Dovolujeme si Vás prostřednictvím naší aktuality souhrně informovat o legislativních novinkách
a zajímavostech pro praxi, které se týkají oblasti doplňků stravy.

  1. Změna v označování výrobce od 01.01.2021:

Od 01.01.2022 nabude účinnosti nový § 9c zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, který nově upravuje pravidla pro označování výrobce a který se vztahuje také na doplňky stravy. Tento nový paragraf stanoví, že:

  • výrazem „výrobce:“ nebo výrazem, který má pro spotřebitele stejný význam, lze označit jméno a příjmení/název anebo obchodní firmu a adresu provozovatele potravinářského podniku, který potravinu vyrobil (výrobou potravin se rozumí čištění, třídění, upravování, opracování a zpracování, včetně souvisejícího balení a dalších úprav potravin za účelem uvádění na trh, s výjimkou činnosti spočívající pouze v samostatném procesu balení nebo v krájení nebo jiném způsobu dělení potravin včetně jejich navazujícího balení, viz § 2 odst.1 písm. f) zákona o potravinách);
  • pokud se sídlo provozovatele potravinářského podniku a jeho provozovna, v níž byla potravina vyrobena, nacházejí v různých zemích, uvede se také název země, ve které se nachází provozovna, a to uvozený výrazem: „provozovna:„…““

Současně je však upraveno přechodné období, během něhož potraviny uvedené na trh nebo označené přede dnem nabytí účinnosti novely, které jsou v souladu s požadavky verze zákona ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti jeho novely, avšak nejsou v souladu s požadavky zákona ve znění jeho novely, mohou být prodávány do vyčerpání zásob.

  1. Konec přechodného období pro ochranné známky/obchodní značky, které nevyhovují nařízení o výživových a zdravotních tvrzeních:

Dne 19.01.2022 končí přechodné období podle čl. 27 odst. 2 nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin.

Podle tohoto ustanovení platilo, že produkty označené ochrannou známkou nebo obchodní značkou existující před 01.01.2005, které nejsou v souladu s tímto nařízením, smějí být nadále uváděny na trh do 19.01.2022. Po tomto datu tedy již přechodné období končí a všechny obchodní značky/ochranné známky musí odpovídat pravidlům pro užívání výživových a zdravotních tvrzení podle tohoto nařízení.

  1. Národní seznam některých rostlin pro použití při výrobě doplňků stravy:

Ministerstvo zemědělství vydalo ve spolupráci s dalšími subjekty dokument doporučujícího charakteru - Národní seznam některých rostlin pro použití při výrobě doplňků stravy, který obsahuje neuzavřený výčet rostlin či jejich částí, které lze použít při výrobě doplňků stravy. Seznam také upravuje u některých rostlin podmínky jejich použití.

Jde přitom jen o rostliny vytvořené tradičními šlechtitelskými postupy. Seznamem nejsou dotčeny povinnosti provozovatelů potravinářských podniků vyplývající z platných národních i evropských právních předpisů, a to pak především povinnost uvádět na trh doplňky stravy, které jsou bezpečné a nepředstavují riziko pro lidské zdraví. Tento seznam je k dispozici ZDE.

  1. Nový systém pro oznamování potravin:

Ministerstvo zemědělství v průběhu listopadu oficiálně spustilo nový elektronický systém pro oznamování potravin (SOP). Cílem systému je zejména usnadnit provozovatelům potravinářských podniků oznamovací proces (notifikace), který se týká doplňků stravy a tzv. obohacených potravin (tj. potravin, do níž byly přidány vitaminy, minerální látky a příp. jiné živiny).  

Provozovatel se nově před prvním uvedením potraviny na trh přihlásí do vlastního účtu prostřednictvím odkazu na stránkách Ministerstva zemědělství a vyplní legislativní náležitosti – tedy povinné údaje o doplňku stravy. Variantou je také možnost nahrát celé znění etikety. Výhodou je možnost zpětně shlédnout provedené notifikace. I nadále zůstává možnost provádět notifikace poštou, e-mailem či prostřednictvím datové schránky. Více informací naleznete ZDE.

V případě, že byste měli ke kterékoliv z výše zmíněných problematik dotazy či připomínky, neváhejte se na nás obrátit.