Ve středu 26. června 2024 Poslanecká sněmovna schválila ve III. čtení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony. Návrh tak bude v nejbližší době projednáván v Senátu.

Jedná se o komplexní novelu zákona o cenách a o jeho první větší novelizaci od roku 2009, která obsahuje řadu legislativně-technických změn a úprav. Novela také počítá se zrušením zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a se začleněním působnosti cenových orgánů přímo do zákona o cenách.

Zásadní změny doznají regulační akty cenových orgánů, které budou vydávány jako cenové výměry, které budou mít formu opatření obecné povahy a budou tak podléhat soudnímu přezkumu podle soudního řádu správního. Zákonodárci si od takové změny slibují, že jednotlivé případy cenové regulace budou v širší míře odůvodňovány. Na základě jednoho z pozměňovacích návrhů by také mělo být možné podat návrh na zrušení cenového výměru nejdéle do tří měsíců ode dne účinnosti cenového výměru.

Úpravou projde také vymezení přestupků a zvýšení pokut, např. se navyšují pokuty u přestupku spočívajícího v nevedení řádné evidence u zboží podléhajícího cenové regulaci, kdy horní hranice pokuty bude zvýšena z 1 mil. Kč na 10 mil. Kč. Dozorové orgány také budou oprávněny vydávat opatření k nápravě.

Navrhovaná úprava povinnosti uvádět měrné ceny již nepřejímá stávající výjimku, podle níž se nemusela uvádět měrná cena baleného potravinářského výrobku při změně ceny z důvodu nebezpečí znehodnocení výrobku podléhajícího rychlé zkáze. Podle návrhu zákona také Ministerstvo financí počítá s vydáním vyhlášky se seznamem baleného nepotravinářského zboží, které je třeba označit při prodeji vedle prodejní ceny i měrnou cenou.

Další průběh legislativního procesu budeme pro Vás bedlivě sledovat.