V této aktualitě přinášíme informace o čerstvé novince v podobě návrhu novely zákona o návykových látkách, která byla v uplynulém týdnu zaevidována v Poslanecké sněmovně.

Navzdory předchozím očekáváním nebyla novela předložena vládou, ale skupinou poslanců majících zastoupení napříč všemi koaličními stranami. Předmětem novely je zavedení dvou kategorií látek, a to konkrétně tzv. psychomodulačních látek a nových psychoaktivních látek. Níže přikládáme přehled těch nejzásadnějších změn, které by měla novela v souvislosti s těmito látkami přinést.

  1. Psychomodulační látky

 

Pod tento pojem by měly spadat veškeré „látky s psychoaktivními účinky, které představují nízké riziko negativních zdravotních nebo sociálních dopadů na jednotlivce a společnost a současně jsou uvedeny v příloze nařízení vlády o seznamu psychomodulačních látek, a výrobky z nich“. Novela tedy výslovně počítá s tím, že vyčerpávající seznam daných látek bude součástí vládního nařízení. Podle důvodové zprávy k návrhu zákona by měl být na tento seznam zařazen kratom (včetně extraktu kratomu) a dále konopí s obsahem THC do 1 %, tedy tzv. nízkopotentní konopí (včetně extraktu tohoto konopí). Současně však novela stanoví, že za nakládání s psychomodulačními látkami „se nepovažuje pěstování a zacházení s rostlinami technického konopí a s technickým konopím a (…) s látkou konopí extrakt a tinktura, která obsahuje nejvýše 1 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů, k účelům průmyslovým, potravinářským, kosmetickým, technickým nebo zahradnickým“.

 

Návrh v souvislosti se zavedením psychomodulačních látek stanoví podmínky pro jejich výrobu, nakládání s nimi, označování, uvádění na trh, vývoz, evidenci nakládání a roční hlášení. K nakládání s těmito látkami by měly být oprávněny pouze osoby zapsané v nově vytvořením rejstříku spravovaném přímo vládou.

 

Novela rovněž počítá s vydáním prováděcího právního předpisu, který stanoví mimo jiné technické požadavky na složení, vzhled, jakost, vlastnosti, maximálního povoleného množství psychomodulační látky apod. Za zmínku stojí i výslovný zákaz zasílání psychomodulačních látek poštou ve formě obyčejných zásilek či prostřednictvím poštovních schránek.

 

V neposlední řadě je třeba zmínit i navrhované změny zákona o regulaci reklamy, který by měl nově zakazovat jakoukoli reklamu na psychomodulační látky ve všech komunikačních médiích, včetně propagace ve formě sponzoringu.

 

  1. Nové psychoaktivní látky

 

Pod tento pojem budou zařazeny „látky, u nichž s ohledem na dosavadní vědecké poznatky nelze vyloučit psychoaktivní účinky nebo zdravotní riziko a současně jsou uvedeny v příloze nařízení vlády o seznamu nových psychoaktivních látek, a výrobky z nich“. I v tomto případě bude konkrétní seznam těchto látek předmětem příslušného vládního nařízení. Novela přitom výslovně počítá s tím, že zařazení látky na daný seznam bude předcházet hodnocení její bezpečnosti, které provede vláda v součinnosti s Ministerstvem zdravotnictví a dalšími úřady. Podle důvodové zprávy k návrhu by měl být na tento seznam zařazen hexahydrokanabinol (HHC).

 

Ve vztahu k těmto látkám pak novela výslovně stanoví, že nakládání s nimi je možné výhradně za účelem výzkumu.

 

Jak je již zmíněno v úvodu této aktuality, návrh zákona byl prozatím předložen Poslanecké sněmovně a nyní se netrpělivě čeká na vydání vládního stanoviska, které by mělo být k dispozici do konce srpna. Další průběh legislativního procesu samozřejmě i nadále bedlivě sledujeme.