Vážené dámy, vážení pánové, prostřednictvím dnešní aktuality bychom Vás rádi informovali o vývoji legislativního procesu hojně diskutovaného návrhu zákona o elektronizaci zdravotnictví. Zmiňovaný návrh zákona, který je projednáván v Poslanecké sněmovně jako sněmovní tisk č. 1163, prošel ve středu 16.06.2021 druhým čtením na 104. schůzi Poslanecké sněmovny.

Vážené dámy, vážení pánové,

prostřednictvím dnešní aktuality bychom Vás rádi informovali o vývoji legislativního procesu hojně diskutovaného návrhu zákona o elektronizaci zdravotnictví. Zmiňovaný návrh zákona, který je projednáván v Poslanecké sněmovně jako sněmovní tisk č. 1163, prošel ve středu 16.06.2021 druhým čtením na 104. schůzi Poslanecké sněmovny.

V úvodu tohoto bodu ministr zdravotnictví shrnul současný stav a cíle navrhované úpravy, zejména systémové a ucelené právní zakotvení nových komponent a technologií v oblasti elektronizace v resortu zdravotnictví. Návrh zákona si tedy klade za cíl sjednotit aktuální roztříštěnou právní úpravu, která znemožňuje efektivní řízení systému elektronického zdravotnictví. Zákon o elektronizaci zdravotnictví by pak měl umožnit nejen efektivní výměnu informací mezi jednotlivými poskytovateli zdravotních služeb, ale umožnit i přístup samotného pacienta ke svým údajům.

Většina poslanců vystupujících v rozpravě k tomuto sněmovnímu tisku navrhovanou úpravu vítala, a ke sněmovnímu tisku tak byl předložen pouze jeden další pozměňovací návrh. Tento PN, předložený poslancem Třešňákem, zkracuje lhůtu stanovenou poskytovatelům zdravotních služeb pro přechod na jednotný standard z 10 let na 5 let, čímž má za cíl uspíšit proces elektronizace českého zdravotnictví.

Zároveň byl ve druhém čtení projednán i sněmovní tisk č. 1164, který novelizuje související předpisy (zákon o léčivech, zákon o zdravotních službách, kompetenční zákon, zákon o nemocenském pojištění, zákon o archivnictví a spisové službě). Zde bychom upozornili zejména na pozměňovací návrh poslance Petrtýla, zakotvující povinnost poskytovatele zdravotních služeb provádějících laboratorní vyšetření sdělit zdravotní pojišťovně do 24 hodin výsledky těchto vyšetření. PN je odůvodněn potřebou zdravotních pojišťoven získat kontrolu nad těmito vyšetřeními, která představují velký objem služeb a prostředků vynakládaných z veřejného zdravotního pojištění.

Oba sněmovní tisky nyní poputují k projednání Výboru pro zdravotnictví, jakožto garančnímu výboru, který přijme stanovisko k předloženým pozměňovacím návrhům. Následně pak budou navrhované zákony projednány Poslaneckou sněmovnou ve třetím čtení.

O dalším průběhu legislativního procesu Vás budeme samozřejmě i nadále průběžně informovat.

S úctou,

Libor Štajer a Antonín Valuš