Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás informovat, že vzhledem k četnosti dotazů a z nich vyplývající nejistotou ohledně správnosti výkladu novelizovaných pravidel uplatnění snížené sazby DPH u zdravotních prostředků (dále také jako „ZP“)

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás informovat, že vzhledem k četnosti dotazů a z nich vyplývající nejistotou ohledně správnosti výkladu novelizovaných pravidel uplatnění snížené sazby DPH u zdravotních prostředků (dále také jako „ZP“) vydalo Generální finanční ředitelství a Ministerstvo zdravotnictví shodné stanovisko k uplatnění sazeb DPH u  zdravotnických prostředků od 1. 1. 2013.

Úplné znění  stanoviska Generálního finančního ředitelství je uveřejněno na http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/DPH_u_zdrav_prostredku_1_1_2013.pdf.

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví a informaci GFŘ  k uplatnění DPH u ZP naleznete také v příloze této aktuality.

Níže uvádíme nejzásadnější výkladová stanoviska:

  1. správné zařazení ZP do snížené sazby dle přílohy č. 3 zákona o DPH:rozsah zdravotnických prostředků, u kterých je možno uplatnit sníženou sazbu daně byl zcela nově vymezen.  Snížená sazba daně se uplatní nově u zboží uvedeného v příloze č. 3 zákona o DPH, přičemž jednotlivé položky této přílohy jsou vymezeny číselným kódem HS. V této souvislosti je důležité upozornit na skutečnost, že z hlediska správného zařazení do snížené sazby DPH se vedle číselného kódu HS zkoumá také slovní popis uvedený k danému kódu.
  2. pojem zdravotnický prostředek, který je  určený pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených k léčení zdravotního postižení nebo ke zmírnění jeho důsledků:určení výlučné osobní potřeby je třeba chápat v tom smyslu, že užití pro výlučnou osobní potřebu není neobvyklé. Tento pojem tak nelze vykládat zjednodušeně ve smyslu „převažujícího“ užití.  Co se týče pojmu zdravotně postižená osoba, tu je pro účely zákona o DPH třeba chápat v širším slova smyslu, tj. rozumí se jim pacient obecně.
  3. zdravotnické prostředky v oddílu C přílohy č. 3 zákona o veřejném zdravotním pojištění:u těchto ZP se uplatňuje snížená sazba DPH. Jde o vyjmenované ZP, které jsou hrazené z pojištění a jsou vydávány pacientovi na základě poukazu vystaveného lékařem k domácí léčbě. Z hlediska zařazení do snížené sazby DPH ale není rozhodné, zda jde o ZP hrazený ze zdravotního pojištění, ani to, jestli jde skutečně o prodej či dodání přímo pacientovi. Rozhodující pro zařazení je, že jde typově o ZP dle oddílu C z pohledu věcných parametru zde uvedených. ZP uvedené v oddílu C přílohy 3 dále nemusí být použity výhradně k ambulantní léčbě. I v případě nákupu s určením použití při hospitalizaci pacienta je podmínka pro zařazení do snížené sazby DPH splněna.
  4. zdravotnické prostředky hrazené podle § 15 odst. 11 a 12 zákona o veřejném zdravotním pojištění: u těchto ZP se uplatňuje snížená sazba DPH (s výjimkou vinutých tamponů, buničité vaty, stomických deodoračních prostředků a paruk). Tyto ZP jsou vedeny v příslušných číselnících zdravotních pojišťoven. V praxi se mohou vyskytnout v číselnících jednotlivých zdravotních pojišťoven drobné rozdíly. V takovém případě bude dostačující, aby byl ZP uveden v příslušném číselníku alespoň jedné zdravotní pojišťovny. V praxi je dále časté, že ZP je v těchto číselnících specifikován i včetně výrobce. Toto rozhodně nelze pro účely uplatnění snížené sazby DPH brát jako věcné kritérium rozhodné pro sazební zatřídění výrobku. Tzn. v případě, že půjde o typově a z pohledu věcných parametrů identický výrobek, ale od jiného výrobce v předmětném číselníku pojišťovny neuvedeného, uplatní se stejná, tj. snížená sazba daně jako pro ZP od výrobce v číselníku uvedeného. Důvodem pro zařazení do základní sazby není skutečnost, že posuzovaný ZP nevyhovuje omezením stanoveným pouze pro realizaci samotné úhrady z veřejného zdravotního pojištění. Z toho vyplývá, že některé ZP nebudou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, nicméně budou podléhat snížené sazbě DPH.
  5. zdravotnické prostředky podle přílohy č. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění:do této kategorie spadají stomatologické výrobky, které jsou ZP. Snížené sazbě daně tak budou podléhat stomatologické výrobky vyjmenované v příloze č. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění za předpokladu, že budou splněny i ostatní podmínky pro uplatnění snížené sazby daně. Jde o stomatologické výrobky označené kódy 70001 a násl. HS, nikoliv například samotné dentální slitiny uvedené v úvodu přílohy č. 4 (jsou uvedeny pro definiční účely) nebo jiný materiál, z něhož lze výrobek zhotovit.

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsme Vám kdykoliv s paní kolegyni JUDr. Klárou Trnkovou, která se na problematiku ZP specializuje, kdykoliv k dispozici.

S úctou

Libor Štajer