabyla účinnosti dne 1.5.2020.

Touto novelou byla mj. zavedena povinnost výrobce a dovozce materiálů nebo předmětů určených pro styk s potravinami písemně oznámit zahájení, změnu nebo ukončení výroby nebo dovozu materiálů nebo předmětů určených pro styk s potravinami do 7 dnů ode dne, kdy tyto skutečnosti nastaly, příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. Plnění této povinnosti se rovněž vztahuje i na provozovatele potravinářského podniku používajícího ve svém potravinářském podniku materiály nebo předměty určené pro styk s potravinami, které vyrobil nebo dovezl.

Považujeme za velmi důležité upozornit, že oznamovací povinnost platí také pro výrobce a dovozce, kteří zahájili výrobu nebo dovoz materiálů nebo předmětů určených pro styk s potravinami PŘEDE dnem nabytí účinnosti zákona. V těchto případech musí být oznamovací povinnost učiněna do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona (tedy do 1. 11. 2020).

Tato povinnost je povinnými osobami (výrobci, dovozci a provozovateli) plněna prostřednictvím písemného oznámení, které se zasílá místně příslušné hygienické stanici. Začátkem července Hygienická stanice hl. m. Prahy uveřejnila formulář pro splnění této oznamovací povinnosti, který naleznete zde: (http://www.hygpraha.cz/dokumenty/oznamovaci-povinnost-pro-vyrobce-a-dovozce-materialu-nebo-predmetu-urcenych-pro-styk-s-potravinami-4995_4995_161_1.html).

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsme Vám kdykoliv k dispozici.

S úctou,

Libor Štajer