Rádi bychom Vám prostřednictví této aktuality poskytli alespoň základní přehled povinností, které přináší nový velmi mediálně probíraný zákon o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí, resp. zákon o jednorázových plastech. Tento zákon transponující evropskou směrnici č. 2018/851 po mnoha prodleních konečně dne 1. října 2022 vejde v účinnost.

A jaké jsou hlavní novinky zavedené tímto zákonem:
 

 1. Zákaz uvádění některých vybraných plastových výrobků na trh a do oběhu
 • Jedná se o známý a již dlouho očekávaný zákaz uvádění na trh nebo o oběhu vybraných plastových výrobků na jedno použití, jako jsou vatové tyčinky, plastové příbory, talíře, brčka, nápojová míchátka, ale i tyčky k podpoře balónku či určité typy nádob na potraviny. Důležité je ale dodat, že tento zákaz se nevztahuje na brčka a vatové tyčinky, které podléhají právní úpravě zdravotnických prostředků.

 

 1. Označování vybraných plastových výrobků
 • Výrobce je povinen zajistit, aby stanovené plastové výrobky (uvedené v části B zákona), které uvádí na trh v České republice, byly na svém obalu nebo na výrobku samém opatřeny viditelným označením informujícím spotřebitele o vhodných postupech nakládání s vybraným plastových výrobkem a o přítomnosti plastu ve výrobku.
 • Daná povinnost se týká především hygienických vložek, tamponů a aplikátorů tamponů, předvlhčených ubrousků pro osobní hygienu, ale i péči o domácnost, tabákových výrobků s filtry, filtrů a nápojových kelímků.
 • Tuto povinnost označování (včetně podoby symbolů a varovných vět) ale již zavedlo a řádně definovalo prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2020/2151, a z tohoto důvodu už trh na tuto změnu reagoval a výrobky jsou zpravidla již tímto symbolem označeny.

 

 1. Evidence vybraných plastových výrobků
 • Výrobce výrobků uvedených v částech B-D zákona (tedy vyjma uvedených i například balónky) je povinen vést evidenci množství těchto výrobků uvedených na trh v České republice a tuto evidenci po dobu 5 let archivovat. Případně je výrobce i povinen uvedené údaje pravidelně hlásit Ministerstvu životního prostředí, ale to pouze pokud nemá uzavřenou smlouvu o kolektivním plnění s provozovatelem kolektivního systému.

 

 1. Osvětová činnost
 • Výrobce výrobků uvedených v části C zákona (zejména tabákové výrobky s filtry, filtry, hygienické vložky, předvlhčené ubrousky a balónky) je povinen provádět osvětovou činnost za účelem snížení množství odpadu z vybraných plastových výrobků jím uváděných na trh. Především by měl spotřebitele informovat o použitelných alternativách, vhodných způsobech nakládání s odpady a negativních dopadech zbavování se odpadu z vybraných plastových výrobků mimo místa určená k jeho odkládání, a dopadu nevhodných způsobů zbavování se odpadu na kanalizační síť.
 • Tuto povinnost může plnit výrobce zpravidla sám nebo prostřednictvím kolektivního správce, a to na základě smlouvy o kolektivním plnění (vyjma výrobce hygienických vložek a tamponů, a aplikátorů tampónů).

 

 1. Úhrada nákladů obcím
 • Výrobcům tabákových výrobků s filtry a filtrů, předvlhčených ubrousků a balónků také vzniká povinnost hradit obcím na základě písemné smlouvy náklady vynaložené na úklid a soustřeďování tohoto odpadu.
 • Dodáváme, že v případě této povinnosti je odložená účinnost zákona až na 1. ledna 2023, resp. 1. července 2024 (dle typu výrobku), tak aby bylo možné ve stanovených lhůtách vše řádně zajistit.
   

Doporučujeme v tomto kontextu ověřit, zda se předmětný „jednorázový plast“ nenachází ve Vašem portfoliu a zda jsou plněny všechny adekvátní povinnosti, kdy navrhujeme i ověření jednotlivých povinností s vaším odpadovým hospodářem či kolektivním správcem.

V neposlední řadě je totiž nutné upozornit i na to, že s ohledem na transformaci předmětné směrnice EU č. 2018/851 dochází k úpravám i dalších zákonů, např. zákona o obalech (úprava podmínek pro možnost uvedení obalu na trh, nové podmínky pro výrobce nádob na nápoje s víčky atp.), ale i zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností.

V případě zájmu o detailnější informace se na nás neváhejte obrátit.