Dovolujeme si Vás informovat o vydání stanoviska Ministerstva zemědělství (SZPI a SVS), týkající se přístupu k označování místa původu potravin ke dni 1. ledna 2023, které je upraveno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Toto stanovisko doporučujeme vzít v potaz v rámci zavedené praxe pro všechny druhy potravin, včetně alkoholických nápojů.

V předmětném stanovisku je s odkazem na aktuální judikaturu uvedeno, že poskytování informací o původu nebo o místě výroby potraviny (nadto dobrovolné) rozhodně nemá směřovat k tomu, aby byl spotřebitel nucen podrobně analyzovat a konfrontovat informace na regálové etiketě s informacemi uvedenými na obalu potravin, popř. být dokonce „na pozoru“ před obsahem regálových etiket. Judikatura dále uvádí, že lze zcela důvodně předpokládat, že spotřebitel může při výběru zboží vycházet z jakékoliv informace, která označuje potravinu, její obal nebo místo jejího vystavení. Uvedením chybné informace dochází ke klamání spotřebitele a snížení jeho možnosti vybrat si zboží podle vlastní preference, ať už se nesprávnost týká jakéhokoliv druhu uvedených údajů.

Dozorové správní orgány tedy ve stanovisku dospěly k těmto závěrům:

  • nařízení stanoví, že spotřebitel nesmí být uváděn v omyl ohledně místa původu potraviny. Pokud by spotřebitel mohl být určitou informací na potravině uveden v omyl ohledně místa jejího původu, je uvedení skutečného místa původu na potravině povinné. Poskytnuté informace musí být přesné, jasné, snadno srozumitelné a nesmí být od nich odváděna pozornost.
  • v případě, kdy je na přední straně obalu potraviny či v hlavním zorném poli naznačováno místu původu, ze kterého potravina nepochází, a informace o skutečném místě původu je uvedena na zadní straně obalu či na jiné straně obalu, lze dospět k závěru že:
  1. naznačení místa původu, ze kterého potravina nepochází (dále jen „naznačení místa původu“) bylo umístěno na dominantním, dobře viditelném místě,
  2. naznačení místa původu je určeno k upoutání pozornosti spotřebitele, a lze logicky předpokládat, že z nich spotřebitel má získat první informaci o výrobku,
  3. spotřebitel nemá povinnost či důvod toto naznačení místa původu později prověřovat, a nemá být nucen podrobně hledat, analyzovat a konfrontovat tuto informaci uvedenou na přední straně etikety s dalšími informacemi uvedenými na jiných částech obalu potraviny.
  • V případě, kdy je na přední straně obalu potraviny či v hlavním zorném poli uvedena informace, která může u průměrného spotřebitele vyvolat oprávněný dojem, že daná potravina pochází z určitého místa původu, ačkoliv tomu tak není, musí být takový údaj povinně doplněn informací o skutečném místě původu potraviny, která musí být umístěna ve stejném zorném poli. V opačném případě se jedná o zavádějící informaci o zemi původu nebo místu provenience potraviny. Avšak ani uvedení skutečného místa původu potraviny nezbavuje provozovatele potravinářského podniku povinnosti uvádět informace o potravině přesně, jasně a snadno srozumitelně (tento požadavek by i při splnění výše uvedeného mohl být porušen například uvedením dvou srovnatelně podaných informací odkazujících na jiné místo původu).

Jistě s námi budete souhlasit v tom, že místo původu je důležité i při výběru vína.

Znalci vína pak často oceňují nejen místo původu, ale i tzv. terroir, jenž představuje jakýsi souhrn faktorů ovlivňujících vlastnosti vína a jeho pěstování jako např. teplota, klima, složení půdy a nadmořská výška, určitě také pěstitelská tradice a historie, konkrétní odrůdy a v neposlední řadě i postupy vinařů. V naší kanceláři dáváme přednost vínům českého původu, která pochází od osvědčených výrobců. Jedním z nich je vinařství Syfany, které se specializuje na osobitá naturální či autentická vína a kde je kladen důraz na dlouhodobou udržitelnost a zachování tradice v moderním pojetí. Hrozny z Vrbice, bednář z Čejkovic, dřevo ze Ždánického lesa - to je vinaření Jakuba Zborovského a jeho přesvědčení o pravém terroir v rádiu 20 km.

V případě jakýchkoli dotazů či připomínek týkajících se daného tématu jsme Vám plně k dispozici.

Na zdraví!