Dovolujeme si Vás informovat, že Evropská komise navrhuje revizi farmaceutických právních předpisů EU, která bude svým rozsahem největší za posledních 20 let.

Reforma obsahuje dva legislativní návrhy, a to novou směrnici a nové nařízení, které mají tvořit regulační rámec EU pro všechny humánní léčivé přípravky (včetně léků pro vzácná onemocnění a pro děti). Jejich cílem je zjednodušit a nahradit stávající farmaceutické právní předpisy v oblasti humánních léčivých přípravků, tj.:

  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 ze dne 31. března 2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky;
  • směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků;
  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1901/2006 ze dne 12. prosince 2006 o léčivých přípravcích pro pediatrické použití;
  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 141/2000 ze dne 16. prosince 1999 o léčivých přípravcích pro vzácná onemocnění.

Součástí reformy je i doporučení Rady o antimikrobiální rezistenci.

Nová směrnice obsahuje veškeré požadavky na registraci, monitorování, označování a regulační ochranu všech léčivých přípravků, na jejich uvádění na trh a další regulativní postupy, a to jak na úrovni EU, tak na úrovni vnitrostátní. Specifická pravidla (nad rámec pravidel ve směrnici) pro léčivé přípravky registrované na úrovni EU potom stanoví návrh nového nařízení, který rovněž vymezuje pravidla koordinovaného řešení kritického nedostatku léčivých přípravků a zajištění jejich dodávek.

 

Podle Evropské komise jsou hlavní cíle připravované legislativy zejména následující:

  • přístup pacientů k inovativním a cenově dostupným léčivým přípravkům;
  • podpora inovacíkonkurenceschopnosti;
  • urychlení postupů a zkrácení doby pro registraci léčivých přípravků;
  • řešení nedostatku léčivých přípravků a zajištění bezpečnosti dodávek;
  • boj proti antimikrobiální rezistenci.

Legislativní návrhy budou nyní projednány a předloženy Evropskému parlamentu a Radě.

O dalším vývoji Vás budeme informovat.