Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám, na základě mnohých dotazů, zaslat bodové a spíše stručné shrnutí těch nejzásadnějších změn ve spojitosti s novelou zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (dále jen „zákon“), která nabyla účinnosti dnem 01. září 2015.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vám, na základě mnohých dotazů, zaslat bodové a spíše stručné shrnutí těch nejzásadnějších změn ve spojitosti s novelou zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (dále jen „zákon“), která nabyla účinnosti dnem 01. září 2015.

Jedná se o tzv. transparenční novelu č. 200/2015 Sb., kterou jsou dále měněny zákony č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách a č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

              i.       změny v oblasti stanovování cen a úhrad léčivých přípravků:

a.        prodlužuje se interval provádění tzv. hloubkových revizí systému maximálních cen nebo úhrad ze 3 na 5 let. Dle důvodové zprávy je tato změna odůvodněna tím, že se jako vhodnější jeví nově ustanovit interval pětiletý, přičemž mezidobí mezi hloubkovými revizemi bude dostatečně vyplněno mechanismy zkrácených revizí;

b.        dochází k zavedení výše sankce za správní delikt spočívající v porušení závazku dle § 15 odst. 6 písm. e), tj. závazku dodávat léčivý přípravek nebo potravinu pro zvláštní lékařské účely na český trh po dobu 12 měsíců ode dne účinnosti stanovené výše a podmínek úhrady prvního podobného léčivého přípravku. Sankce se stanoví ve výši 10 mil. Kč, přičemž doposud zcela chyběla.

 

ii.       změny v právní úpravě hrazených služeb:

a.        zpřesnění právní úpravy hrazení umělého oplodnění;

b.        rozšíření hrazených služeb o očkování proti pneumokokovým infekcím dle schváleného očkovacího schématu u pojištěnců nad 65 let věku;

c.         vypuštění podmínky třech očkovacích dávek u očkování proti lidskému papilomaviru, jelikož toto v současné době neodpovídá možnostem nových způsobů očkování, které umožňují stejný efekt i při aplikaci pouze dvou dávek očkovací látky;

d.        v případě převozu těla zemřelého pojištěnce bude nově hrazena pouze doprava k nejbližšímu poskytovateli, který je schopen příslušnou pitvu provést;

e.         nově se výslovně stanoví, že pojištěnec má právo na poskytnutí zdravotní péče hrazené v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem související s onemocněními s velmi nízkým výskytem v populaci (tzv. „vzácná onemocnění“), včetně léčivých přípravků pro vzácná onemocnění hrazených podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.

 

       iii.       změna Přílohy č. 1 (Seznamu zdravotních výkonů ze zdravotního pojištění nehrazených nebo hrazených jen za určitých podmínek):

a.        nově se stanoví podmínky hrazení protonové terapie;

b.        zpřesňuje se právní úprava ohledně výkonu „Vybavení pacienta pro péči mimo zdravotnické zařízení“;

c.         u položky 68 (pažní návlek komplet II. K. T.) odpadá nutnost schválení revizním lékařem;

d.        limit úhrady u zdravotnického prostředku „sluchadlo pro vzdušné vedení - pro těžkou a velmi těžkou nedoslýchavost od 60 dB SRT, zbytky sluchu, hluchota“ byl navýšen z 5.800,- Kč na 11.600,- Kč.

 

       iv.       smlouvy mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotních služeb:

a.        zveřejňování smluv: nejzásadnější změnou, kterou novela přináší, je zavedení povinnosti zveřejňování smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb (včetně všech pozdějších dodatků) zdravotních pojišťoven s poskytovateli zdravotních služeb nejpozději do 60 dnů od jejich uzavření. Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup je podmínkou pro nabytí účinnosti smlouvy. Toto ustanovení má za cíl zvýšení transparentnosti vynakládání veřejných prostředků v oblasti veřejného zdravotního pojištění. Sankce pro případ porušení této povinnosti je 10 mil. Kč;

b.        úprava vykazování zdravotních výkonů ve smlouvách: nově se stanoví, že součástí smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb je vždy výčet zdravotních výkonů ze seznamu zdravotních výkonů vydaného vyhláškou, které tato smlouva zahrnuje. V případě, kdy nedojde ke konsensu poskytovatele zdravotních služeb se zdravotní pojišťovnou v otázkách vykazování zdravotních výkonů, jsou tito povinni řídit se pravidly vykazování tak, jak jsou uvedeny v seznamu zdravotních výkonů.

 

        v.       delikty zdravotních pojišťoven: zákon nově stanoví též sankce pro zdravotní pojišťovny za porušení povinností stanovených zákonem. Správní delikty v prvním stupni             projednává Ministerstvo zdravotnictví;

 

        vi.       seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami: nově se doplňuje zmocnění o možnost stanovení podrobnějších pravidel vykazování jednotlivých výkonů. Podle             důvodové zprávy je cílem upřesnit, co je výkonem myšleno a jaké podmínky musí být z medicínského hlediska splněny, aby mohl být výkon vykázán. Samotný název výkonu               není dostatečně přesný a určitý, aby mohl postihnout výkon v celém jeho rozsahu.

 

        vii.       dohodovací řízení (mezi zástupci svazů zdravotních pojišťoven a zástupci příslušných skupinových smluvních poskytovatelů zastupovaných svými zájmovými         sdruženími) podle § 17: dochází ke zkrácení termínu pro ukončení tzv. dohodovacího řízení z původních 120 dnů před skončením příslušného kalendářního roku na pevné datum         30. 06. před skončením příslušného kalendářního roku.

 

        viii.       doplnění zmocňovacího ustanovení v otázce stanovení výše záloh na úhradu hrazených služeb: tato novinka reaguje na skutečnost, že některé zdravotní                       pojišťovny odmítají platit zálohy ve výši úhrad stanovených úhradovou vyhláškou s odkazem na to, že výše zálohových plateb není v tzv. úhradové vyhlášce specifikována.

 

        ix.       využívání údajů zdravotními pojišťovnami: nově se obdobně jako v jiných právních předpisech za účelem řádného plnění zákonných povinností správního orgánu v               rámci řízení podle § 53 zavádí bližší úprava využívání údajů z různých registrů.

 

        x.       klasifikace akutní lůžkové péče a referenční síť poskytovatelů: nově se zavádí podrobnější úprava do ustanovení § 41a.

 

        xi.       náhrada nákladů na hrazené služby vynaložených v důsledku protiprávního jednání vůči pojištěnci: dochází k vymezení výjimek, za kterých může pojišťovna                   upustit od vymáhání těchto nákladů;

 

        xii.       došlo ke změnám v úpravě případů převodu majetkových práv souvisejících s poskytováním zdravotních služeb ve smyslu stanovení povinnosti pojišťovny                 uzavřít smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb ve stejném rozsahu jako s původním poskytovatelem.

 

        xiii.       změna v právní úpravě výběrových řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb.

 

        xiv.       povinnost platit pojistné:

a.        došlo ke zpřesnění právní úpravy placení pojistného v případech dlouhodobých pobytů v zahraničí. Dosud nebylo zřejmé, zda pojištěnec, který odjel na dlouhodobý pobyt do zahraničí a následně nepředložil doklad o uzavřeném zdravotním pojištění v cizině na celou dobu trvání pobytu, je nucen i v případě, že nebyl v cizině pojištěn byť jediný den, doplatit české zdravotní pojišťovně celé pojistné za celou dobu, kdy byl v zahraničí, nebo pouze za dobu, k níž nedoloží doklad o zaplaceném pojištění v cizině. Novelou je explicitně zakotvena povinnost doplatit české zdravotní pojišťovně pojistné pouze za každý měsíc, ve kterém netrvalo zdravotní pojištění v cizině celý takový kalendářní měsíc, resp. není placení pojistného v cizině pro takový měsíc doloženo;

b.        dále má novela předcházet případům, kdy se osoba účelově přihlásí po dlouhodobém pobytu v zahraničí do systému veřejného zdravotního pojištění, aby mohla čerpat relativně levnou péči v ČR, a po jejím poskytnutí se opět odhlásí z důvodu dlouhodobého pobytu v cizině. Byla proto zakotvena dvouměsíční lhůta, po níž se pojištěnec nebude moci po návratu z dlouhodobého pobytu v cizině odhlásit;

c.         v případech opomenutí pojištěnce odhlásit se ze zdravotního pojištění při dlouhodobém pobytu v cizině je nově stanoveno, že za splnění zákonných podmínek nemá zdravotní pojišťovna právo vymáhat penále.

 

        xv.       nově se zakotvuje možnost určení příslušnosti pojišťovny dítěte podle pojišťovny otce, v případě, že nelze využít příslušnost ke zdravotní pojišťovně podle matky             dítěte.

 

        xvi.       změna zdravotní pojišťovny pojištěncem: podle předchozí právní úpravy bylo možné změnit zdravotní pojišťovnu jednou ročně a to vždy do 30. června kalendářního             roku s tím, že změna zdravotní pojišťovny se realizovala k 1. lednu následujícího roku. Podle nově účinné právní úpravy je možné měnit zdravotní pojišťovnu jednou za 12                   měsíců, a to vždy jen k 1. dni kalendářního pololetí, tj. k 1. lednu nebo k 1. červenci. Přihlášku je nutné podat nejpozději 3 měsíce před požadovaným dnem změny.                 Nově jsou upraveny podmínky, za jejichž splnění je možné změnit pojišťovnu i dříve (např. likvidace, nucená správa či sloučení pojišťoven).

 

        xvii.       byla uvedena do souladu terminologie s novým občanským zákoníkem.

 

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsme Vám kdykoliv k dispozici.

S úctou

Libor Štajer