Dovolujeme si Vás informovat, že tento týden byl v Úředním věstníku Evropské unie publikován právní předpis, který ruší možnost použití oxidu titaničitého (E 171) jakožto potravinářské přídatné látky.  Jedná se konkrétně o nařízení Komise (EU) 2022/63 ze dne 14. ledna 2022, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud je o potravinářskou přídatnou látku oxid titaničitý (E 171).

 

Oxid titaničitý byl doposud látkou, kterou je možné používat jako barvivo v určitých potravinách. Především v návaznosti na vědecké stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin, jehož závěr byl takový, že „oxid titaničitý (E 171) již nelze považovat za bezpečný, je-li používán jako potravinářská přídatná látka“, přistoupila Evropská komise k úplnému zrušení povolení používat oxid titaničitý v potravinách. Prostřednictvím výše zmíněného nařízení tedy dochází k zakotvení úplného zákazu přídatné látky – oxidu titaničitého a jeho směsi přímo spotřebiteli v potravinách (příloha II nařízení č. 1333/2008). Jinými slovy tedy již nebude nadále možné využívat oxid titaničitý jako potravinářskou přídatnou látku. Současně byl odstraněn odkaz na „E 171“ z položky týkající se použití křemičitanu draselno-hlinitého (E 555) jako nosiče. Uvedené nařízení vstupuje v platnost již dne 7. února 2022.

S ohledem na četnost oxidu titaničitého v potravinách bylo v tomto nařízení stanoveno šestiměsíční přechodné období, umožňující uvádění na trh potravin vyrobených v souladu s pravidly platnými do 7. února 2022. Tyto potraviny bude možné uvádět na trh až do dne 7. srpna 2022 (včetně). Po tomto datu pak mohou předmětné potraviny zůstat na trhu až do jejich data minimální trvanlivosti či data spotřeby.

Současně je třeba upozornit na to, že (alespoň prozatím) zůstává zachována možnost užití dané látky jako barviva přidávaného do léčivých přípravků, a to za podmínek stanovených směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/35/ES ze dne 23. dubna 2009 o barvivech, která mohou být přidávána do léčivých přípravků. U léčivých přípravků je oxid titaničitý využíván především jako barvivo a kalidlo, přičemž ho lze nalézt v řadě základních léčivých přípravků v perorální tuhé a perorální polotuhé lékové formě. Komise však v rámci zmíněného nařízení avizuje, že se v časovém horizontu tři let „zavazuje přezkoumat potřebu zachovat oxid titaničitý (E 171), nebo jej v opačném případě vypustit ze seznamu potravinářských přídatných látek Unie pro výhradní použití jako barviva v léčivých přípravcích“. Uvedené posouzení by měla provést Evropská léková agentura (EMA), jejímž úkolem bude vyhodnotit především pokrok v oblasti vývoje alternativ oxidu titaničitého a potenciální vliv na kvalitu, bezpečnost, účinnost a dostupnost léčivých přípravků v případě jeho nahrazení. EMA již v této souvislosti poskytla Evropské komisi vědeckou analýzu, dle níž není v tuto chvíli možné provést nahrazení oxidu titaničitého v léčivých přípravcích, jelikož by toto mělo „negativní dopad na kvalitu, bezpečnost a účinnost léčivých přípravků“ a téměř jistě by byl způsoben „významný nedostatek léčivých přípravků na trhu Unie“.

O dalším vývoji týkající se této látky Vás budeme samozřejmě i nadále průběžně informovat. Pokud byste měli k této problematice jakékoli otázky či připomínky, jsme Vám samozřejmě plně k dispozici.