V pátek 3. května 2024 byla do meziresortního připomínkového řízení rozeslána novela prováděcí vyhlášky č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění. Novela je k dispozici zde a termín připomínek byl stanoven do 27. května 2024.

Jedná se o další z legislativních novinek, které se na poli cen a úhrad v poslední době dějí.

Novelou se má zavést automatické rozšíření preskripce na praktiky a pediatry v případě přípravků s preskripčním omezením „L“. V současné době může léčivé přípravky s preskripčním omezením „L“ předepisovat daný specialista a také jím písemně pověřený lékař. To se má změnit tak, že nově budou moci tyto přípravky předepisovat praktici a pediatři (lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost nebo pediatrie), aniž by bylo nutné toto písemné pověření, a to v případech, kdy specializaci výslovně nevyžaduje SPC či rozhodnutí o registraci přípravku.

Jedinými limity v poskytování primární péče by dle důvodové zprávy měly být odborné možnosti praktického lékaře či lékaře pro děti a dorost nebo pediatra, nikoli administrativní překážky.

Návrh dle důvodové zprávy nerozšiřuje okruh pacientů (duplicitní výdeje s ohledem na lékový záznam nepředpokládají), kterým může být příslušný léčivý přípravek předepsán, a tudíž nezvyšuje náklady zdravotních pojišťoven na léčivé přípravky. Pouze umožňuje preskripci širšímu okruhu lékařů, čímž dojde ke zlepšení časové i místní dostupnosti poskytovaných zdravotních služeb.

Důvodová zpráva uvádí příklad, kvůli kterému je vhodné danou úpravu přijmout - v případě ukončení hospitalizace pacienta může být vzhledem k objednacím lhůtám k lékařům s příslušnou specializovanou způsobilostí problematické v rámci dnů zajistit následné předepsání léčivého přípravku.

Pravidla v případě tzv. nepřenositelného preskripčního omezení (vykazovací symbol „E“) se návrhem nemění. Ty praktici a pediatři předepisovat i nadále nebudou moci.

K materiálu byla udělena výjimka z hodnocení dopadů regulace (RIA).

Pro zajímavost uzavíráme, že se jedná o v pořadí teprve druhou novelizaci prováděcí vyhlášky od počátku její účinnosti v roce 2011.

 

V případě jakýchkoli dotazů či připomínek týkajících se daného tématu jsme Vám plně k dispozici.