Vážené dámy, vážení pánové, prostřednictvím této aktuality bychom Vás rádi informovali o změně praxe Státního ústavu pro kontrolu léčiv ve správních řízeních podle § 39g odst. 9 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištěním (dále jen „ZoVZP“), tj. v řízeních o stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady tzv. podobných přípravků.

Vážené dámy, vážení pánové,

prostřednictvím této aktuality bychom Vás rádi informovali o změně praxe Státního ústavu pro kontrolu léčiv ve správních řízeních podle § 39g odst. 9 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištěním (dále jen „ZoVZP“), tj. v řízeních o stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady tzv. podobných přípravků.

Doposud byla praxe Ústavu taková, že v případě, kdy Ústav nevydal do 30 dnů od zahájení řízení rozhodnutí a uplatnila se tedy fikce rozhodnutí 30. (poslední) den řízení podle § 39g odst. 9 ZoVZP, nebylo možné podat odvolání a rozhodnutí nabylo první moci následující (31.) den.

V návaznosti na rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR L106/2020 ze 03.03.2021 ve věci stanovení výše a podmínek úhrady léčivých přípravků GRIMODIN, č. j.: MZDR 48371/2020-2/CAU, SUKLS155168/2020 (dostupné ZDE) však došlo ke změně této praxe Ústavu, neboť Ministerstvo uvedlo, že i proti fiktivnímu rozhodnutí musí mít účastníci řízení možnost podat v 15denní lhůtě odvolání.

Nově tak budou mít účastníci možnost podat odvolání ve lhůtě 15 dní ode dne oznámení fiktivního rozhodnutí (za den oznámení rozhodnutí je třeba považovat den fiktivního rozhodnutí). Po marném uplynutí odvolací lhůty nabude rozhodnutí právní moci.

Změna rozhodovací praxe tak ve svém důsledku dopadá i na vykonatelnost těchto rozhodnutí, neboť ta je odvislá ode dne nabytí právní moci a v případě předběžné vykonatelnosti od toho, zda by rozhodnutí nabylo právní moci v první nebo ve druhé polovině kalendářního měsíce, pokud by nedošlo k podání odvolání. Podle § 39h odst. 3 ZoVZP se rozhodnutí stává vykonatelným dnem vydání nejbližšího následujícího seznamu podle § 39n odst. 1 ZoVZP, jestliže nabylo právní moci do 15. dne kalendářního měsíce (včetně), popř. vydáním druhého nejbližšího seznamu podle § 39n odst. 1 ZoVZP, nabylo-li rozhodnutí právní moci po 15. dni kalendářního měsíce. Podle § 39h odst. 4 ZoVZP, je-li rozhodnutí napadeno odvoláním nebo rozkladem, je předběžně vykonatelné podle odstavce 3 obdobně.

Prakticky tato změna praxe znamená, že se vstup do úhrad podobných přípravků cestou zkráceného řízení v řadě případů zpozdí a bude nutné při podávání žádosti o zkrácené řízení cestou podobného přípravku počítat ještě se lhůtou 15 dnů pro odvolání a se získáním úhrady až na základě vykonatelnosti po uplynutí této 15denní odvolací lhůty. Již tak nebude možné snadno kalkulovat nejzazší datum podání žádosti, aby se úhrada stihla ještě určitý měsíc, ale bude nutné do vykonatelnosti rozhodnutí započítat též 15denní odvolací lhůtu (v případě, že se všichni účastníci nevzdají práva na odvolání) a též její případný posun do pracovního dne, pokud by její konec spadal na sobotu, neděli nebo svátek.

Změna praxe platí u řízení zahájených 8. 3. 2021 a později.

Oznámení Ústavu o změně jeho praxe je dostupné ZDE.

S úctou,

Libor Štajer a Lenka Vlková